Професионална автобиография icon

Професионална автобиография


Скачать 449.69 Kb.
НазваниеПрофесионална автобиография
Дата конвертации01.11.2012
Размер449.69 Kb.
ТипБиография
ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ


на

Маргарита Радославова Райчева


АДРЕС: София 1124, ул. “Мизия” № 5, тел. 944 33 24, 0888 58 00 32

e-mail: margiraycheva@yahoo.com

РОДЕНА 21.09.1956 г.


МЕСТОРАБОТА:

- УМБАЛ “Александровска”, Клиника по неврология,

Лаборатория по невропсихология

- Медицински Университет, София, Катедра по неврология


ДЛЪЖНОСТ:

1989 – 1992 научен сътрудник ІІ ст.

1992 - 2007 научен сътрудник І ст, клиничен психолог

2007 ст.н.с. ІІ ст., клиничен психолог


^ ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:


1981 - Софийски Университет “Кл.Охридски”, психология

1984-1988 - Аспирант по невропсихология и психофизиология към

Института по психология, БАН

1988 Защита на докторска теза на тема: “Функционална асиметрия на мозъчните полукълба при зрително възприятие - невропсихологично и психофизиологично изследване в онтогенеза”

1993-1994 Специализация по Детска невропсихология, Свободен У-т, Амстердам

1999 - Специалност “Клинична психология”, Медицински У-т, София


^ ЕЗИЦИ: английски, руски


ЧЛЕНСТВО:Българско Психологично Дружество

Българско Дружество по Когнитивна наука

Българска Асоциация по Клинична психология

International Neuropsychological Society


^ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:


Лекционна дейност

1990 - Медицински Университет, София - семинари и лекции върху изследване и диагностика на когнитивните нарушения и ВКФ при неврологични заболявания

 • Студенти по неврология

 • Специализанти по неврология

 • Специализанти по клинична психология

 • СДК – курсове по Деменции, по Диагностика и лечение на когнитивните нарушения при неврологични заболавания, по Афазии, курс за високо специализирана дейност “Клинична невропсихология”


^ Хоноруван преподавател

1995- Нов Български Университет, София, Департамент по когнитивна наука и психология – лекции и семинари в магистърски и бакалавърски курсове по “Детска невропсихология”, “Перцепция, представност и невербален интелект” и “Клинична невропсихология”

1995-2004 Софийски Университет, ФНПП, Катедра “Специална педагогика” – лекции и семинари в магистърски и бакалавърски курсове по “Детска невропсихология”, по “Обща невропсихология” и по “Афазиология”

1995-1999 Шуменски Университет, Катедра “Специална педагогика” - лекции и семинари в магистърски и бакалавърски курсове по Детска невропсихология, по “Обща невропсихология” и по “Афазиология”

1996-1998 Великотърновски Университет, Катедра “Психология” – лекции и семинари в магистърски курсове по “Обща невропсихология” и “Афазиология”

1991-1993 Благоевградски Университет, Катедра “Психология” и “Специална педагогика” - лекции и семинари в магистърски и бакалавърски курсове по “Обща невропсихология” и по “Афазиология”


^ Индивидуално обучение по СДК – невропсихологични диагностични методи за клинични психолози и лекари


Научен консултант - методично консултиране на докторанти по неврология, клинична психология, неврохирургия

 • Д-р Шима Мехрабиан, Катедра по неврология, МУ-София, по тема “Генотип-фенотип корелации при болест на Алцхаймер с ранно и късно начало”

 • Рада Масалджиева, кл.психолог, Катедра по психиатрия, МУ-Пловдив, по тема “Зрително-конструктивен праксис при нормално стареене и дементен синдром”

 • Д-р Реана Велизарова, Катедра по неврология, МУ-София, по тема “Когнитивни нарушения при епилепсия”

 • д-р Виолета Михайлова, Катедра по неврология, МУ-София, по тема “Фенотип-генотип корелации при болестта на Wilson”

 • д-р Мария Петрова, Катедра по неврология, МУ-София, по тема “Когнитивни нарушения при болест на Паркинсон и други екстрапирамидни заболявания”

 • д-р Явор Желев, Катедра по неврология, МУ-София, по тема “Лонгитюдно изследване на когнитивния профил при пациенти с болест на Паркинсон”

 • д-р Вяра Киркова, Катедра по неврология, МУ-София, по тема Невропсихологични изследвания при леко когнитивно нарушение”

 • д-р Иво Кехайов, Катедра по неврохирургия, МУ-Пловдив, по тема “Динамика на неврокогнитивните нарушения при пациенти с фронтални глиални тумори”


Втори научен ръководител на докторантка д-р Теодора Чамова, Катедра по неврология, МУ-София, по тема „Когнитивни нарушения при наследствени невромускулни заболявания”


Научно ръководство на бакалавърски и магистърски тези на психолози и логопеди


^ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:


Научно-изследователски проекти:


1988-1990 “Фактори, обуславящи развитието (нормално и нарушено) на функционалната перцептивна церебрална асиметрия при деца”. Финансиран от Програма за изучаване на човека и неговия мозък.

1991-1994 “Влияние на пренатална нискойонизираща радиация върху когнитивното

развитие при деца в предучилищна възраст”. Финансиран от МОН.

1991-1995 “Невропсихологични аспекти на перцептивните и представните функции

в онтогенеза.”Финансиран от Нац. център за изследване на човека.

1991-1996 “Взаимоотношения между зрително възприятие и зрителна представност

при пациенти с огнищни мозъчни увреждания”. Финанс. от МОН.

  1. “Когнитивна преработка на българския език при здрави и при пациенти с

огнищни мозъчни поражения”. Финансиран от МОН.

  1. “Алцхаймерова болест – невропсихологични, неврохимични и

невроизобразителни аспекти”. Финансиран от МОН.

 1. “Клинико-неврологични, невропсихологични, неврохимични и невро-

изобразяващи проучвания върху съдовите деменции”, МУ-София.

  1. “Крослингвистични изследвания при афазия”, Международен проект на Нов Български Университет и Университета в Сан Диего, финансиран от McDonnell Foundation

  1. “Диагностични процедури и интервенционни програми за деца с

обучителни затруднения”. Финанс. от Отворено образование.

  1. “Клинично и епидемиологично изследване на новооткрита автозомно-

рецесивна периферна невропатия, асоциирана с конгенитална катаракта, лицев дисморфизъм, ментална ретардация и хипогонадизъм”. Финасиран от НФНИ, МОН.

2002-2005 “Клинично и генетично изследване на първично-генерализирана епилепсия с автозомно-доминантен тип на унаследяване сред инбредни ромски фамилии”. Финансиран от НФНИ, МОН.

2003-2006 “Събиране на кохорта от ромски фамилии с коморбидност на афективни разстройства и епилепсия”. Финансиран от НФНИ, Програма “Геномикс”, МОН

2004 “Диагностика на болестта на Алцхаймер в предементния стадий”. Финансиран от МУ-София.

2004-2005 “Оценка на когнитивните функции при лица с личностови разстройства извършили правонарушения и при злоупотреба с наркотични вещества”. Проект с Илинойския Университет, Chicago, финансиран от Националния Институт на здравето, САЩ.

2004-2007 “Генотип/фенотип корелации при болестта на Уилсън”. Финансиран от НФНИ, МОН.

2005 “Дефинитивна диагноза на невродегенеративните заболявания в съответствие с международните класификационни критерии”. Финансиран от МУ-София

2005-2008 “Невропсихологични и генетични маркери за ранна диагностика на болестта на Алцхаймер”. Финансиран от НФНИ, МОН.

2006 “Мултидисциплинарно проучване за скрининг, диагностика и когнитивна рехабилитация на невродегенеративните заболявания с дементен синдром в България”. Финансиран от МУ-София.

^ СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ


на МАРГАРИТА РАДОСЛАВОВА РАЙЧЕВА


Статии публикувани в чужди издания


 1. Alexandrova B., M. Terzieva. Visuo-spatial Verbal and Non-verbal Discrimination in Children with Developmental Dyslexia. Studia Psychologica, 37, 1995, 4, 251-258.

 2. Tournev I., L. Kalaydjieva, B.Youl, B. Ishpekova, V. Guergueltcheva, O. Kamenov, M. Katzarova, Z. Kamenov, M. Raicheva-Terzieva, R.H.M. King, K. Romanski, R. Petkov, A. Schmarov, G.Dimitrova, N.Popova, M.Uzunova, S.Milanov, J. Petrova, I.Petkov, G.Kolarov, L.Aneva, O.Radeva & P.K.Thomas. The Congenital Cataracts Facial Dysmorphism Neuropathy (CCFDN) syndrome: a novel complex genetic disease in Balkan Gypsies. Annals of Neurology, 1999 Jun; 45 (6): 742-750.

 3. Tournev I., P. Thomas, R. Gooding, D. Angelicheva, R. King, B. Youl, V. Guergueltcheva, B. Ishpekova, K. Blechsmidt, K. Swoboda, R. Petkov, M. Molnar, Z. Kamenov, E. Siska, N. Taneva, P. Borisova, C. Lupu, M. Raycheva, N. Trifonova, A. Popova, A. Corches, I. Litvinenko, L. Merlini, M. Katzarova, B. Tzankov, G. Popa, P. Akkari, A. Rosenthal, O. Donzelli, L. Kalaydjieva. Congenital cataracts facial dysmorphism neuropathy - clinical, neuropathological and genetic investigation. Acta Myologica, 2001, vol. XX, 3, 210-219.

 4. Andonova E., A. Janyan, K.Stoyanova, M. Raycheva, T. Kostadinova. Grammaticality judgment of article use in aphasic speakers of Bulgarian. Cognitive Science Journal Archive, 2005, 215-120.

 5. Mihailova V., T. Todorov, I. Tournev, S. Cherninkova, N. Nikoevski,, M. Raycheva, P. Yankova, I. Petrova, A. Savov, I. Kremensky. A novel mutation in ATP7B gene associated with severe neurological and psychiatric symptoms. Eur. Neurol., 2006, 55, (2), 99-100.

 6. Mihailova V., J. Hantke, I. Sinigerska, S., Cherninkova, M. Raycheva, S. Bouwer, R. Tincheva, D. Khuyomdziev, J.Bertrnpetit, D. Chandler, D. Angelicheva, I. Kremensky, P. Seeman, I. Tournev & L. Kalaydjieva. Highly variable neural development in sphingomyelinase-deficient Niemann-Pick disease caused by an ancestral Gypsy mutation. Brain, 2007, Apr, 130 (Pt4), 1050-61.

 7. Tournev I., B.Royer, P. Szepetowski, V. Guergueltcheva, M. Radionova, R. Velizarova, M. Yonova, M. Lathrop, S. Jamali, R. Petkov, M. Raycheva, P. Genton. Familial generalized epilepsy in Bulgarian Roma. Epileptic Disord. 2007, 9 (3), 300-306.

 8. Mihaylova V., T. Todorov, H. Jelev, S. Cherninkova, M. Raycheva, A.Savov, I.Kremensky, I.Tournev. Wilson’s Disease in two consecutive generations in a Bulgarian Roma family. J. Neurol, 2007, Oct. 254 (10), 1462-3.

 9. Vassileva J., P. Petkova, S. Georgiev, E. Martin, R. Tersiyski, M. Raycheva, V. Velinov, P. Marinov. Impaired decision-making in psychopathic heroin addicts. Drug and Alcohol Dependence, 86 (2-3), 2007, 287-289.

 10. Mihaylova V., J.Hantke, S. Cherninkova, S. Krastev, M. Radionova, M. Raycheva, I. Sinigerska, H.Jelev, A.Jablensky, L.Kalaydjieva, I.Tournev. Severe neuropsychiatric symptoms in two siblings with intermediate type of Niemann-Pick disease. J Neurol, 2008 Sep, 255 (9), 1434-5.

 11. Dintchov Traykov L., S. Mehrabian, Van den Broeck M, M. Radoslavova Raycheva, M Cruts, A. Kirilova Jordanova, C. Van Broeckhoven. Novel PSEN1 mutation in a Bulgarian patient with very early-onset Alzheimer’s disease, spastic paraparesis, and extrapiramidal signs. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2009 Oct-Nov 24 (5), 404-7.

 12. Mehrabian S., M.R. Raycheva, E.P. Petrova, N.K. Tsankov, L.D. Traykov. Neurosyphilis presenting with dementia, chronic chorioretinitis and adverse reactions to treatment: a case report. Cases J. 2009 Sep 1,2,8334.

 13. Petrova M., M. Raycheva, Y. Zhelev, L. Traykov. Executive functions deficit in Parkinson’s disease with amnestic mild cognitive impairment. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2010 Aug 25 (5), 455-60.Статии публикувани в български издания


 1. Терзиева М., С. Пенчева. Проучвания върху перцепцията на някои вербални стимули. Материали от ІV Национална конференция по клинична психология и психотерапия, Враца, 1985, 96-102.

 2. Терзиева М. Прояви на асиметрия при зрително възприятие. Психологически изследвания, 1987, 1, 73-83.

 3. Рашева М., Ц. Гелева, М. Вълчева, М. Терзиева, Р. Райчев. Динамика и междуполови диференциации в някои невропсихологични и електро-енцефалографски показатели на децата в начална училищна възраст. Строеж и функции на мозъка, 1987, 12, 59-65.

 4. Пенчева С., Е. Богданова, М. Йорданова, М. Терзиева. Особености на тактилно-зрителното съпоставяне на вербални и невербални стимули от здрави деца. Психология, 1988, 5, 35-41.

 5. Пенчева С., М. Терзиева, Й. Лалова. Психометрично изследване на зрителна перцепция у деца. І. Сравнителна проучване при разпознаване на букви. Строеж и функции на мозъка, 1989, 14, 40-50.

 6. Пенчева С., М. Терзиева, Й. Лалова. Психометрично изследване на зрителна перцепция у деца. ІІ. Значими фактори при разпознаване на букви. Строеж и функции на мозъка, 1989, 14, 51-56.

 7. Пенчева С., Й. Лалова, М. Терзиева. Хиперлексия – фактори за осъществяването й. Строеж и функции на мозъка, 1989, 14, 33-39.

 8. Терзиева М., С. Пенчева. Зрителна перцепция на вербални стимули и особености на латерализацията й. Строеж и функции на мозъка, 1991, 18, 23-30.

 9. Пенчева С., М. Терзиева, Е. Богданова, М. Йорданова. Сравняване на постиженията на деца с нормални и непълноценно изградени висши психични функции при три тактилно-перцептивни теста. Строеж и функции на мозъка, 1991, 18, 31-37.

 10. Терзиева М., С. Попов, С. Пенчева. Промени в зрителните предизвикани потенциали при перцепция на сложни буквени стимули. Психология, 1993, 3.

 11. Терзиева М., Б. Александрова. Невропсихологични модели на представността. Българско списание по психология, 1994, 4, 30-42.

 12. Александрова Б., М. Терзиева. Мислена ротация и разпознаване на изображения на лява и дясна ръка при 9-10 годишни деца. Образование и квалификация, № 3, 1996, 19 - 27.

 13. Александрова Б., М. Терзиева, А. Петров, И. Търнев, Л. Мавлов. Изследване на зрително-перцептивните и представните способности - І. Изследване на способностите за зрителна перцепция. Българско списание по психология, 1996, 3, 76 - 91.

 14. Терзиева М., Б. Александрова, А. Петров, И. Търнев, Л. Мавлов. Изследване на зрително-перцептивните и представните способности - ІІ. Изследване на способностите за генериране и трансформиране на представи. Българско списание по психология, 1996, 4, 89-102.

 15. Терзиева М., Б. Александрова, И. Търнев, Л. Мавлов. Проучване на развитието на представните процеси. Материали на научен семинар “Жан Пиаже и българската хуманитаристика”, ред. М.Василева, Софийски Университет, 1996.

 16. Александрова Б., М. Терзиева. Развитие на способността за разпознаване на ляво и дясно. Материали на научен семинар “Жан Пиаже и българската хуманитаристика”, ред. М.Василева, Софийски Университет, 1996.

 17. Александрова Б., М. Терзиева, Е. Богданова. Развитие на способността за разпознаване на ляво и дясно и нейните компоненти според теста на Бентън у деца на възраст от 6 до 10 г. Българско списание по психология, 1998, 2, 3-15.

 18. Александрова Б., М. Терзиева, Е. Богданова. Развитие на пръстовия гнозис у деца от 6 до 10 г. възраст. Психологични изследвания, 1999, 1-2, 131 - 143.

 19. Райчева-Терзиева М. Бостонски тест за изследване на афазиите – нормативно проучване. Логопедия и фониатрия, ред. В.Боянова, В.Матанова, Д.Досев. Херон Прес, 1999, 183-188.

 20. Мавлов Л., И. Търнев, М. Терзиева, Н. Никоевски, Ч. Дикова. Влияние на препарата Tanakan при когнитивни нарушения със съдова генеза и при Алцхаймерова болест. Избрани научни трудове, ред.Г.Койчев. Гея Либрис, 1999, 103 - 106.

 21. Raycheva M., B. Alexandrova, M. Rasheva, R. Raychev. Cognitive profiles of 6 years old children after low-dose radiation exposure. Медицински преглед - Scripta Periodica, 3, 2000, № 4, 162 - 168.

 22. Александрова Б., Е. Богданова, М. Райчева. Ляво-дясно и мислени ротации – развитие и свързаност в ранна училищна възраст. Психологични изследвания, 2000, 1-2, 53-66.

 23. Dikova C., D. Petrov, S. Ivanova, E. Tzvetanova, M. Terzieva, N. Nikoevski. Leucoencephalopathy and myelopathy associated with pernicious anaemia – a year of clinical and brain MRI follow-up. Доклади на Българската академия на науките - Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 53, 2000, № 4, 123 – 126.

 24. Александрова Б., М. Райчева, Е. Богданова. Герстманов синдром на развитието при деца със специфични обучителни затруднения. Специална педагогика, октомври 2001, 74-85.

 25. Бургуджиев Т., М. Райчева, Г. Царянски. Избор, анализ и интерпретация на невропсихологичните тестове в сърдечната хирургия – методологични проблеми. Анестезиология и интензивно лечение, 2001, 4 А, 46-53.

 26. Александрова Б., М. Райчева, Е. Богданова. Ранна диагностика на деца със затруднения при усвояване на учебните умения в предучилищна възраст. Съвременни образователни тенденции в предучилищна възраст, ред. Ст. Жекова, Н. Витанова, Свят 2001, 2002, 130-135.

 27. Райчева М. Устойчивост към интерференция и екзекутивни функции. Психологията на прага на третото хилядолетие, ред. И. Григоров, П. Николов, В. Русинова, ЮЗУ, 2002, 315-319.

 28. Сарафов С., М. Райчева. Случай на прогресираща дисграфия при амиотрофична латерална склероза. Ретроспективан анализ. Българска неврология, 2003, 3,1, 55-58.

 29. Бургуджиев Т, М. Райчева, Г. Царянски. Приложение на Amantadine sulfat (PK-MERZ®) при пациенти след сърдечни операции. Анестезиология и интензивно лечение, 2003, 3, 3-12.

 30. Дикова Ч., М. Райчева, Б. Цанков. Едногодишно лечение с Нивалин (Galantamine) на болна с тежко протичаща фамилна деменция. Българска неврология, 2004, юни, 105-107.

 31. Велизарова Р., М. Радионова, Д. Чавдаров, М. Райчева, Л. Трайков. Когнитивни нарушения при пациенти с локализационно свързана епилепсия. Българска неврология, 2004, 4, 3, 136-139.

 32. Нанева П., М. Райчева, Г. Петрова, С. Василев, С. Алексиев, И. Лазарова, Т. Томов. Повлияване на когнитивното функциониране на пациенти с първи епизод на шизофренно разстройство след комбинирано лечение с Risperidone и психосоциални интервенции. Българска неврологична и психиатрична практика, 2004, 4, 30-31.

 33. Шотеков П., Н.Никоевски, И.Търнев, С.Чернинкова, И.Петрова, М.Райчева, В.Михайлова. Прогресивна супрануклеарна пареза. Българска неврология, 2005, 5, 2, 97-100.

 34. Търнев И., Р.Варон, Д.Ангеличева, В.Гергелчева, Р.Гудинг, Б.Йол, Б.Ишпекова, Р.Кинг, М.Райчева, З.Каменов, С.Чернинкова, А.Томов, Р.Петков, В.Божинова, М.Кацарова, А.Шмаров, И.Литвиненко, Р.Тинчева, Х.Цеков, П.Борисова, Б.Бужов, Ю.Петрова, П.К.Томас. Конгенитална катаракта, лицев дизморфизъм, невропатия (ККЛДН) синдром при цигани – чист дефект на РНК полимераза ІІ – медиирана транскрибция. Българска неврология, 2005, 5, 3, 142-147.

 35. Райчев Р., Ц.Гелева, М.Вълчева, М.Рашева, М.Райчева. Протокол за неврологично и невропсихологично изследване на деца със специфични обучителни затруднения. В “Интегрираното обучение и ресурсния учител”. Изд.”Д-р И.Богоров”, С., 2005, 82-105.

 36. Райчева М. Нарушенията в работната памет и екзекутивните функции в алгоритъма на невропсихологичната диагностика. Сборник научни доклади от ІІІ Национален конгрес по психология, София, 28-30 октомври, 2005, 411-415.

 37. Трайков Л., П.Шотеков, Г.Николова, И.Райчев, С.Янчева, Н.Делева, М.Райчева, Р.Русев, Н.Чалъкова, П.Атанасова, Ш.Мехрабиан. Проучване на ефективност и безопасност на Galantamine (Nivalin) при лечението на лека и умерена болест на Алцхаймер. Българска неврология, 2006, 5, 2, 91-95.

 38. Петрова М, Л. Трайков, М. Райчева, О. Григорова, С. Чернинкова, Я. Желев, Ш. Мехрабиан. Когнитивни нарушения при прогресивна супрануклеарна парализа. Българска неврология, 2006, 5, 2, 98-101.

 39. Трайков Л., М.Петрова, М. Райчева, Ш. Мехрабиан. Когнитивни нарушения при кортикобазална дегенерация. Българска неврология, 2006, 6, 3, 149-152.

 40. Мехрабиан Ш., Л. Трайков, А. Йорданова, М. Райчева, Р. Радемакер, М. Крутс, И. Кременски, К. Ван Броковен. Нова PSEN1 (L381V) мутация при фамилна болест на Алцхаймер с ранно начало и атипична клинична картина. Българска неврология, 2006, 6, 3, 152-155.

 41. Райчева М., Б.Александрова, Е.Богданова. Българска адаптация на теста на Stroop. Психологични изследвания, 2007, 1, 2-17.

 42. Райчева М., Л. Трайков, Ш. Мехрабиан, И. Петрова, Х. Крушков, С. Сарафов, А. Андреева, С .Ванева, Д. Стоилова, Н. Никоевски, П. Шотеков. Работна памет и екзекутивен контрол при пациенти с множествена склероза лекувани с препарата INTERFERON BETA 1 b. Българска неврология, 2007, 7, 1, 22-26.

 43. Масалджиева, Р., П. Атанасова, М. Райчева. Нарушения на зрително-конструктивния праксис при леко когнитивно нарушение и дементен синдром в късна възраст. Българска неврология, 2007, 7, 1, 17-21.

 44. Петрова, М., Л. Трайков, М. Райчева, Ш. Мехрабиан, Я. Желев, Д. Масларов. Особености на когнитивния профил при мултисистемна атрофия. Българска неврология, 2007, 7, 1, 33-36.

 45. Петрова М., Я. Желев, М. Райчева, Л. Трайков. Особеност на деменция при болест с дифузни телца на Леви, Българска неврологична и психиатрична практика, 2007, 4, 12-15

 46. Трайков, Л., Ш. Мехрабиан, А. Йорданова, ^ М. Райчева, Р. Радемакер, М. Крутс, Д. Масларов, И. Кременски, К. Ван Броекховен. Нова PSEN 1 мутация при българска фамилия с ранно начало и атипична клинична картина на болестта на Алцхаймер. Българска неврология, 2007, 7, 1, 36-40.

 47. Трайков, Л., Ш. Мехрабиан, А. Йорданова, Г. Николова, И. Райчев, М. Райчева, Р. Радемакер, М. Крутс, И. Кременски, К. Ван Броекховен. Нова PSEN 2 (CYS391ARG) мутация при пациент със спорадична болест на Алцхаймер с ранно начало. Българска неврология, 2007, 7, 1, 41-44.

 48. Трайков Л., Мехрабиан Ш., Райчева М., Петрова М., Желев Я., О. Кълев Невродегенерация с отлагане на желязо в мозъка (синдром на Hallervorden-Spatz). Българска Неврология, 2007, 5, 265-268.

 49. Трайков Л., Мехрабиан Ш., Йорданова А., Райчева М., Петрова М., Желев Я., Йорданова И., Кременски И. Честота на ε4 алел на аполипопротеин Е при български пациенти с болест на Алцхаймер, Българска Неврология, 2007, 5, 245-249

 50. Трайков Л., Ш. Мехрабиан, А. Йорданова, О. Кълев, ^ М. Райчева, Р. Радемеркер, М. Крутс, И. Кременски, К. Ван Броковен. L250V мутация водеща до фамилна болест на Алцхаймер с ранно начало: клинична и невропсихологична характеристика и невропатологична верификация. Българска неврология, (приета за печат)

 51. Райчева М., М.Петрова, Я.Желев, Ш.Мехрабиан, В.Киркова, Л.Трайков Нарушения на екзекутивния контрол при пациенти с леко когнитивно нарушение, с и без паркинсонова болест. Сборник научни доклади, V Национален конгрес по психология, София, 31.10-2.11.2008, 679-685.

 52. Масалджиева Р., М. Райчева. Дискриминативна чувствителност за дементен синдром на показатели за оценка на зрителноконструктивни нарушения при изпълнението на рисунка на човешка фигура. Сборник научни доклади, V Национален конгрес по психология, София, 31.10-2.11.2008, 641-648.

 53. Петрова М., Райчева М., Желев Я., Мехрабиан Ш., Петрова И., Крушков Х., Еленков Ч., Трайков Л. Невропсихологично проучване при пациенти в ранния стадий на Паркинсонова деменция и деменция с телца на Леви, Българска Неврология, 2008, 3, 112-115.

 54. Петрова М., Райчева М., Трайков Л. Характеристика на когнитивните нарушения в ранния стадий на болестта на Хънтингтон, Българска Неврология, 2008, 3, 120-123.

 55. Трайков Л., Ш. Мехрабиан, Е. Петрова, Г. Пехливанов, М. Петрова, М. Райчева, Н. Цанков. Деменция при невролуес: клинично, невропсихологично и невроизобразяващо проследяване. Дерматология и венерология, 2008, 1, 33-36.

 56. Мехрабиан Ш., Трайков Л., Йорданова А., Райчева М., Петрова М., Желев Я. Сравнение на невропсихологичните проучвания при болни с болест на Алцхаймер в зависимост от генотипа на АпоЕ. Българска Неврология, 2008, 8, 2, 51-56.

 57. Желев Я., М. Петрова, М. Райчева, Л. Трайков. Невропсихологични предиктори за когнитивен спад при пациенти с идиопатична Паркинсонова болест. Българска Неврология, 2009, 9, 1, 20-23.

 58. Дюкмеджиева Д., М. Петрова, В. Киркова, Ш. Мехрабиан, М. Райчева, Л. Трайков. Вербална флуентност при леко когнитивно нарушение с и без Паркинсонова болест. Българска Неврология, 2009, 9, 3, 109-111.

 59. Желев Я., М. Райчева, М. Петрова, Л. Трайков. Профил на когнитивен спад в група лонгитудинално проследени недементни пациенти с идиопатична Паркинсонова болест. Българска Неврология, 2009, 9, 3, 112-115.

 60. Петрова М., М. Райчева, Л. Трайков. Ранни когнитивни нарушения при болестта на Паркинсон. Българска Неврология, 2009, 9, 4, 173-176.

 61. Желев Я., М. Райчева, М. Петрова, Л. Трайков. Началният двигателен симптом влияе върху когнитивния спад при лонгитудинално проследени пациенти с Паркинсонова болест. Българска Неврология, 2009, 9, 4, 183-186.

 62. Чамова Т., М. Райчева, И. Търнев. Дистрофинопатии – генотип-фенотипни корелации, когнитивни нарушения и диагностика при прогресивните мускулни дистрофии тип Дюшен и тип Бекер. Българска Неврология, 2009, 9, 4, 155-161.

 63. Чамова Т., М. Райчева, И. Търнев. Когнитивни нарушения при миотонични дистрофии тип Steinert и Promm. Генотип-фенотип корелации. Българска Неврология, 2009, 9, 4, 187-193.^ НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ В КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ


 1. Pentcheva S., M. Terzieva. Some characteristics of verbal stimuli identification. III International Conference of Psychophysiology, Vienna, July, 7-11, 1986, 59.

 2. Терзиева М., С. Пенчева. Зрителна перцепция и особености на латерализацията й. Младежка школа по психология с международно участи, ММЦ Приморско, 5-11 октомври, 1987, 41.

 3. R. Raychev, Tz. Geleva, M. Valcheva, K. Chervenkova, M. Rasheva, V. Raynov, S. Dimov, N. Toteva, M. Terzieva, P. Naneva. Results from pilot screening study for learning disability. Organization and adaptation of cerebral functions. Varna, 19, 198-199.

 4. Dimov S., N. Toteva, M. Terzieva, R. Raychev. Motor maturity and laterality of motor functions in early school-children. Organization and adaptation of cerebral functions. Varna, 19, 199-201.

 5. Pentcheva S., M. Terzieva. Children’s cognitive strategy in visual perception of conflict stimuli. Neuroscience - An International Journal under the editorial direction of IBRO, Abstracts, II World Congress of Neuroscience, Budapest, August, 16-21, 1987, 224 4p.

 6. Terzieva M., S. Pentcheva. Visual laterality effects in perception of conflict stimuli. III European Conference on Developmental Psychology, Budapest, June, 15-19, 1988, 338.

 7. Pentcheva S., M. Terzieva, M. Jordanova, E. Bogdanova. Lateralization of handedness and problems of its organization. III European Conference on Developmental Psychology, Budapest, June, 15-19, 1988, 339.

 8. Terzieva M., S. Popov, S. Pentcheva. VEP and perception of conflict letter stimuli. IV Conference of the International Organization of Psychophysiology, Prague, September, 12-17, 1988, 264.

 9. Пенчева С., М. Терзиева, М. Йорданова, Е. Богданова. Функционална церебрална асиметрия и фактори за нормалното й изграждане. Втора научна сесия на Програма за комплексно изучаване на човека и неговия мозък, София, 30 ноември – 1 декември, 1988.

 10. Terzieva M., M. Jordanova, E. Bogdanova, S. Pentcheva. Speech maturity and haptic perception of verbal and nonverbal stimuli. Вторая школа молодых психологов с междунарным участием, Елените 89, 2-8 октомври, 1989, 71.

 11. Terzieva M., B. Alexandrova. Visuo-spatial and nonverbal discrimination in children with specific learning disabilities. IV European Conference on Developmental Psychology, Stirling, Scotland, August, 27-31, 1990, 525.

 12. Terzieva M. Does different cognitive strategy affect learning disabled children’s performance? II Congress of the Paneuropean Society of Neurology, Vienna, December, 7-12, 1991, 198.

 13. Terzieva M., B. Alexandrova, I. Tournev, L. Mavlov. New method for evaluation visual mental imagery. V European Conference on Developmental Psychology, Seville, September, 6-10, 1992, 666.

 14. Терзиева М., Б. Александрова, И. Търнев, Л. Мавлов. Нов метод за оценка на способността за генериране на представи. VІ национален конгрес по неврология, София, 29-31 октомври, 1992, 116.

 15. Александрова Б., М. Терзиева, И. Търнев, Л. Мавлов. Лява? Дясна?...Коя е тази ръка? VІ национален конгрес по неврология, София, 29-31 октомври, 1992,117.

 16. Търнев И., М. Терзиева. Невропсихологични проблеми при съдови деменции. Конференция на Българското дружество по невронауки, София, 1993, 29 май, 14.

 17. Alexandrova B., M. Terzieva. Prediction of learning disabilities in preschool children. III European Congress of Psychology, Tampere, Finland, July 4-9, 1993.

 18. Terzieva M., Ch. Dikova, N. Nikoevski. Cognitive impairment in patients with Sneddon’s syndrome. Meeting of the European Federation of Neurological Societies, Berlin, December, 8-11, 1993, S-80.

 19. Tournev I., M. Terzieva, B. Alexandrova, L. Mavlov. Image generation in patients with cerebro-vascular lesions – what is the influence of the stimulus verbalisation? Meeting of the European Federation of Neurological Societies, Berlin, December, 8-11, 1993, S-81.

 20. Terzieva M., B.Alexandrova, I.Tournev. Does aging influence the ability to distinguish left from right? XIIth Biennial Meetings of ISSBD, Amsterdam, Netherlands, June 28 – July 2, 1994, 339.

 21. Alexandrova B., M.Terzieva. A study on third graders ability to recognise schematic pictures of left and right hand. XIIth Biennial Meetings of ISSBD, Amsterdam, June 28 – July 2, 1994, 341.

 22. Tournev I., M. Terzieva, B. Alexandrova, L. Mavlov. The impact of stimulus verbalization on image generation ability in different age groups. XIIth Biennial Meetings of ISSBD, Amsterdam, June 28 – July 2, 1994, 340.

 23. Raychev R. M. Rasheva, M. Valcheva, Ts. Geleva, M. Terzieva, B. Alexandrova. Differences in the development of some cognitive functions in pre-school children exposed to low-dose radiation during their intro-uterine period. XII Biennial Meetings of ISSBD, Amsterdam, June 28 – July 2, 1994, 532.

 24. Alexandrova B., M. Terzieva, I. Tournev, L. Mavlov. A study of Mental Image Transformation, IV European Congress of Psychology, Athens, July, 2-7, 1995, 381-382.

 25. Terzieva M., B. Alexandrova, I. Tournev, L. Mavlov. The impact of aging on verbal and visuospatial aspects in image generation. IV European Congress of Psychology, Athens, July, 2-7, 1995, 381.

 26. Mavlov L., I. Tournev, M. Terzieva, B. Alexandrova. Interrelations between visual perception and imagery in young and elderly people. IV European Congress of Psychology, Athens, July, 2-7, 1995, 381.

 27. Mavlov L., M. Terzieva, I. Tournev, B. Alexandrova.. A new method for the assessment of mental transformation ability. European J. of Psychological Assessment, 11, Suppl. 1 – Abstracts of IIIrd European Conference of Psychological Assessment, Trier, Germany, August 27 – 30, 1995, 87.

 28. Popandreeva A., M. Terzieva, B. Alexandrova, I. Tournev, L. Mavlov. Computer-assisted technology for assessing visual object recognition. European J. of Psychological Assessment, 11, Suppl. 1 – Abstracts of IIIrd European Conference of Psychological Assessment, Trier, Germany, August 27 – 30, 1995, 106-107.

 29. Mavlov L, I. Tournev, M. Terzieva, N. Nikoevski, Ch. Dikova. The effect of Tanakan on cognitive impairment with vascular etiology and in patients with Alzheimer’s disease. Международна конференция по терапия на психичните и неврологичните заболявания, Кюстендил, 13-15 октомври, 1995, 36.

 30. Terzieva М. I. Tournev, L. Mavlov. Patterns of cognitive impairment in patients with Alzheimer’s disease. European J. of Neurology, 4, suppl. 1 – Abstracts of the Meeting of the European Federation of Neurological Societies, Prague, Czech Republic, June 4 – 8 1997, 150.

 31. Терзиева М. Изследване на назоваването при афазия. Neurologia Balkanica, v.1, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 97.

 32. Терзиева М., И. Търнев, Л. Мавлов, Б. Александрова. Генериране на предметни представи и зрително перцептивни способности у деца - развитие и взаимоотношения. Neurologia Balkanica,1997, 3-4, – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 99.

 33. Мавлов Л., ^ М. Терзиева, Б. Александрова, И. Търнев. Зрително-перцептивни и зрително-представни функции - единни или независими механизми? Neurologia Balkanica, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 96.

 34. Търнев И., ^ М. Терзиева, Б. Александрова, Л. Мавлов. Профили на нарушенията на зрителните перцептивни и представни функции при пациенти с едностранни хемисферни увеждания. Neurologia Balkanica, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 97.

 35. Александрова Б., ^ М. Терзиева, И. Търнев, Л. Мавлов. Проучване на процесите на генериране и трансформиране на зрителни представи в детска възраст. Neurologia Balkanica, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 98-99.

 36. Мавлов Л., И. Търнев, ^ М. Терзиева, Е. Цветанова, М. Радева, Н. Христова, П. Янкова, В. Жечева, Л. Попов. Алцхаймерова болест - невропсихологични, невро-изобразителни и неврохимични аспекти. Neurologia Balkanica, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 5.

 37. Мавлов Л., И. Кременски, Е. Цветанова, В. Жечева, П. Янкова, И. Търнев, М. Терзиева. Аполипопротеин Е, АІ и В при болни с Алцхаймер. Neurologia Balkanica, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 5.

 38. Александрова, ^ М. Терзиева, Е. Богданова. Изследване на изграждането на ляво-дясната ориентация у деца на възраст от 6 до 10 години с теста на Benton. Neurologia Balkanica, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 99.

 39. Рашева М., Цв. Гелева, М. Вълчева, ^ М. Терзиева, Б. Александрова, Р. Райчев. Съзряване на висшите психични функции между 6 и 7 годишна възраст - неврологични и невропсихологични изследвания. Neurologia Balkanica, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 100.

 40. Raycheva-Terzieva M. Working memory – a sensitive measure of cognitive dysfunction. Bulgarian Society for Neuroscience, Ist National Congress, 24-26. 09, Sofia, 1998, 33.

 41. Tournev I., L. Kalaydgieva, B. Youl, B. Ishpekova, V. Guergueltcheva, O. Kamenov, M. Katzarova, Z. Kamenov, M. Raycheva, R.H.M. King & P.K.Tomas. A novel complex genetic disease in gypsies., Bulgarian Society for Neuroscience, Ist National Congress, 24-26. 09, Sofia, 1998, 42.

 42. Tournev I., L. Kalaydjieva, B. Youl, B. Ishpekova, V.Guergueltcheva, O.Kamenov, M.Katzarova, Z.Kamenov, M.Raycheva, R.H.M. King and P.K.Thomas. An autosomal recessive peripheral neuropathy with congenital cataracts, facial dysmorphism, developmental retardation and hypogonadism. 7 Annual Symposium of European Charcot -Marie – Tooth Consortium, Antwerpen, Belgium, 3-5 July, 1998. Journal of Peripheral Nerve System, 3:4, 1998.

 43. Mavlov L., E. Tzvetanova, V. Jecheva, I. Tournev, M. Terzieva, L. Popov. State of the blood-brain barrier in patients with Alzheimer’s disease. The 12th Thessaloniki Conference of the SEENSP, Thessaloniki, 1998, 30 September - 3 October. Abstact in Bulletin of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, 1998, 4

 44. Райчева М. Нарушенията в работната памет – ранен индикатор за когнитивен дефицит. VІІІ Национална конференция по неврология с международно участие “Българската неврология днес и утре”, София, 4 – 6 юни 1999, 60.

 45. Търнев И., Л. Калайджиева, Б. Ишпекова, Б. Йол, В. Гергелчева, Р. Кинг, О. Каменов, М. Кацарова, З. Каменов, Д. Ангеличева, ^ М. Райчева, К. Романски, Р. Петков, А. Шмаров, Н. Попова, Л. Анева, А. Попова, Ю. Петрова, С. Миланов, Е. Цветанова, М. Узунова, Т. Иванова, П. Томас. Конгенитална катаракта, лицев дисморфизъм и невропатия синдром (ККЛДН) – новооткрито наследствено заболяване при цигани, картирано в 18q23. VIII Национална конференция по неврология с международно участие, София, 4-6 юни, 1999, 75.

 46. Търнев И., В. Гергелчева, Л. Калайджиева, П. Томас, Б. Ишпекова, Б. Йол, Р. Кинг, Д. Ангеличева, А. Николова, А. Шмаров, О. Каменов, М. Кацарова, Ю. Петрова, Н. Попова, М. Райчева, Л. Анева, Л. Белопитова. Клинико-генетично изследване на три новооткрити автозомно-рецесивни наследствени невропатии с начало в детска възраст. VIII Национална конференция по неврология с международно участие, София, 4-6 юни, 1999, 75-76.

 47. Тournev I., D. Angelicheva, R. King, V. Guergueltcheva, B. Youl, L. Kalaydjieva, B. Ishpekova, Z. Kamenov, M. Katzarova, L. Aneva, M. Raycheva, R. Petkov, A. Shmarov, N. Popova, O. Kamenov, S. Cherninkova & P.K. Thomas. The Congenital cataracts facial dysmorphism neuropathy (CCFDN) syndrome maps to 18q23. VIII Annual Symposium of European Charcot-Marie-Tooth Consortium, Antwerpen, Belgium, July 2-4, 1999.

 48. Tournev I., V. Guergueltcheva, R. King, D. Angelicheva, L. Kalaydjieva, B. Youl, B. Ishpekova, Z. Kamenov, M. Katzarova, L. Aneva, R. Petkov, M. Raycheva, O. Kamenov, N. Popova, A. Shmarov, A. Popova, J. Petrova & P.K. Thomas. Clinical, pathological and molecular studies in the Congenital cataract facial dysmorphism neuropathy (CCFDN) syndrome. Neuromuscular Disorders, Abstracts, IV International Congress of World Muscle Society, Antalya, Turkey, October 14-16, 1999.

 49. Рашева М., ^ М. Терзиева, Б. Александрова, Ц. Гелева, Р. Райчев. Деца с обучителни проблеми – диагностичен процес, интервенции, перспективи. Доклад на Национална научна конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието “Нервното и психично здраве на децата и юношите пред прага на 21-то столетие”, София, 29-30 октомври 1999..

 50. Чавдаров Д., М. Радионова, Р. Велизарова, Т. Михайлова, Е. Цветанова, И. Кожухаров, ^ М. Райчева, Д. Минчев, Л. Хавезова, К. Неделчев, В. Йолова, Л. Свракова, К. Тодорова. Topamax в България. Открито проучване на Topamax (Topiramate), прилаган като допълваща терапия при болни с парциални пристъпи с или без вторична генерализация. Симпозиум “Епилепсия – живот без припадъци”, София, 21 февруари 2000, 17 – 18.

 51. Rasheva M., M. Raycheva, B. Alexandrova, Tz. Geleva, R. Raychev. Environment and variations of neurodevelopment in childhood. Scripta Periodica, 3, 2000, № 2 – Abstracts of International Congress “Anthropology 2000”, Bydgoszcz, Poland, June, 23 – 25, 2000, 244.

 52. Raycheva M. R. Normative study with two aphasia tests. Втори конгрес на невролозите на Македониjа, Охрид, Македониjа, 27-30 септември, 2000, 25 – 26.

 53. Stoyanova K., M.Raycheva, T. Kostadinova, L.Mavlov, E.Bates. Word order and article use in Bulgarian aphasics – a cross-linguistic perspective. The Science of Aphasia EuroConference: From Theory to Therapy, Giens, France, 14-19 September 2001, 82-84.

 54. Райчева М., И.Петрова, Ю.Петрова, П.Шотеков. Нови възможности за приложение на Dusopharm при болни с хронична мозъчно-съдова болест и водещ когнитивен дефицит. Доклад на кръгла маса “Dusopharm”, VІІІ Национален конгрес по неврология, София, 27-30 септември, 2001.

 55. Никоевски Н., П.Шотеков, И.Петрова, Хр.Крушков, С.Сарафов, Б.Стаменов, М.Райчева, Д.Петков. Проучване на ефекта на интерферон при болни с множествена склероза. VІІІ Национален конгрес по неврология, София, 27-30 септември, 2001.

 56. Райчева М., К.Стоянова, Л.Мавлов. Нормативни изследвания с българския вариант на Бостонския тест за изследване на афазии. VІІІ Национален конгрес по неврология, София, 27-30 септември, 2001.

 57. Raycheva M. Changes in complex attention in multiple sclerosis patients receiving interferon bet 1b. European Journal of Neurology, v.9, suppl. 2, Abstracts of the VI Congress of the EFNS, Vienna, October, 26-29, 2002, 212-213.

 58. Tournev I., P. Szepetovski, V. Guergueltcheva, M. Radionova, M. Yonova, R. Petkov, M. Raycheva, P. Genton. Familial generalized epilepsies in Bulgarian Gypsies. 5th European Congress on Epileptology, Madrid, 6-10 October, 2002. Abstract in Epilepsia, vol. 43, suppl. 8, 2002, p. 128.

 59. Raycheva M., I.Petrova, H.Krushkov, S.Sarafov, N.Nikoevski, P.Shotekov. Effects of interferon beta 1b on working memory in patients with multiple sclerosis. European Journal of neurology, v.10, suppl. 1, Abstracts of the VII Congress of the EFNS, Helsinki, Finland, 30 August – 2 September, 2003, 174.

 60. Traykov L, G. Nikolova, I. Raychev, I. Tournev, M. Terzieva, S. Mehrabian. Association between Apolipoprotein E polymorphism and Alzheimer's disease in elderly Bulgarian: preliminary results. 13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference, Thessaloniki, June 12-15, 2003, 47.

 61. Райчева М., Б.Станчева, Б.Александрова, Е.Богданова. Оценяване на устойчивостта към интерференция с два български варианта на теста на Stroop. Acta Physiologica & Pharmacologica Bulgarica, v. 27, 1 , София, юни, 2003

 62. Райчева М., И.Петрова, Х.Крушков, С.Сарафов, Л.Попов, А.Андреева, Б.Стаменов, Л.Трайков, С.Ванева, Ч.Дикова, Н.Никоевски, П.Шотеков. Проследяване на когнитивното функциониране на пациенти с множествена склероза – двегодишен опит с препарата Interferon beta 1 b. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 168.

 63. Райчева М., Т.Бургуджиев Проучване на влиянието на Amantandine sulfat (PK-Merz) върху когнитивните функции при пациенти след сърдечни операции. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 176.

 64. Райчева М., П.Нанева, Г.Петрова, С.Василев. Екзекутивни функции при пациенти с продроми на шизофрения и с първи психотичен епизод. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 201.

 65. Дикова Ч., М.Райчева, Б.Цанков. Едногодишно лечение с нивалин на болна с тежко протичаща фамилна деменция. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 177.

 66. Нанева П., М.Райчева, Г.Петрова, С.Василев, Т.Томов. Повлияване на когнитивното функциониране на пациенти с продроми на шизофрения след лечение с Rispolept и психосоциални интервенции. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 181.

 67. Велизарова Р., М.Радионова, Д.Чавдаров, М.Райчева, Л.Трайков. Ефект на карбамазепин върху паметовите функции при пациенти с комплексни парциални и вторично генерализирани припадъци. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 169.

 68. Велизарова Р., М.Радионова, Д.Чавдаров, М.Райчева, Л.Трайков. Когнитивни нарушения при пациенти с парциални припадъци с или без вторична генерализация. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 200.

 69. Трайков Л., Ш.Мехрабиан, Г.Пехливанов, Е.Петрова, М.Райчева, Н.Цанков. Деменция при невролуес: клинично, невропсихологично и невроизобразяващо проследяване. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 206.

 70. Трайков Л., Г.Николова, И.Търнев, М.Райчева, И.Райчев, Ш.Мехрабиан, С.Янчева. Честота на е4 алела на Аполипопротеин Е при пациенти с болестта на Алцхаймер в България. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 207.

 71. Трайков Л., Г.Николова, М.Райчева, И.Райчев, Ш.Мехрабиан, С.Янчева, П.Шотеков Диагностициране на болни с леко когнитивно нарушение с помощта на невропсихологичната батерия CERAD. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 214.

 72. Стоянова К., ^ М. Райчева, Т. Костадинова, А. Джанян, Е. Андонова, М. Станев. Използване на определителен член в речта на болни с афазия: въпросът за езиковата специфика. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 214.

 73. Стоянова К., М. Райчева Функционална оценка на езиковите нарушения при афазия за целите на ТЕЛК. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 215.

 74. Бургуджиев Т., ^ М. Райчева, Ш. Мехрабиан, Л. Трайков. Проучване на когнитивните нарушения при пациенти след кардиопулмонален байпас. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 215-216.

 75. Traykov L., G. Nikolova, M. Raycheva, I. Raychev, C. Mehrabian, S.Yancheva, P. Shotekov. Detection of patients with mild cognitive impairment using CERAD neuropsychological measures. European Journal of Neurology, v.10, suppl. 1, Abstracts of the VII Congress of the EFNS, Helsinki, Finland, 30 August – 2 September, 2003.

 76. Raycheva M., S. Mehrabian, L. Traykov. Neuropsychological profile of patients with mild cognitive impairment. 36 International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, Sofia, September, 15-18, 2004, 55.

 77. Velizarova R., M. Radionova, D. Chavdarov, M. Raycheva, L. Traykov. Assessment of cognitive functioning in patients with complex partial and secondary generalized seizures under treatment with Lamotrigine. 36 International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, Sofia, September, 15-18, 2004, 83.

 78. Mehrabian S., M. Raycheva, A. Kertesz, L. Traykov. Preoperative and postoperative cognitive functioning in patient with dorsolateral frontal tumor. 36 International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, Sofia, September, 15-18, 2004, 90.

 79. Traykov L., S. Mehrabian, M. Raycheva. A case of primary progressive aphasia. 36 International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, Sofia, September, 15-18, 2004, 54.

 80. Traykov L., S. Mehrabian, R. Rademakers, A. Jordanova, M. Cruts, M. Raycheva, C. Dikova, I. Kremensky, C. Van Broeckhoven. A novel PSEN1 mutation in an EOAD family with spastic paraparesis and extrapiramidal signs. 36 International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, Sofia, September, 15-18, 2004, 56.

 81. Mehrabian S., L. Traykov, R. Rademakers, A. Jordanova, M. Cruts, I. Tournev, M. Raycheva, C. Dikova, I. Kremensky, C. van Broeckhoven. A novel PSEN 1 mutation in an EOAD family with spastic paraparesis and extrapyramidal signs. European Journal of Neurology, vol. 11, suppl. 2, Abstracts of the 8th Congress of European Federation of Neurological Societies, Paris, September 4-7, 2004, 16.

 82. Vassileva J., M. Raycheva, S. Georgiev, P.Petkova, E. Martin, R.Terziysky, V. Velinov, P. Marinov. Neurocognitive sequelae of heroin use and psychopathy. Abstracts presented at the International Neuropsychological Society, British Neuropsychological Society and the Division of Neuropsychology at the British Psychological Society Joint Mid-Year Meeting, July 6-9, Dublin, 2005.

 83. Raycheva M., S.Mehrabian, L.Traykov. Differentiation of mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease with Bulgarian version of CERAD. Journal of the Neurological Sciences, v. 238, suppl. 1, Abstracts of the XVIII World Congress of Neurology, Sydney, 5-11 November, 2005, 299.

 84. Райчева М., Ш. Мехрабиян, Л. Трайков. Диференциране на леко когнитивно нарушение и болест на Алцхаймер с българска версия на невропсихологичната тестова батерия CERAD. Българска неврологияр 5, 4, ІХ Национален конгрес по неврология с международно участие, София, 8-10 септември, 2005, 248.

 85. Мехрабиян Ш., А. Йорданова, ^ М. Райчева, О. Кълев, С. Начев, К. Ванброкховен, Л. Трайков. Генотип-фенотип корелация при фамилна болест на Алцхаймер с ранно начало и невропатологична верификация. Българска неврологияр 5, 4, ІХ Национален конгрес по неврология с международно участие, София, 8-10 септември, 2005, 249.

 86. Петрова М., ^ М. Райчева, И. Търнев, О. Григорова, С. Чернинкова, Л. Трайков. Когнитивни нарушения при прогресивна супрануклеарна парализа. Българска неврологияр 5, 4, ІХ Национален конгрес по неврология с международно участие, София, 8-10 септември, 2005, 248.

 87. Кълев О., Ш. Мехрабиян, ^ М. Райчева, Л. Трайков. Трудности при поставяне на клиничната и дефинитивната диагноза на невродегенеративни заболявания протичащи с деменция. Българска неврологияр 5, 4, ІХ Национален конгрес по неврология с международно участие, София, 8-10 септември, 2005, 248.

 88. Михайлова В., Т.Тодоров, И.Търнев, С.Чернинкова, Н.Никоевски, М.Райчева, И.Петрова, П.Янкова, А.Савов, И.Кременски. Тежка невропсихична симптоматика при пациентка с болест на Wilson, асоциирана с нова мутация в АТР7В. Българска неврологияр 5, 4, ІХ Национален конгрес по неврология с международно участие, София, 8-10 септември, 2005, 235.

 89. Михайлова В., И.Търнев, С.Чернинкова, В.Синигерска, Н.Никоевски, Х.Желев, М.Райчева, Р.Петков, И.Петрова, П.Янкова, Т.Тодоров, П.Шотеков, И.Кременски, Л.Калайджиева. Интермедиерен тип на болест на Ниман-Пик при брат и сестра, хомозиготи по TRP391GLY мутация в гена за лизозомната кисела сфингомиелиназа, погрешно диагностицирани и дълго време лекувани за болест на Wilson. Българска неврологияр 5, 4, ІХ Национален конгрес по неврология с международно участие, София, 8-10 септември, 2005, 236.

 90. Traykov L., G. Nikolova, R. Rademakers, A. Jordanova, S. Mehrabian, M. Kruts, I. Raychev, M. Raycheva, I. Kremensky, C. Van Broeckhoven. A novel PSEN2 gene mutation in a patient with sporadic early onset Alzheimer’s disease. 21st International Conference of Alzheimer’s Disease International, Istanbul, Sept.28 – Oct.1, 2005, 20.

 91. Mehrabian S., L. Traykov, A. Jordanova, R. Rademakers, M. Raycheva, M. Cruts, I. Kremensky, C. Van Broeckhoven. L250V/PSEN1 mutation in a large early onset Alzheimer’s disease Bulgarian pedigree with a typical phenotype. European Journal of Neurology, v.12, suppl.2, Abstracts of the 9th Congress of the EFNS, Athens, 17-20 September, 2005, 17.

 92. Petrova M., M. Raycheva, S. Mehrabian, L. Traykov. Neuropsychological differences between mild cognitive impairment patients with and without Parkinson’s disease. Parkinsonism & Related Disorders, Abstracts of the 5th International Congress on Mental Dysfunction in Parkinson’s Disease, Amsterdam, June 12-14, 2006, 25-26.

 93. Mehrabian S., L. Traykov, A. Jordanova, R. Rademakers, M. Cruts M. Raycheva, M. Van den Broeck, I. Kremensky, C. Van Broeckhoven. Novel PSEN1 gene mutation in a large Bulgarian pedigree with Alzheimer’s disease and atypical phenotype. European Journal of Neurology, 13, suppl.2, Abstracts of the 10th Congress of the EFNS, Glasgow, UK, Sept. 2-5, 2006, 41.

 94. Petrova M., M. Raycheva, L. Traykov. Mild cognitive impairment in patients with Parkinson’s disease. European Journal of Neurology, 13, suppl.2, Abstracts of the 10th Congress of the EFNS, Glasgow, UK, Sept. 2-5, 2006, 202.

 95. Tournev I., R. Varon, V. Guergueltcheva, V. Bojinova, D. Angelicheva, B. Youl, R. King, R. Gooding, M. Raycheva, I. Litvinenko, Z. Kamenov, P.K.Thomas, L. Kalaydjieva. Congenital cataracts facial dysmorhysm neuropathy (CCFDN) syndrome – clinical, neuropathological and genetic investigations. Second Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs. Fostering Research on Rare Diseases in Eastern European Countries, Plovdiv, September 8-9, 2006, 26.

 96. Mihailova V., Hantke J., I. Sinigerska, S. Cherninkova, M. Raycheva, R. Tincheva, I. Tournev, L. Kalaydjieva. Intermediate type of Niemann-Pick disease in Bulgarian roma homozygous for an angestral mutation in SMPD1. Second Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs. Fostering Research on Rare Diseases in Eastern European Countries, Plovdiv, September 8-9, 2006, 74.

 97. Михайлова В., И. Търнев, Я. Хантке, И. Синигерска, С. Чернинкова, М. Райчева, С. Кръстев, Р. Тинчева, Л. Калайджиева. Интермедиерна форма на болест на Niemann-Pick при български роми. Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието, София, 26-27 октомври, 2006, 39-40.

 98. Brussels, 2007

 99. Petrova M., M. Raycheva, L. Traykov. Relationship between motor symptoms and subtypes of mild cognitive impairment in Parkinson’s disease In: XVIIth WFN World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders. 9-13 December, 2007, Parkinsonism Relat Disord, 13, Suppl 2, S31

 100. Zhelev Y., M. Raycheva, M. Petrova, L. Traykov. Cognitive decline in a group of longitudinally followed non-demented patients with Parkinson's disease In: 12th Congress of the European Federation of Neurological Societies. August 23-26, 2008, Madrid, Spain, European journal of neurology, volume 15, suppl. 3, p.138

 101. Petrova M., M. Raycheva, L. Traykov. Relationship between depression and cognitive deficits in Parkinson’s disease patients with and without mild cognitive impairment In: 12th Congress of the European Federation of Neurological Societies. August 23-26, 2008, Madrid, Spain. European journal of neurology, volume 15, suppl.3, p.127

 102. Zhelev Y, M. Petrova, M. Raycheva, L. Traykov. Initial motor symptoms influence cognition in a longitudinal observation of patients with Parkinson’s disease In: 18th meeting of the European Neurological Society. 7-11 June, 2008, Nice, France, Journal of Neurology, Volume 255, suppl. 2, p. 168


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ


на

Маргарита Радославова Райчева


АДРЕС: София 1124, ул. “Мизия” № 5, тел. 944 33 24, 0888 58 00 32

e-mail: margiraycheva@yahoo.com

РОДЕНА 21.09.1956 г.


МЕСТОРАБОТА:

- УМБАЛ “Александровска”, Клиника по неврология,

Лаборатория по невропсихология

- Медицински Университет, София, Катедра по неврология


ДЛЪЖНОСТ:

1989 – 1992 научен сътрудник ІІ ст.

1992 - 2007 научен сътрудник І ст, клиничен психолог

2007 ст.н.с. ІІ ст., клиничен психолог


^ ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:


1981 - Софийски Университет “Кл.Охридски”, психология

1984-1988 - Аспирант по невропсихология и психофизиология към

Института по психология, БАН

1988 Защита на докторска теза на тема: “Функционална асиметрия на мозъчните полукълба при зрително възприятие - невропсихологично и психофизиологично изследване в онтогенеза”

1993-1994 Специализация по Детска невропсихология, Свободен У-т, Амстердам

1999 - Специалност “Клинична психология”, Медицински У-т, София


^ ЕЗИЦИ: английски, руски


ЧЛЕНСТВО:Българско Психологично Дружество

Българско Дружество по Когнитивна наука

Българска Асоциация по Клинична психология

International Neuropsychological Society


^ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:


Лекционна дейност

1990 - Медицински Университет, София - семинари и лекции върху изследване и диагностика на когнитивните нарушения и ВКФ при неврологични заболявания

 • Студенти по неврология

 • Специализанти по неврология

 • Специализанти по клинична психология

 • СДК – курсове по Деменции, по Диагностика и лечение на когнитивните нарушения при неврологични заболавания, по Афазии, курс за високо специализирана дейност “Клинична невропсихология”


^ Хоноруван преподавател

1995- Нов Български Университет, София, Департамент по когнитивна наука и психология – лекции и семинари в магистърски и бакалавърски курсове по “Детска невропсихология”, “Перцепция, представност и невербален интелект” и “Клинична невропсихология”

1995-2004 Софийски Университет, ФНПП, Катедра “Специална педагогика” – лекции и семинари в магистърски и бакалавърски курсове по “Детска невропсихология”, по “Обща невропсихология” и по “Афазиология”

1995-1999 Шуменски Университет, Катедра “Специална педагогика” - лекции и семинари в магистърски и бакалавърски курсове по Детска невропсихология, по “Обща невропсихология” и по “Афазиология”

1996-1998 Великотърновски Университет, Катедра “Психология” – лекции и семинари в магистърски курсове по “Обща невропсихология” и “Афазиология”

1991-1993 Благоевградски Университет, Катедра “Психология” и “Специална педагогика” - лекции и семинари в магистърски и бакалавърски курсове по “Обща невропсихология” и по “Афазиология”


^ Индивидуално обучение по СДК – невропсихологични диагностични методи за клинични психолози и лекари


Научен консултант - методично консултиране на докторанти по неврология, клинична психология, неврохирургия

 • Д-р Шима Мехрабиан, Катедра по неврология, МУ-София, по тема “Генотип-фенотип корелации при болест на Алцхаймер с ранно и късно начало”

 • Рада Масалджиева, кл.психолог, Катедра по психиатрия, МУ-Пловдив, по тема “Зрително-конструктивен праксис при нормално стареене и дементен синдром”

 • Д-р Реана Велизарова, Катедра по неврология, МУ-София, по тема “Когнитивни нарушения при епилепсия”

 • д-р Виолета Михайлова, Катедра по неврология, МУ-София, по тема “Фенотип-генотип корелации при болестта на Wilson”

 • д-р Мария Петрова, Катедра по неврология, МУ-София, по тема “Когнитивни нарушения при болест на Паркинсон и други екстрапирамидни заболявания”

 • д-р Явор Желев, Катедра по неврология, МУ-София, по тема “Лонгитюдно изследване на когнитивния профил при пациенти с болест на Паркинсон”

 • д-р Вяра Киркова, Катедра по неврология, МУ-София, по тема Невропсихологични изследвания при леко когнитивно нарушение”

 • д-р Иво Кехайов, Катедра по неврохирургия, МУ-Пловдив, по тема “Динамика на неврокогнитивните нарушения при пациенти с фронтални глиални тумори”


Втори научен ръководител на докторантка д-р Теодора Чамова, Катедра по неврология, МУ-София, по тема „Когнитивни нарушения при наследствени невромускулни заболявания”


Научно ръководство на бакалавърски и магистърски тези на психолози и логопеди


^ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:


Научно-изследователски проекти:


1988-1990 “Фактори, обуславящи развитието (нормално и нарушено) на функционалната перцептивна церебрална асиметрия при деца”. Финансиран от Програма за изучаване на човека и неговия мозък.

1991-1994 “Влияние на пренатална нискойонизираща радиация върху когнитивното

развитие при деца в предучилищна възраст”. Финансиран от МОН.

1991-1995 “Невропсихологични аспекти на перцептивните и представните функции

в онтогенеза.”Финансиран от Нац. център за изследване на човека.

1991-1996 “Взаимоотношения между зрително възприятие и зрителна представност

при пациенти с огнищни мозъчни увреждания”. Финанс. от МОН.

  1. “Когнитивна преработка на българския език при здрави и при пациенти с

огнищни мозъчни поражения”. Финансиран от МОН.

  1. “Алцхаймерова болест – невропсихологични, неврохимични и

невроизобразителни аспекти”. Финансиран от МОН.

 1. “Клинико-неврологични, невропсихологични, неврохимични и невро-

изобразяващи проучвания върху съдовите деменции”, МУ-София.

  1. “Крослингвистични изследвания при афазия”, Международен проект на Нов Български Университет и Университета в Сан Диего, финансиран от McDonnell Foundation

  1. “Диагностични процедури и интервенционни програми за деца с

обучителни затруднения”. Финанс. от Отворено образование.

  1. “Клинично и епидемиологично изследване на новооткрита автозомно-

рецесивна периферна невропатия, асоциирана с конгенитална катаракта, лицев дисморфизъм, ментална ретардация и хипогонадизъм”. Финасиран от НФНИ, МОН.

2002-2005 “Клинично и генетично изследване на първично-генерализирана епилепсия с автозомно-доминантен тип на унаследяване сред инбредни ромски фамилии”. Финансиран от НФНИ, МОН.

2003-2006 “Събиране на кохорта от ромски фамилии с коморбидност на афективни разстройства и епилепсия”. Финансиран от НФНИ, Програма “Геномикс”, МОН

2004 “Диагностика на болестта на Алцхаймер в предементния стадий”. Финансиран от МУ-София.

2004-2005 “Оценка на когнитивните функции при лица с личностови разстройства извършили правонарушения и при злоупотреба с наркотични вещества”. Проект с Илинойския Университет, Chicago, финансиран от Националния Институт на здравето, САЩ.

2004-2007 “Генотип/фенотип корелации при болестта на Уилсън”. Финансиран от НФНИ, МОН.

2005 “Дефинитивна диагноза на невродегенеративните заболявания в съответствие с международните класификационни критерии”. Финансиран от МУ-София

2005-2008 “Невропсихологични и генетични маркери за ранна диагностика на болестта на Алцхаймер”. Финансиран от НФНИ, МОН.

2006 “Мултидисциплинарно проучване за скрининг, диагностика и когнитивна рехабилитация на невродегенеративните заболявания с дементен синдром в България”. Финансиран от МУ-София.

^ СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ


на МАРГАРИТА РАДОСЛАВОВА РАЙЧЕВА


Статии публикувани в чужди издания


 1. Alexandrova B., M. Terzieva. Visuo-spatial Verbal and Non-verbal Discrimination in Children with Developmental Dyslexia. Studia Psychologica, 37, 1995, 4, 251-258.

 2. Tournev I., L. Kalaydjieva, B.Youl, B. Ishpekova, V. Guergueltcheva, O. Kamenov, M. Katzarova, Z. Kamenov, M. Raicheva-Terzieva, R.H.M. King, K. Romanski, R. Petkov, A. Schmarov, G.Dimitrova, N.Popova, M.Uzunova, S.Milanov, J. Petrova, I.Petkov, G.Kolarov, L.Aneva, O.Radeva & P.K.Thomas. The Congenital Cataracts Facial Dysmorphism Neuropathy (CCFDN) syndrome: a novel complex genetic disease in Balkan Gypsies. Annals of Neurology, 1999 Jun; 45 (6): 742-750.

 3. Tournev I., P. Thomas, R. Gooding, D. Angelicheva, R. King, B. Youl, V. Guergueltcheva, B. Ishpekova, K. Blechsmidt, K. Swoboda, R. Petkov, M. Molnar, Z. Kamenov, E. Siska, N. Taneva, P. Borisova, C. Lupu, M. Raycheva, N. Trifonova, A. Popova, A. Corches, I. Litvinenko, L. Merlini, M. Katzarova, B. Tzankov, G. Popa, P. Akkari, A. Rosenthal, O. Donzelli, L. Kalaydjieva. Congenital cataracts facial dysmorphism neuropathy - clinical, neuropathological and genetic investigation. Acta Myologica, 2001, vol. XX, 3, 210-219.

 4. Andonova E., A. Janyan, K.Stoyanova, M. Raycheva, T. Kostadinova. Grammaticality judgment of article use in aphasic speakers of Bulgarian. Cognitive Science Journal Archive, 2005, 215-120.

 5. Mihailova V., T. Todorov, I. Tournev, S. Cherninkova, N. Nikoevski,, M. Raycheva, P. Yankova, I. Petrova, A. Savov, I. Kremensky. A novel mutation in ATP7B gene associated with severe neurological and psychiatric symptoms. Eur. Neurol., 2006, 55, (2), 99-100.

 6. Mihailova V., J. Hantke, I. Sinigerska, S., Cherninkova, M. Raycheva, S. Bouwer, R. Tincheva, D. Khuyomdziev, J.Bertrnpetit, D. Chandler, D. Angelicheva, I. Kremensky, P. Seeman, I. Tournev & L. Kalaydjieva. Highly variable neural development in sphingomyelinase-deficient Niemann-Pick disease caused by an ancestral Gypsy mutation. Brain, 2007, Apr, 130 (Pt4), 1050-61.

 7. Tournev I., B.Royer, P. Szepetowski, V. Guergueltcheva, M. Radionova, R. Velizarova, M. Yonova, M. Lathrop, S. Jamali, R. Petkov, M. Raycheva, P. Genton. Familial generalized epilepsy in Bulgarian Roma. Epileptic Disord. 2007, 9 (3), 300-306.

 8. Mihaylova V., T. Todorov, H. Jelev, S. Cherninkova, M. Raycheva, A.Savov, I.Kremensky, I.Tournev. Wilson’s Disease in two consecutive generations in a Bulgarian Roma family. J. Neurol, 2007, Oct. 254 (10), 1462-3.

 9. Vassileva J., P. Petkova, S. Georgiev, E. Martin, R. Tersiyski, M. Raycheva, V. Velinov, P. Marinov. Impaired decision-making in psychopathic heroin addicts. Drug and Alcohol Dependence, 86 (2-3), 2007, 287-289.

 10. Mihaylova V., J.Hantke, S. Cherninkova, S. Krastev, M. Radionova, M. Raycheva, I. Sinigerska, H.Jelev, A.Jablensky, L.Kalaydjieva, I.Tournev. Severe neuropsychiatric symptoms in two siblings with intermediate type of Niemann-Pick disease. J Neurol, 2008 Sep, 255 (9), 1434-5.

 11. Dintchov Traykov L., S. Mehrabian, Van den Broeck M, M. Radoslavova Raycheva, M Cruts, A. Kirilova Jordanova, C. Van Broeckhoven. Novel PSEN1 mutation in a Bulgarian patient with very early-onset Alzheimer’s disease, spastic paraparesis, and extrapiramidal signs. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2009 Oct-Nov 24 (5), 404-7.

 12. Mehrabian S., M.R. Raycheva, E.P. Petrova, N.K. Tsankov, L.D. Traykov. Neurosyphilis presenting with dementia, chronic chorioretinitis and adverse reactions to treatment: a case report. Cases J. 2009 Sep 1,2,8334.

 13. Petrova M., M. Raycheva, Y. Zhelev, L. Traykov. Executive functions deficit in Parkinson’s disease with amnestic mild cognitive impairment. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2010 Aug 25 (5), 455-60.Статии публикувани в български издания


 1. Терзиева М., С. Пенчева. Проучвания върху перцепцията на някои вербални стимули. Материали от ІV Национална конференция по клинична психология и психотерапия, Враца, 1985, 96-102.

 2. Терзиева М. Прояви на асиметрия при зрително възприятие. Психологически изследвания, 1987, 1, 73-83.

 3. Рашева М., Ц. Гелева, М. Вълчева, М. Терзиева, Р. Райчев. Динамика и междуполови диференциации в някои невропсихологични и електро-енцефалографски показатели на децата в начална училищна възраст. Строеж и функции на мозъка, 1987, 12, 59-65.

 4. Пенчева С., Е. Богданова, М. Йорданова, М. Терзиева. Особености на тактилно-зрителното съпоставяне на вербални и невербални стимули от здрави деца. Психология, 1988, 5, 35-41.

 5. Пенчева С., М. Терзиева, Й. Лалова. Психометрично изследване на зрителна перцепция у деца. І. Сравнителна проучване при разпознаване на букви. Строеж и функции на мозъка, 1989, 14, 40-50.

 6. Пенчева С., М. Терзиева, Й. Лалова. Психометрично изследване на зрителна перцепция у деца. ІІ. Значими фактори при разпознаване на букви. Строеж и функции на мозъка, 1989, 14, 51-56.

 7. Пенчева С., Й. Лалова, М. Терзиева. Хиперлексия – фактори за осъществяването й. Строеж и функции на мозъка, 1989, 14, 33-39.

 8. Терзиева М., С. Пенчева. Зрителна перцепция на вербални стимули и особености на латерализацията й. Строеж и функции на мозъка, 1991, 18, 23-30.

 9. Пенчева С., М. Терзиева, Е. Богданова, М. Йорданова. Сравняване на постиженията на деца с нормални и непълноценно изградени висши психични функции при три тактилно-перцептивни теста. Строеж и функции на мозъка, 1991, 18, 31-37.

 10. Терзиева М., С. Попов, С. Пенчева. Промени в зрителните предизвикани потенциали при перцепция на сложни буквени стимули. Психология, 1993, 3.

 11. Терзиева М., Б. Александрова. Невропсихологични модели на представността. Българско списание по психология, 1994, 4, 30-42.

 12. Александрова Б., М. Терзиева. Мислена ротация и разпознаване на изображения на лява и дясна ръка при 9-10 годишни деца. Образование и квалификация, № 3, 1996, 19 - 27.

 13. Александрова Б., М. Терзиева, А. Петров, И. Търнев, Л. Мавлов. Изследване на зрително-перцептивните и представните способности - І. Изследване на способностите за зрителна перцепция. Българско списание по психология, 1996, 3, 76 - 91.

 14. Терзиева М., Б. Александрова, А. Петров, И. Търнев, Л. Мавлов. Изследване на зрително-перцептивните и представните способности - ІІ. Изследване на способностите за генериране и трансформиране на представи. Българско списание по психология, 1996, 4, 89-102.

 15. Терзиева М., Б. Александрова, И. Търнев, Л. Мавлов. Проучване на развитието на представните процеси. Материали на научен семинар “Жан Пиаже и българската хуманитаристика”, ред. М.Василева, Софийски Университет, 1996.

 16. Александрова Б., М. Терзиева. Развитие на способността за разпознаване на ляво и дясно. Материали на научен семинар “Жан Пиаже и българската хуманитаристика”, ред. М.Василева, Софийски Университет, 1996.

 17. Александрова Б., М. Терзиева, Е. Богданова. Развитие на способността за разпознаване на ляво и дясно и нейните компоненти според теста на Бентън у деца на възраст от 6 до 10 г. Българско списание по психология, 1998, 2, 3-15.

 18. Александрова Б., М. Терзиева, Е. Богданова. Развитие на пръстовия гнозис у деца от 6 до 10 г. възраст. Психологични изследвания, 1999, 1-2, 131 - 143.

 19. Райчева-Терзиева М. Бостонски тест за изследване на афазиите – нормативно проучване. Логопедия и фониатрия, ред. В.Боянова, В.Матанова, Д.Досев. Херон Прес, 1999, 183-188.

 20. Мавлов Л., И. Търнев, М. Терзиева, Н. Никоевски, Ч. Дикова. Влияние на препарата Tanakan при когнитивни нарушения със съдова генеза и при Алцхаймерова болест. Избрани научни трудове, ред.Г.Койчев. Гея Либрис, 1999, 103 - 106.

 21. Raycheva M., B. Alexandrova, M. Rasheva, R. Raychev. Cognitive profiles of 6 years old children after low-dose radiation exposure. Медицински преглед - Scripta Periodica, 3, 2000, № 4, 162 - 168.

 22. Александрова Б., Е. Богданова, М. Райчева. Ляво-дясно и мислени ротации – развитие и свързаност в ранна училищна възраст. Психологични изследвания, 2000, 1-2, 53-66.

 23. Dikova C., D. Petrov, S. Ivanova, E. Tzvetanova, M. Terzieva, N. Nikoevski. Leucoencephalopathy and myelopathy associated with pernicious anaemia – a year of clinical and brain MRI follow-up. Доклади на Българската академия на науките - Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 53, 2000, № 4, 123 – 126.

 24. Александрова Б., М. Райчева, Е. Богданова. Герстманов синдром на развитието при деца със специфични обучителни затруднения. Специална педагогика, октомври 2001, 74-85.

 25. Бургуджиев Т., М. Райчева, Г. Царянски. Избор, анализ и интерпретация на невропсихологичните тестове в сърдечната хирургия – методологични проблеми. Анестезиология и интензивно лечение, 2001, 4 А, 46-53.

 26. Александрова Б., М. Райчева, Е. Богданова. Ранна диагностика на деца със затруднения при усвояване на учебните умения в предучилищна възраст. Съвременни образователни тенденции в предучилищна възраст, ред. Ст. Жекова, Н. Витанова, Свят 2001, 2002, 130-135.

 27. Райчева М. Устойчивост към интерференция и екзекутивни функции. Психологията на прага на третото хилядолетие, ред. И. Григоров, П. Николов, В. Русинова, ЮЗУ, 2002, 315-319.

 28. Сарафов С., М. Райчева. Случай на прогресираща дисграфия при амиотрофична латерална склероза. Ретроспективан анализ. Българска неврология, 2003, 3,1, 55-58.

 29. Бургуджиев Т, М. Райчева, Г. Царянски. Приложение на Amantadine sulfat (PK-MERZ®) при пациенти след сърдечни операции. Анестезиология и интензивно лечение, 2003, 3, 3-12.

 30. Дикова Ч., М. Райчева, Б. Цанков. Едногодишно лечение с Нивалин (Galantamine) на болна с тежко протичаща фамилна деменция. Българска неврология, 2004, юни, 105-107.

 31. Велизарова Р., М. Радионова, Д. Чавдаров, М. Райчева, Л. Трайков. Когнитивни нарушения при пациенти с локализационно свързана епилепсия. Българска неврология, 2004, 4, 3, 136-139.

 32. Нанева П., М. Райчева, Г. Петрова, С. Василев, С. Алексиев, И. Лазарова, Т. Томов. Повлияване на когнитивното функциониране на пациенти с първи епизод на шизофренно разстройство след комбинирано лечение с Risperidone и психосоциални интервенции. Българска неврологична и психиатрична практика, 2004, 4, 30-31.

 33. Шотеков П., Н.Никоевски, И.Търнев, С.Чернинкова, И.Петрова, М.Райчева, В.Михайлова. Прогресивна супрануклеарна пареза. Българска неврология, 2005, 5, 2, 97-100.

 34. Търнев И., Р.Варон, Д.Ангеличева, В.Гергелчева, Р.Гудинг, Б.Йол, Б.Ишпекова, Р.Кинг, М.Райчева, З.Каменов, С.Чернинкова, А.Томов, Р.Петков, В.Божинова, М.Кацарова, А.Шмаров, И.Литвиненко, Р.Тинчева, Х.Цеков, П.Борисова, Б.Бужов, Ю.Петрова, П.К.Томас. Конгенитална катаракта, лицев дизморфизъм, невропатия (ККЛДН) синдром при цигани – чист дефект на РНК полимераза ІІ – медиирана транскрибция. Българска неврология, 2005, 5, 3, 142-147.

 35. Райчев Р., Ц.Гелева, М.Вълчева, М.Рашева, М.Райчева. Протокол за неврологично и невропсихологично изследване на деца със специфични обучителни затруднения. В “Интегрираното обучение и ресурсния учител”. Изд.”Д-р И.Богоров”, С., 2005, 82-105.

 36. Райчева М. Нарушенията в работната памет и екзекутивните функции в алгоритъма на невропсихологичната диагностика. Сборник научни доклади от ІІІ Национален конгрес по психология, София, 28-30 октомври, 2005, 411-415.

 37. Трайков Л., П.Шотеков, Г.Николова, И.Райчев, С.Янчева, Н.Делева, М.Райчева, Р.Русев, Н.Чалъкова, П.Атанасова, Ш.Мехрабиан. Проучване на ефективност и безопасност на Galantamine (Nivalin) при лечението на лека и умерена болест на Алцхаймер. Българска неврология, 2006, 5, 2, 91-95.

 38. Петрова М, Л. Трайков, М. Райчева, О. Григорова, С. Чернинкова, Я. Желев, Ш. Мехрабиан. Когнитивни нарушения при прогресивна супрануклеарна парализа. Българска неврология, 2006, 5, 2, 98-101.

 39. Трайков Л., М.Петрова, М. Райчева, Ш. Мехрабиан. Когнитивни нарушения при кортикобазална дегенерация. Българска неврология, 2006, 6, 3, 149-152.

 40. Мехрабиан Ш., Л. Трайков, А. Йорданова, М. Райчева, Р. Радемакер, М. Крутс, И. Кременски, К. Ван Броковен. Нова PSEN1 (L381V) мутация при фамилна болест на Алцхаймер с ранно начало и атипична клинична картина. Българска неврология, 2006, 6, 3, 152-155.

 41. Райчева М., Б.Александрова, Е.Богданова. Българска адаптация на теста на Stroop. Психологични изследвания, 2007, 1, 2-17.

 42. Райчева М., Л. Трайков, Ш. Мехрабиан, И. Петрова, Х. Крушков, С. Сарафов, А. Андреева, С .Ванева, Д. Стоилова, Н. Никоевски, П. Шотеков. Работна памет и екзекутивен контрол при пациенти с множествена склероза лекувани с препарата INTERFERON BETA 1 b. Българска неврология, 2007, 7, 1, 22-26.

 43. Масалджиева, Р., П. Атанасова, М. Райчева. Нарушения на зрително-конструктивния праксис при леко когнитивно нарушение и дементен синдром в късна възраст. Българска неврология, 2007, 7, 1, 17-21.

 44. Петрова, М., Л. Трайков, М. Райчева, Ш. Мехрабиан, Я. Желев, Д. Масларов. Особености на когнитивния профил при мултисистемна атрофия. Българска неврология, 2007, 7, 1, 33-36.

 45. Петрова М., Я. Желев, М. Райчева, Л. Трайков. Особеност на деменция при болест с дифузни телца на Леви, Българска неврологична и психиатрична практика, 2007, 4, 12-15

 46. Трайков, Л., Ш. Мехрабиан, А. Йорданова, ^ М. Райчева, Р. Радемакер, М. Крутс, Д. Масларов, И. Кременски, К. Ван Броекховен. Нова PSEN 1 мутация при българска фамилия с ранно начало и атипична клинична картина на болестта на Алцхаймер. Българска неврология, 2007, 7, 1, 36-40.

 47. Трайков, Л., Ш. Мехрабиан, А. Йорданова, Г. Николова, И. Райчев, М. Райчева, Р. Радемакер, М. Крутс, И. Кременски, К. Ван Броекховен. Нова PSEN 2 (CYS391ARG) мутация при пациент със спорадична болест на Алцхаймер с ранно начало. Българска неврология, 2007, 7, 1, 41-44.

 48. Трайков Л., Мехрабиан Ш., Райчева М., Петрова М., Желев Я., О. Кълев Невродегенерация с отлагане на желязо в мозъка (синдром на Hallervorden-Spatz). Българска Неврология, 2007, 5, 265-268.

 49. Трайков Л., Мехрабиан Ш., Йорданова А., Райчева М., Петрова М., Желев Я., Йорданова И., Кременски И. Честота на ε4 алел на аполипопротеин Е при български пациенти с болест на Алцхаймер, Българска Неврология, 2007, 5, 245-249

 50. Трайков Л., Ш. Мехрабиан, А. Йорданова, О. Кълев, ^ М. Райчева, Р. Радемеркер, М. Крутс, И. Кременски, К. Ван Броковен. L250V мутация водеща до фамилна болест на Алцхаймер с ранно начало: клинична и невропсихологична характеристика и невропатологична верификация. Българска неврология, (приета за печат)

 51. Райчева М., М.Петрова, Я.Желев, Ш.Мехрабиан, В.Киркова, Л.Трайков Нарушения на екзекутивния контрол при пациенти с леко когнитивно нарушение, с и без паркинсонова болест. Сборник научни доклади, V Национален конгрес по психология, София, 31.10-2.11.2008, 679-685.

 52. Масалджиева Р., М. Райчева. Дискриминативна чувствителност за дементен синдром на показатели за оценка на зрителноконструктивни нарушения при изпълнението на рисунка на човешка фигура. Сборник научни доклади, V Национален конгрес по психология, София, 31.10-2.11.2008, 641-648.

 53. Петрова М., Райчева М., Желев Я., Мехрабиан Ш., Петрова И., Крушков Х., Еленков Ч., Трайков Л. Невропсихологично проучване при пациенти в ранния стадий на Паркинсонова деменция и деменция с телца на Леви, Българска Неврология, 2008, 3, 112-115.

 54. Петрова М., Райчева М., Трайков Л. Характеристика на когнитивните нарушения в ранния стадий на болестта на Хънтингтон, Българска Неврология, 2008, 3, 120-123.

 55. Трайков Л., Ш. Мехрабиан, Е. Петрова, Г. Пехливанов, М. Петрова, М. Райчева, Н. Цанков. Деменция при невролуес: клинично, невропсихологично и невроизобразяващо проследяване. Дерматология и венерология, 2008, 1, 33-36.

 56. Мехрабиан Ш., Трайков Л., Йорданова А., Райчева М., Петрова М., Желев Я. Сравнение на невропсихологичните проучвания при болни с болест на Алцхаймер в зависимост от генотипа на АпоЕ. Българска Неврология, 2008, 8, 2, 51-56.

 57. Желев Я., М. Петрова, М. Райчева, Л. Трайков. Невропсихологични предиктори за когнитивен спад при пациенти с идиопатична Паркинсонова болест. Българска Неврология, 2009, 9, 1, 20-23.

 58. Дюкмеджиева Д., М. Петрова, В. Киркова, Ш. Мехрабиан, М. Райчева, Л. Трайков. Вербална флуентност при леко когнитивно нарушение с и без Паркинсонова болест. Българска Неврология, 2009, 9, 3, 109-111.

 59. Желев Я., М. Райчева, М. Петрова, Л. Трайков. Профил на когнитивен спад в група лонгитудинално проследени недементни пациенти с идиопатична Паркинсонова болест. Българска Неврология, 2009, 9, 3, 112-115.

 60. Петрова М., М. Райчева, Л. Трайков. Ранни когнитивни нарушения при болестта на Паркинсон. Българска Неврология, 2009, 9, 4, 173-176.

 61. Желев Я., М. Райчева, М. Петрова, Л. Трайков. Началният двигателен симптом влияе върху когнитивния спад при лонгитудинално проследени пациенти с Паркинсонова болест. Българска Неврология, 2009, 9, 4, 183-186.

 62. Чамова Т., М. Райчева, И. Търнев. Дистрофинопатии – генотип-фенотипни корелации, когнитивни нарушения и диагностика при прогресивните мускулни дистрофии тип Дюшен и тип Бекер. Българска Неврология, 2009, 9, 4, 155-161.

 63. Чамова Т., М. Райчева, И. Търнев. Когнитивни нарушения при миотонични дистрофии тип Steinert и Promm. Генотип-фенотип корелации. Българска Неврология, 2009, 9, 4, 187-193.^ НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ В КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ


 1. Pentcheva S., M. Terzieva. Some characteristics of verbal stimuli identification. III International Conference of Psychophysiology, Vienna, July, 7-11, 1986, 59.

 2. Терзиева М., С. Пенчева. Зрителна перцепция и особености на латерализацията й. Младежка школа по психология с международно участи, ММЦ Приморско, 5-11 октомври, 1987, 41.

 3. R. Raychev, Tz. Geleva, M. Valcheva, K. Chervenkova, M. Rasheva, V. Raynov, S. Dimov, N. Toteva, M. Terzieva, P. Naneva. Results from pilot screening study for learning disability. Organization and adaptation of cerebral functions. Varna, 19, 198-199.

 4. Dimov S., N. Toteva, M. Terzieva, R. Raychev. Motor maturity and laterality of motor functions in early school-children. Organization and adaptation of cerebral functions. Varna, 19, 199-201.

 5. Pentcheva S., M. Terzieva. Children’s cognitive strategy in visual perception of conflict stimuli. Neuroscience - An International Journal under the editorial direction of IBRO, Abstracts, II World Congress of Neuroscience, Budapest, August, 16-21, 1987, 224 4p.

 6. Terzieva M., S. Pentcheva. Visual laterality effects in perception of conflict stimuli. III European Conference on Developmental Psychology, Budapest, June, 15-19, 1988, 338.

 7. Pentcheva S., M. Terzieva, M. Jordanova, E. Bogdanova. Lateralization of handedness and problems of its organization. III European Conference on Developmental Psychology, Budapest, June, 15-19, 1988, 339.

 8. Terzieva M., S. Popov, S. Pentcheva. VEP and perception of conflict letter stimuli. IV Conference of the International Organization of Psychophysiology, Prague, September, 12-17, 1988, 264.

 9. Пенчева С., М. Терзиева, М. Йорданова, Е. Богданова. Функционална церебрална асиметрия и фактори за нормалното й изграждане. Втора научна сесия на Програма за комплексно изучаване на човека и неговия мозък, София, 30 ноември – 1 декември, 1988.

 10. Terzieva M., M. Jordanova, E. Bogdanova, S. Pentcheva. Speech maturity and haptic perception of verbal and nonverbal stimuli. Вторая школа молодых психологов с междунарным участием, Елените 89, 2-8 октомври, 1989, 71.

 11. Terzieva M., B. Alexandrova. Visuo-spatial and nonverbal discrimination in children with specific learning disabilities. IV European Conference on Developmental Psychology, Stirling, Scotland, August, 27-31, 1990, 525.

 12. Terzieva M. Does different cognitive strategy affect learning disabled children’s performance? II Congress of the Paneuropean Society of Neurology, Vienna, December, 7-12, 1991, 198.

 13. Terzieva M., B. Alexandrova, I. Tournev, L. Mavlov. New method for evaluation visual mental imagery. V European Conference on Developmental Psychology, Seville, September, 6-10, 1992, 666.

 14. Терзиева М., Б. Александрова, И. Търнев, Л. Мавлов. Нов метод за оценка на способността за генериране на представи. VІ национален конгрес по неврология, София, 29-31 октомври, 1992, 116.

 15. Александрова Б., М. Терзиева, И. Търнев, Л. Мавлов. Лява? Дясна?...Коя е тази ръка? VІ национален конгрес по неврология, София, 29-31 октомври, 1992,117.

 16. Търнев И., М. Терзиева. Невропсихологични проблеми при съдови деменции. Конференция на Българското дружество по невронауки, София, 1993, 29 май, 14.

 17. Alexandrova B., M. Terzieva. Prediction of learning disabilities in preschool children. III European Congress of Psychology, Tampere, Finland, July 4-9, 1993.

 18. Terzieva M., Ch. Dikova, N. Nikoevski. Cognitive impairment in patients with Sneddon’s syndrome. Meeting of the European Federation of Neurological Societies, Berlin, December, 8-11, 1993, S-80.

 19. Tournev I., M. Terzieva, B. Alexandrova, L. Mavlov. Image generation in patients with cerebro-vascular lesions – what is the influence of the stimulus verbalisation? Meeting of the European Federation of Neurological Societies, Berlin, December, 8-11, 1993, S-81.

 20. Terzieva M., B.Alexandrova, I.Tournev. Does aging influence the ability to distinguish left from right? XIIth Biennial Meetings of ISSBD, Amsterdam, Netherlands, June 28 – July 2, 1994, 339.

 21. Alexandrova B., M.Terzieva. A study on third graders ability to recognise schematic pictures of left and right hand. XIIth Biennial Meetings of ISSBD, Amsterdam, June 28 – July 2, 1994, 341.

 22. Tournev I., M. Terzieva, B. Alexandrova, L. Mavlov. The impact of stimulus verbalization on image generation ability in different age groups. XIIth Biennial Meetings of ISSBD, Amsterdam, June 28 – July 2, 1994, 340.

 23. Raychev R. M. Rasheva, M. Valcheva, Ts. Geleva, M. Terzieva, B. Alexandrova. Differences in the development of some cognitive functions in pre-school children exposed to low-dose radiation during their intro-uterine period. XII Biennial Meetings of ISSBD, Amsterdam, June 28 – July 2, 1994, 532.

 24. Alexandrova B., M. Terzieva, I. Tournev, L. Mavlov. A study of Mental Image Transformation, IV European Congress of Psychology, Athens, July, 2-7, 1995, 381-382.

 25. Terzieva M., B. Alexandrova, I. Tournev, L. Mavlov. The impact of aging on verbal and visuospatial aspects in image generation. IV European Congress of Psychology, Athens, July, 2-7, 1995, 381.

 26. Mavlov L., I. Tournev, M. Terzieva, B. Alexandrova. Interrelations between visual perception and imagery in young and elderly people. IV European Congress of Psychology, Athens, July, 2-7, 1995, 381.

 27. Mavlov L., M. Terzieva, I. Tournev, B. Alexandrova.. A new method for the assessment of mental transformation ability. European J. of Psychological Assessment, 11, Suppl. 1 – Abstracts of IIIrd European Conference of Psychological Assessment, Trier, Germany, August 27 – 30, 1995, 87.

 28. Popandreeva A., M. Terzieva, B. Alexandrova, I. Tournev, L. Mavlov. Computer-assisted technology for assessing visual object recognition. European J. of Psychological Assessment, 11, Suppl. 1 – Abstracts of IIIrd European Conference of Psychological Assessment, Trier, Germany, August 27 – 30, 1995, 106-107.

 29. Mavlov L, I. Tournev, M. Terzieva, N. Nikoevski, Ch. Dikova. The effect of Tanakan on cognitive impairment with vascular etiology and in patients with Alzheimer’s disease. Международна конференция по терапия на психичните и неврологичните заболявания, Кюстендил, 13-15 октомври, 1995, 36.

 30. Terzieva М. I. Tournev, L. Mavlov. Patterns of cognitive impairment in patients with Alzheimer’s disease. European J. of Neurology, 4, suppl. 1 – Abstracts of the Meeting of the European Federation of Neurological Societies, Prague, Czech Republic, June 4 – 8 1997, 150.

 31. Терзиева М. Изследване на назоваването при афазия. Neurologia Balkanica, v.1, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 97.

 32. Терзиева М., И. Търнев, Л. Мавлов, Б. Александрова. Генериране на предметни представи и зрително перцептивни способности у деца - развитие и взаимоотношения. Neurologia Balkanica,1997, 3-4, – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 99.

 33. Мавлов Л., ^ М. Терзиева, Б. Александрова, И. Търнев. Зрително-перцептивни и зрително-представни функции - единни или независими механизми? Neurologia Balkanica, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 96.

 34. Търнев И., ^ М. Терзиева, Б. Александрова, Л. Мавлов. Профили на нарушенията на зрителните перцептивни и представни функции при пациенти с едностранни хемисферни увеждания. Neurologia Balkanica, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 97.

 35. Александрова Б., ^ М. Терзиева, И. Търнев, Л. Мавлов. Проучване на процесите на генериране и трансформиране на зрителни представи в детска възраст. Neurologia Balkanica, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 98-99.

 36. Мавлов Л., И. Търнев, ^ М. Терзиева, Е. Цветанова, М. Радева, Н. Христова, П. Янкова, В. Жечева, Л. Попов. Алцхаймерова болест - невропсихологични, невро-изобразителни и неврохимични аспекти. Neurologia Balkanica, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 5.

 37. Мавлов Л., И. Кременски, Е. Цветанова, В. Жечева, П. Янкова, И. Търнев, М. Терзиева. Аполипопротеин Е, АІ и В при болни с Алцхаймер. Neurologia Balkanica, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 5.

 38. Александрова, ^ М. Терзиева, Е. Богданова. Изследване на изграждането на ляво-дясната ориентация у деца на възраст от 6 до 10 години с теста на Benton. Neurologia Balkanica, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 99.

 39. Рашева М., Цв. Гелева, М. Вълчева, ^ М. Терзиева, Б. Александрова, Р. Райчев. Съзряване на висшите психични функции между 6 и 7 годишна възраст - неврологични и невропсихологични изследвания. Neurologia Balkanica, 3-4, 1997 – Резюмета от VІІ Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22-25 октомври 1997, 100.

 40. Raycheva-Terzieva M. Working memory – a sensitive measure of cognitive dysfunction. Bulgarian Society for Neuroscience, Ist National Congress, 24-26. 09, Sofia, 1998, 33.

 41. Tournev I., L. Kalaydgieva, B. Youl, B. Ishpekova, V. Guergueltcheva, O. Kamenov, M. Katzarova, Z. Kamenov, M. Raycheva, R.H.M. King & P.K.Tomas. A novel complex genetic disease in gypsies., Bulgarian Society for Neuroscience, Ist National Congress, 24-26. 09, Sofia, 1998, 42.

 42. Tournev I., L. Kalaydjieva, B. Youl, B. Ishpekova, V.Guergueltcheva, O.Kamenov, M.Katzarova, Z.Kamenov, M.Raycheva, R.H.M. King and P.K.Thomas. An autosomal recessive peripheral neuropathy with congenital cataracts, facial dysmorphism, developmental retardation and hypogonadism. 7 Annual Symposium of European Charcot -Marie – Tooth Consortium, Antwerpen, Belgium, 3-5 July, 1998. Journal of Peripheral Nerve System, 3:4, 1998.

 43. Mavlov L., E. Tzvetanova, V. Jecheva, I. Tournev, M. Terzieva, L. Popov. State of the blood-brain barrier in patients with Alzheimer’s disease. The 12th Thessaloniki Conference of the SEENSP, Thessaloniki, 1998, 30 September - 3 October. Abstact in Bulletin of the South-East European Society for Neurology and Psychiatry, 1998, 4

 44. Райчева М. Нарушенията в работната памет – ранен индикатор за когнитивен дефицит. VІІІ Национална конференция по неврология с международно участие “Българската неврология днес и утре”, София, 4 – 6 юни 1999, 60.

 45. Търнев И., Л. Калайджиева, Б. Ишпекова, Б. Йол, В. Гергелчева, Р. Кинг, О. Каменов, М. Кацарова, З. Каменов, Д. Ангеличева, ^ М. Райчева, К. Романски, Р. Петков, А. Шмаров, Н. Попова, Л. Анева, А. Попова, Ю. Петрова, С. Миланов, Е. Цветанова, М. Узунова, Т. Иванова, П. Томас. Конгенитална катаракта, лицев дисморфизъм и невропатия синдром (ККЛДН) – новооткрито наследствено заболяване при цигани, картирано в 18q23. VIII Национална конференция по неврология с международно участие, София, 4-6 юни, 1999, 75.

 46. Търнев И., В. Гергелчева, Л. Калайджиева, П. Томас, Б. Ишпекова, Б. Йол, Р. Кинг, Д. Ангеличева, А. Николова, А. Шмаров, О. Каменов, М. Кацарова, Ю. Петрова, Н. Попова, М. Райчева, Л. Анева, Л. Белопитова. Клинико-генетично изследване на три новооткрити автозомно-рецесивни наследствени невропатии с начало в детска възраст. VIII Национална конференция по неврология с международно участие, София, 4-6 юни, 1999, 75-76.

 47. Тournev I., D. Angelicheva, R. King, V. Guergueltcheva, B. Youl, L. Kalaydjieva, B. Ishpekova, Z. Kamenov, M. Katzarova, L. Aneva, M. Raycheva, R. Petkov, A. Shmarov, N. Popova, O. Kamenov, S. Cherninkova & P.K. Thomas. The Congenital cataracts facial dysmorphism neuropathy (CCFDN) syndrome maps to 18q23. VIII Annual Symposium of European Charcot-Marie-Tooth Consortium, Antwerpen, Belgium, July 2-4, 1999.

 48. Tournev I., V. Guergueltcheva, R. King, D. Angelicheva, L. Kalaydjieva, B. Youl, B. Ishpekova, Z. Kamenov, M. Katzarova, L. Aneva, R. Petkov, M. Raycheva, O. Kamenov, N. Popova, A. Shmarov, A. Popova, J. Petrova & P.K. Thomas. Clinical, pathological and molecular studies in the Congenital cataract facial dysmorphism neuropathy (CCFDN) syndrome. Neuromuscular Disorders, Abstracts, IV International Congress of World Muscle Society, Antalya, Turkey, October 14-16, 1999.

 49. Рашева М., ^ М. Терзиева, Б. Александрова, Ц. Гелева, Р. Райчев. Деца с обучителни проблеми – диагностичен процес, интервенции, перспективи. Доклад на Национална научна конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието “Нервното и психично здраве на децата и юношите пред прага на 21-то столетие”, София, 29-30 октомври 1999..

 50. Чавдаров Д., М. Радионова, Р. Велизарова, Т. Михайлова, Е. Цветанова, И. Кожухаров, ^ М. Райчева, Д. Минчев, Л. Хавезова, К. Неделчев, В. Йолова, Л. Свракова, К. Тодорова. Topamax в България. Открито проучване на Topamax (Topiramate), прилаган като допълваща терапия при болни с парциални пристъпи с или без вторична генерализация. Симпозиум “Епилепсия – живот без припадъци”, София, 21 февруари 2000, 17 – 18.

 51. Rasheva M., M. Raycheva, B. Alexandrova, Tz. Geleva, R. Raychev. Environment and variations of neurodevelopment in childhood. Scripta Periodica, 3, 2000, № 2 – Abstracts of International Congress “Anthropology 2000”, Bydgoszcz, Poland, June, 23 – 25, 2000, 244.

 52. Raycheva M. R. Normative study with two aphasia tests. Втори конгрес на невролозите на Македониjа, Охрид, Македониjа, 27-30 септември, 2000, 25 – 26.

 53. Stoyanova K., M.Raycheva, T. Kostadinova, L.Mavlov, E.Bates. Word order and article use in Bulgarian aphasics – a cross-linguistic perspective. The Science of Aphasia EuroConference: From Theory to Therapy, Giens, France, 14-19 September 2001, 82-84.

 54. Райчева М., И.Петрова, Ю.Петрова, П.Шотеков. Нови възможности за приложение на Dusopharm при болни с хронична мозъчно-съдова болест и водещ когнитивен дефицит. Доклад на кръгла маса “Dusopharm”, VІІІ Национален конгрес по неврология, София, 27-30 септември, 2001.

 55. Никоевски Н., П.Шотеков, И.Петрова, Хр.Крушков, С.Сарафов, Б.Стаменов, М.Райчева, Д.Петков. Проучване на ефекта на интерферон при болни с множествена склероза. VІІІ Национален конгрес по неврология, София, 27-30 септември, 2001.

 56. Райчева М., К.Стоянова, Л.Мавлов. Нормативни изследвания с българския вариант на Бостонския тест за изследване на афазии. VІІІ Национален конгрес по неврология, София, 27-30 септември, 2001.

 57. Raycheva M. Changes in complex attention in multiple sclerosis patients receiving interferon bet 1b. European Journal of Neurology, v.9, suppl. 2, Abstracts of the VI Congress of the EFNS, Vienna, October, 26-29, 2002, 212-213.

 58. Tournev I., P. Szepetovski, V. Guergueltcheva, M. Radionova, M. Yonova, R. Petkov, M. Raycheva, P. Genton. Familial generalized epilepsies in Bulgarian Gypsies. 5th European Congress on Epileptology, Madrid, 6-10 October, 2002. Abstract in Epilepsia, vol. 43, suppl. 8, 2002, p. 128.

 59. Raycheva M., I.Petrova, H.Krushkov, S.Sarafov, N.Nikoevski, P.Shotekov. Effects of interferon beta 1b on working memory in patients with multiple sclerosis. European Journal of neurology, v.10, suppl. 1, Abstracts of the VII Congress of the EFNS, Helsinki, Finland, 30 August – 2 September, 2003, 174.

 60. Traykov L, G. Nikolova, I. Raychev, I. Tournev, M. Terzieva, S. Mehrabian. Association between Apolipoprotein E polymorphism and Alzheimer's disease in elderly Bulgarian: preliminary results. 13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference, Thessaloniki, June 12-15, 2003, 47.

 61. Райчева М., Б.Станчева, Б.Александрова, Е.Богданова. Оценяване на устойчивостта към интерференция с два български варианта на теста на Stroop. Acta Physiologica & Pharmacologica Bulgarica, v. 27, 1 , София, юни, 2003

 62. Райчева М., И.Петрова, Х.Крушков, С.Сарафов, Л.Попов, А.Андреева, Б.Стаменов, Л.Трайков, С.Ванева, Ч.Дикова, Н.Никоевски, П.Шотеков. Проследяване на когнитивното функциониране на пациенти с множествена склероза – двегодишен опит с препарата Interferon beta 1 b. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 168.

 63. Райчева М., Т.Бургуджиев Проучване на влиянието на Amantandine sulfat (PK-Merz) върху когнитивните функции при пациенти след сърдечни операции. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 176.

 64. Райчева М., П.Нанева, Г.Петрова, С.Василев. Екзекутивни функции при пациенти с продроми на шизофрения и с първи психотичен епизод. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 201.

 65. Дикова Ч., М.Райчева, Б.Цанков. Едногодишно лечение с нивалин на болна с тежко протичаща фамилна деменция. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 177.

 66. Нанева П., М.Райчева, Г.Петрова, С.Василев, Т.Томов. Повлияване на когнитивното функциониране на пациенти с продроми на шизофрения след лечение с Rispolept и психосоциални интервенции. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 181.

 67. Велизарова Р., М.Радионова, Д.Чавдаров, М.Райчева, Л.Трайков. Ефект на карбамазепин върху паметовите функции при пациенти с комплексни парциални и вторично генерализирани припадъци. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 169.

 68. Велизарова Р., М.Радионова, Д.Чавдаров, М.Райчева, Л.Трайков. Когнитивни нарушения при пациенти с парциални припадъци с или без вторична генерализация. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 200.

 69. Трайков Л., Ш.Мехрабиан, Г.Пехливанов, Е.Петрова, М.Райчева, Н.Цанков. Деменция при невролуес: клинично, невропсихологично и невроизобразяващо проследяване. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 206.

 70. Трайков Л., Г.Николова, И.Търнев, М.Райчева, И.Райчев, Ш.Мехрабиан, С.Янчева. Честота на е4 алела на Аполипопротеин Е при пациенти с болестта на Алцхаймер в България. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 207.

 71. Трайков Л., Г.Николова, М.Райчева, И.Райчев, Ш.Мехрабиан, С.Янчева, П.Шотеков Диагностициране на болни с леко когнитивно нарушение с помощта на невропсихологичната батерия CERAD. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 214.

 72. Стоянова К., ^ М. Райчева, Т. Костадинова, А. Джанян, Е. Андонова, М. Станев. Използване на определителен член в речта на болни с афазия: въпросът за езиковата специфика. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 214.

 73. Стоянова К., М. Райчева Функционална оценка на езиковите нарушения при афазия за целите на ТЕЛК. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 215.

 74. Бургуджиев Т., ^ М. Райчева, Ш. Мехрабиан, Л. Трайков. Проучване на когнитивните нарушения при пациенти след кардиопулмонален байпас. Българска неврология, 3, 3, ІХ Национална конференция по неврология с международно участие, София, 25-27 септември, 2003, 215-216.

 75. Traykov L., G. Nikolova, M. Raycheva, I. Raychev, C. Mehrabian, S.Yancheva, P. Shotekov. Detection of patients with mild cognitive impairment using CERAD neuropsychological measures. European Journal of Neurology, v.10, suppl. 1, Abstracts of the VII Congress of the EFNS, Helsinki, Finland, 30 August – 2 September, 2003.

 76. Raycheva M., S. Mehrabian, L. Traykov. Neuropsychological profile of patients with mild cognitive impairment. 36 International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, Sofia, September, 15-18, 2004, 55.

 77. Velizarova R., M. Radionova, D. Chavdarov, M. Raycheva, L. Traykov. Assessment of cognitive functioning in patients with complex partial and secondary generalized seizures under treatment with Lamotrigine. 36 International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, Sofia, September, 15-18, 2004, 83.

 78. Mehrabian S., M. Raycheva, A. Kertesz, L. Traykov. Preoperative and postoperative cognitive functioning in patient with dorsolateral frontal tumor. 36 International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, Sofia, September, 15-18, 2004, 90.

 79. Traykov L., S. Mehrabian, M. Raycheva. A case of primary progressive aphasia. 36 International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, Sofia, September, 15-18, 2004, 54.

 80. Traykov L., S. Mehrabian, R. Rademakers, A. Jordanova, M. Cruts, M. Raycheva, C. Dikova, I. Kremensky, C. Van Broeckhoven. A novel PSEN1 mutation in an EOAD family with spastic paraparesis and extrapiramidal signs. 36 International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education, Sofia, September, 15-18, 2004, 56.

 81. Mehrabian S., L. Traykov, R. Rademakers, A. Jordanova, M. Cruts, I. Tournev, M. Raycheva, C. Dikova, I. Kremensky, C. van Broeckhoven. A novel PSEN 1 mutation in an EOAD family with spastic paraparesis and extrapyramidal signs. European Journal of Neurology, vol. 11, suppl. 2, Abstracts of the 8th Congress of European Federation of Neurological Societies, Paris, September 4-7, 2004, 16.

 82. Vassileva J., M. Raycheva, S. Georgiev, P.Petkova, E. Martin, R.Terziysky, V. Velinov, P. Marinov. Neurocognitive sequelae of heroin use and psychopathy. Abstracts presented at the International Neuropsychological Society, British Neuropsychological Society and the Division of Neuropsychology at the British Psychological Society Joint Mid-Year Meeting, July 6-9, Dublin, 2005.

 83. Raycheva M., S.Mehrabian, L.Traykov. Differentiation of mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease with Bulgarian version of CERAD. Journal of the Neurological Sciences, v. 238, suppl. 1, Abstracts of the XVIII World Congress of Neurology, Sydney, 5-11 November, 2005, 299.

 84. Райчева М., Ш. Мехрабиян, Л. Трайков. Диференциране на леко когнитивно нарушение и болест на Алцхаймер с българска версия на невропсихологичната тестова батерия CERAD. Българска неврологияр 5, 4, ІХ Национален конгрес по неврология с международно участие, София, 8-10 септември, 2005, 248.

 85. Мехрабиян Ш., А. Йорданова, ^ М. Райчева, О. Кълев, С. Начев, К. Ванброкховен, Л. Трайков. Генотип-фенотип корелация при фамилна болест на Алцхаймер с ранно начало и невропатологична верификация. Българска неврологияр 5, 4, ІХ Национален конгрес по неврология с международно участие, София, 8-10 септември, 2005, 249.

 86. Петрова М., ^ М. Райчева, И. Търнев, О. Григорова, С. Чернинкова, Л. Трайков. Когнитивни нарушения при прогресивна супрануклеарна парализа. Българска неврологияр 5, 4, ІХ Национален конгрес по неврология с международно участие, София, 8-10 септември, 2005, 248.

 87. Кълев О., Ш. Мехрабиян, ^ М. Райчева, Л. Трайков. Трудности при поставяне на клиничната и дефинитивната диагноза на невродегенеративни заболявания протичащи с деменция. Българска неврологияр 5, 4, ІХ Национален конгрес по неврология с международно участие, София, 8-10 септември, 2005, 248.

 88. Михайлова В., Т.Тодоров, И.Търнев, С.Чернинкова, Н.Никоевски, М.Райчева, И.Петрова, П.Янкова, А.Савов, И.Кременски. Тежка невропсихична симптоматика при пациентка с болест на Wilson, асоциирана с нова мутация в АТР7В. Българска неврологияр 5, 4, ІХ Национален конгрес по неврология с международно участие, София, 8-10 септември, 2005, 235.

 89. Михайлова В., И.Търнев, С.Чернинкова, В.Синигерска, Н.Никоевски, Х.Желев, М.Райчева, Р.Петков, И.Петрова, П.Янкова, Т.Тодоров, П.Шотеков, И.Кременски, Л.Калайджиева. Интермедиерен тип на болест на Ниман-Пик при брат и сестра, хомозиготи по TRP391GLY мутация в гена за лизозомната кисела сфингомиелиназа, погрешно диагностицирани и дълго време лекувани за болест на Wilson. Българска неврологияр 5, 4, ІХ Национален конгрес по неврология с международно участие, София, 8-10 септември, 2005, 236.

 90. Traykov L., G. Nikolova, R. Rademakers, A. Jordanova, S. Mehrabian, M. Kruts, I. Raychev, M. Raycheva, I. Kremensky, C. Van Broeckhoven. A novel PSEN2 gene mutation in a patient with sporadic early onset Alzheimer’s disease. 21st International Conference of Alzheimer’s Disease International, Istanbul, Sept.28 – Oct.1, 2005, 20.

 91. Mehrabian S., L. Traykov, A. Jordanova, R. Rademakers, M. Raycheva, M. Cruts, I. Kremensky, C. Van Broeckhoven. L250V/PSEN1 mutation in a large early onset Alzheimer’s disease Bulgarian pedigree with a typical phenotype. European Journal of Neurology, v.12, suppl.2, Abstracts of the 9th Congress of the EFNS, Athens, 17-20 September, 2005, 17.

 92. Petrova M., M. Raycheva, S. Mehrabian, L. Traykov. Neuropsychological differences between mild cognitive impairment patients with and without Parkinson’s disease. Parkinsonism & Related Disorders, Abstracts of the 5th International Congress on Mental Dysfunction in Parkinson’s Disease, Amsterdam, June 12-14, 2006, 25-26.

 93. Mehrabian S., L. Traykov, A. Jordanova, R. Rademakers, M. Cruts M. Raycheva, M. Van den Broeck, I. Kremensky, C. Van Broeckhoven. Novel PSEN1 gene mutation in a large Bulgarian pedigree with Alzheimer’s disease and atypical phenotype. European Journal of Neurology, 13, suppl.2, Abstracts of the 10th Congress of the EFNS, Glasgow, UK, Sept. 2-5, 2006, 41.

 94. Petrova M., M. Raycheva, L. Traykov. Mild cognitive impairment in patients with Parkinson’s disease. European Journal of Neurology, 13, suppl.2, Abstracts of the 10th Congress of the EFNS, Glasgow, UK, Sept. 2-5, 2006, 202.

 95. Tournev I., R. Varon, V. Guergueltcheva, V. Bojinova, D. Angelicheva, B. Youl, R. King, R. Gooding, M. Raycheva, I. Litvinenko, Z. Kamenov, P.K.Thomas, L. Kalaydjieva. Congenital cataracts facial dysmorhysm neuropathy (CCFDN) syndrome – clinical, neuropathological and genetic investigations. Second Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs. Fostering Research on Rare Diseases in Eastern European Countries, Plovdiv, September 8-9, 2006, 26.

 96. Mihailova V., Hantke J., I. Sinigerska, S. Cherninkova, M. Raycheva, R. Tincheva, I. Tournev, L. Kalaydjieva. Intermediate type of Niemann-Pick disease in Bulgarian roma homozygous for an angestral mutation in SMPD1. Second Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs. Fostering Research on Rare Diseases in Eastern European Countries, Plovdiv, September 8-9, 2006, 74.

 97. Михайлова В., И. Търнев, Я. Хантке, И. Синигерска, С. Чернинкова, М. Райчева, С. Кръстев, Р. Тинчева, Л. Калайджиева. Интермедиерна форма на болест на Niemann-Pick при български роми. Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието, София, 26-27 октомври, 2006, 39-40.

 98. Brussels, 2007

 99. Petrova M., M. Raycheva, L. Traykov. Relationship between motor symptoms and subtypes of mild cognitive impairment in Parkinson’s disease In: XVIIth WFN World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders. 9-13 December, 2007, Parkinsonism Relat Disord, 13, Suppl 2, S31

 100. Zhelev Y., M. Raycheva, M. Petrova, L. Traykov. Cognitive decline in a group of longitudinally followed non-demented patients with Parkinson's disease In: 12th Congress of the European Federation of Neurological Societies. August 23-26, 2008, Madrid, Spain, European journal of neurology, volume 15, suppl. 3, p.138

 101. Petrova M., M. Raycheva, L. Traykov. Relationship between depression and cognitive deficits in Parkinson’s disease patients with and without mild cognitive impairment In: 12th Congress of the European Federation of Neurological Societies. August 23-26, 2008, Madrid, Spain. European journal of neurology, volume 15, suppl.3, p.127

 102. Zhelev Y, M. Petrova, M. Raycheva, L. Traykov. Initial motor symptoms influence cognition in a longitudinal observation of patients with Parkinson’s disease In: 18th meeting of the European Neurological Society. 7-11 June, 2008, Nice, France, Journal of Neurology, Volume 255, suppl. 2, p. 168Добавить документ в свой блог или на сайт
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Професионална автобиография iconНаредба за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и на специализация в областта на здравеопазването (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2006 Г.)

Професионална автобиография iconБиблиографический указатель книг, поступивших в библиотеку "Автобиография" Б. Франклина / Коренева М., коммент М.: Мос рабочий, 1988. 49 с (Первоисточники)
Автобиография Б. Франклина / Коренева М., коммент М.: Мос рабочий, 1988. 49 с (Первоисточники)

Професионална автобиография iconСобрание сочинений. В 8-ми т. / И. А. Гончаров Т. 8
Т. 8 : Критические статьи и заметки. Избранные письма. Автобиография. Москва : Правда, 1952. 541 с. (Б-ка "Огонек")

Професионална автобиография iconАвтобиография, биография, научный труд
Внимание данное произведение не рекомендуется к прочтению людям со слабой психикой и традиционным складом ума

Професионална автобиография iconЖизнь Бенджамина Франклина. Автобиография
Кто знает, вдруг они, находясь в подобных же обстоятельствах, станут подражать моим действиям

Професионална автобиография iconНаучно-производственная автобиография
...

Професионална автобиография iconАндрес Сеговия. Автобиография
«Я нашел гитару почти в застое несмотря на благородные усилия Сора, Тарреги, Льобета и др и возвел ее до высочайшего уровня музыкального...

Професионална автобиография iconСпасибо, что скачали книгу в бесплатной бизнес библиотеке Inwit. Ru
Сша. Его автобиография представляет собой бестселлер, в котором в живой и увлекательной манере шаг за шагом описывается восхождение...

Професионална автобиография iconФеликс Эдмундович Дзержинский Дневник заключенного. Письма
Автобиография, дневник и письма к родным Феликса Эдмундовича Дзержинского, которые включены в эту книгу, помогут читателям ярче и...

Професионална автобиография iconАвтобиография Лемми Килмистера ( с участием Дженис Гарза))
У меня не было ни ногтей, ни бровей, и я весь был ярко красный. Самое раннее моё воспоминание я кричу. По какой причине, не знаю;...


Документы


База данных защищена авторским правом ©znatock 2000-2011
обратиться к администрации
Документы