Наредба за медицинската експертиза icon

Наредба за медицинската експертиза


НазваниеНаредба за медицинската експертиза
страница4/4
Дата конвертации09.03.2012
Размер1.22 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4


2. Хронични състояния при ендогенни психози (например непълноценност на контактите, понижен виталитет, афективно нивелиране):

2.1. с умерени затруднения при социалната адаптация: 60 %

2.2. със значителни затруднения при социалната адаптация: 80 %

2.3. с тежки затруднения при социалната адаптация: 95 %

2.4. тежка и необратима социална дезадаптация: 100 %


Раздел ІV

Афективни психози с относително краткотрайни, но чести, възвръщащи се фази, при една до две годишно, с многоседмична продължителност

1. До доказване на оздравяването: 30 %

2. Ако вече са прекарани значителен брой манийни или манийно-депресивни фази: 50 %

Забележки:

1. След отзвучаването на дълготраен психотичен епизод трябва да се изчака доказване на оздравяването, което по правило може да се приеме след две години.

2. Не следва да се изчаква доказване на оздравяването, ако е отзвучала монополарно протекла депресивна фаза, която се е проявила като първа фаза на болестта или се проявява след повече от 10 години от предишната болестна фаза.


Раздел V

Неврози и абнормни развития на личността

1. Тежки невротични състояния, тежки страхови състояния, затегнати тревожно-депресивни състояния, много чести (ежеседмични и по-чести) психогенни кризи и прилошавания, астазия - абазия (всички доказани документално преди освидетелстването): 50 - 80 %

2. Много тежки натрапливи състояния (невротични развития), с много тежки затруднения в социалната адаптация: 100 %

Забележка. Невротичното заболяване трябва да се счита за доказано по общите правила за определяне на нозологична принадлежност (анамнеза, статус, изследване и лечение, при системно адекватно лечение и след изчерпване на терапевтичните възможности (медикаментозни, психотерапевтични и др.) амбулаторно и/или стационарно (денонощен стационар), при доказано активно участие на освидетелствания в лечебния процес.


Раздел VІ

Алкохолна болест

Оценката на НР зависи преди всичко от трайните органни увреди и техните последици (чернодробна увреда, полиневропатия, психоорганични промени, мозъчно-органични припадъци и др.).

При доказана алкохолна зависимост със загуба на контрол, значително снижение на волевата сфера и затруднено социално вграждане общата оценка на НР на базата на алкохолната болест по правило не се оценява по-ниско от 50 %.

Забележки:

1. Зависимостта се счита за доказана едва след комплексно проведено лечение за въздържане от алкохол и въпреки усилията на лицето за въздържане от употреба не се е стигнало до никакъв наличен резултат.

2. При доказана зависимост, ако се е провело последващо лечение за въздържане от употреба на алкохол, задължително трябва да се изчака резултатът от лечението (обикновено 2 години). През този период НР се приема за 30 %, освен ако органната увреда обуславя по-висока оценка.


Раздел VІІ

Токсикомания

Намалена работоспособност/степен на увреждане при токсикоманите се оценява според психичните промени и трудностите за социално вграждане - от 50 до 100 %.

Забележки:

1. Токсикомания има, ако хроничната злоупотреба с наркотични вещества (най-малко една година) е довела до соматична и/или психична зависимост със съответна психична промяна и трудности за социално вграждане. Зависимостта се счита за доказана само ако е било проведено компетентно лечение за отказ от злоупотреба и въпреки усилията на засегнатия за въздържане никакъв траен резултат не е бил постигнат.

2. Ако при доказана токсикоманна зависимост е проведено последващо лечение за отказ, трябва да се изчака задължително резултатът от лечението (обикновено 2 години). През този период се приема оценка на НР 30 %.


Раздел VІІІ

Психични отклонения в детска възраст

1. Ограничения в умствените възможности и нивото на функциониране, оценени (вкл. психометрично) чрез възрастово подходящи методики:

1.1. лека умствена изостаналост (F70) - 10 - 30 %

1.2. умерена умствена изостаналост (F71) - 30 - 80 %

1.3. тежка умствена изостаналост (F72) - 80 - 100 %

1.4. дълбока умствена изостаналост (F73) - 100 %

2. Генерализирани разстройства на развитието (F84.0 - F84.9):

2.1. леки форми - 40 - 80 %

2.2. със значително нарушено ниво на функциониране - 80 - 100 %

2.3. тежки форми - 100 %

3. Психични разстройства в детско-юношеската възраст:

3.1. с минимални затруднения в социалната адаптация и обучението - 50 - 70 %

3.2. със значителни затруднения в социалната адаптация и обучението - 70 - 80 %

3.3. с невъзможност за социална адаптация и обучение - 100 %

4. Непсихотични разстройства в детско-юношеската възраст - от F80 до F83 и F90 до F98 (без F91 Разстройства на поведението) - с продължителни значителни затруднения в социалната адаптация и интегриране в училищната среда - 20 - 90 %
^ ЧАСТ ТРЕТА

УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ (УНГ) ЗАБОЛЯВАНИЯ


Раздел І

Слухов анализатор

1. Нормален социално адекватен слух - слухова загуба (СЗ) до 35 децибела (дб): 0 %

2. Намаление или загуба на слуха:

2.1. тежко чуване:

2.1.1. от 35 до 45 дб: 15 %

2.1.2. от 45 до 55 дб: 35 %

2.1.3. от 55 до 65 дб: 50 %

2.2. практическа глухота (от 65 до 90 дб СЗ): 60 %

Взема се предвид възможността за подобряване на слуха след слухопротезиране.

2.3. пълна глухота (над 90 дб СЗ):

2.3.1. без увреждане на говора: 70 %

2.3.2. с увреждане или липса на говор: 80 %

Оценката на функционалния дефицит на слуховия анализатор се прави след изследване на тонална прагова аудиометрия (костна и въздушна проводимост) с оглед кохлеарен резерв и възможност за слухопротезиране, с корекция на показателя на полезно действие на слуховата протеза с 20 дб, като се ползва таблицата на Клодил Портман. При трудова злополука и професионални увреждания, доказано с Протокол за професионално разследване от НОИ, не се прави корекция с КПД, а се изчислява направо от таблицата.Таблица на Клодил Портман

Глухо ухо или по-малко чуващо ухо

Р.Р. Р.Р. (1)Р.Р.Р.Р.Р.Р. 4-5 м2-4 м1-2 м0,25не чува,    до 1 мпрактически пълна глухотаа) Р.Р. разговорна речШ.Р.Ш.Р.Ш.Р.Ш.Р.Ш.Р.б) Ш.Р. шепотна реч 0,50-0,25-0,005 мад конхамне чував) А.З. акустична загуба на слуха в дб 0,80 м0,50 м или не чува Нормално ухо илиА.З.А.З.А.З.А.З.А.З.по-добре чуващо 35 дб35-45 дб45-50 дб50-65 дб65 дбР.Р. Ш.Р.А.З.0 %3 %8 %12 %15 %нормалнонормално35 дб нормално     Р.Р.(1) Ш.Р.А.З.5 %10 %15 %20 %25 %4-5 м 0,50-0,8035     Р.Р.Ш.Р.А.З.10 %15 %25 %30 %35 %2-4 м0,25-0,5035-45     Р.Р.Ш.Р.А.З.15 %25 %35 %40 %45 %1-2 м0,00545-50     Р.Р.Ш.Р.А.З.20 %30 %40 %50 %60 %0,25ад конхам50-60 %     до 1 мили не чува      Р.Р. ад Ш.Р.А.З.25 %35 %45 %60 %70 %конхам или не чува, практически пълна глухотане чуване чува             Пояснение към таблицата:

а) в първи и втори хоризонтален ред са посочени разстоянията в метри, от които по-слабо чуващото ухо възприема разговорна и шепотна реч;

б) в трети хоризонтален ред е посочена акустичната загуба в децибели на по-слабо чуващото ухо;

в) в първа и втора колона са посочени разстоянията в метри, от които по-добре чуващото ухо възприема разговорна и шепотна реч;

г) в трета колона е посочена акустичната загуба в децибели на по-добре чуващото ухо;

д) в пресечните точки на вертикалните и хоризонталните линии на различните стойности на слуховъзприемането на двете уши е обозначен процентът на намалената работоспособност.

3. Състояние след радикална трепанация на мастоидната кост с трайно остатъчно увреждане на лабиринта: 20 - 50 %

4. Загуба или обезобразяване на аурикулата - според степента:

4.1. на едното ухо: 1 - 10 %

4.2. на двете уши: 11 - 20 %.


Раздел ІІ

Вестибуларни нарушения

1. При бързопреходна рецепторна (лабиринтна) кохлеовестибуларна симптоматика, с чувство на световъртеж, шум в ушите, вегетативни явления и леко смутена статокинетика: временна неработоспособност

2. При лица с по-тежко протичащи пристъпи, с манифестна рецепторна (лабиринтна) кохлеовестибуларна симптоматика, със силен шум в ушите и намаление на слуха, соматични, сензорни и вегетативни реакции, смутена статокинетика, свръхвъзбудимост на лабиринта, хипо- или арефлексия: 10 - 40 %

3. Двустранно изразени вестибуларни арефлексии: 15 - 25 %

4. При лица с тежко протичащи (многократно в месеца) пристъпи, с трайни слухови смущения и субективни шумове, манифестно персистираща вестибуларна симптоматика и смутена статокинетика: 50 - 70 %.


Раздел ІІІ

Носни и гърлени заболявания

1. Състояние след фрактура на назалните кости с леки остатъчни изменения, непречещи на дишането: 5 %

2. Непоправими вродени или придобити смущения поради обезобразяване на носа:

2.1. без стеноза на носните проходи: 6 - 10 %

2.2. със стеноза на носните проходи и със смущение в носното дишане: 20 - 30 %

2.3. с пълно изключване на носното дишане: 50 - 60 %

3. Състояние след паротидектомия без парализа на лицевия нерв: 5 - 10 %

4. Загуба на обонянието - според степента: 5 - 15 %

5. Загуба на вкуса - според степента: 5 - 10 %

6. Хронично гнойно възпаление на околоносните кухини при засягане на двата синуса: 5 - 10 %

Забележка. При непоправими увреждания на ларингса, трахеята, бронхите и хранопровода степента на намалената работоспособност се определя съобразно обусловения функционален дефицит, доказан обективно.


Раздел ІV

Увреждане на говора вследствие засягане на гласните връзки

1. Дисфония - според степента: 5 - 15 %

2. Афония без диспнея: 20 - 30 %

3. Афония с диспнея: 40 - 70 %.


Раздел V

Дихателни и вокални смущения вследствие увреждане на ларингса и трахеята

1. Непоправима ларингеална и/или трахеална стеноза с нарушения на дихателната и/или говорната функция независимо от причината, без трахеостома: 40 - 70 %

2. Трайна трахеостома по повод възпалителни, травматични (включително корозивни и термични) заболявания: 50 - 80 %.


Раздел VІ

Злокачествени новообразувания на ларинго-ото-рино (ЛОР) органите

1. Неподдаващи се на радикално лечение: 100 %

2. Операбилни:

2.1. до една година: 90 - 100 %

2.2. от 2-рата до 5-ата година оценката се прави в зависимост от състоянието на функционалния дефицит: 50 - 100 %.

Забележка. При доброкачествените тумори на ЛОР органите оценката на намалената работоспособност се определя според степента на функционалния дефицит.

3. Състояние след частична резекция на ларингса без или със едностранна шийна дисекция: 50 - 70 %

4. Състояние след частична резекция на ларингса без или със едностранна шийна дисекция, с трайни нарушения на гълтателната функция и/или компенсирана или субкомпенсирана диспнея: 60 - 80 %

5. Състояние след частична резекция на ларингса без или със едностранна шийна дисекция, с трайна трахеостома: 80 - 90 %

6. Състояние след тотална ларингектомия без или със едностранна шийна дисекция: 85 - 95 %

7. Състояние след ларингектомия с двустранна шийна дисекция, със съдови застойни явления: 100 %

8. Състояние след ларингектомия и резекция на хипофарингса, с трайно нарушение на гълтателната функция: 100 %

9. Резекция на езика:

9.1. частична резекция на езика: 40 %

9.2. хемиглосектомия: 60 %

9.3. глосектомия: 80 %

10. Парциална резекция на фарингса: 40 - 60 %

11. Резекция на фарингса и ларингса: 60 - 80 %

12. Шийна дисекция: 20 - 40 %.


^ ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА


Процентът на трайно намалена работоспособност се определя в зависимост от:

а) степента на функционалния дефицит (функционален клас (ФК) на сърдечната недостатъчност (СН);

б) вида на заболяването - етиология, ход, протичане, стадий, еволюция, прогноза и т.н.


Раздел І

Органични сърдечни увреди

Клапни дефекти - придобити и вродени; Вродени сърдечни малформации; Исхемична (коронарна) болест на сърцето; Заболявания на ендокарда; Заболявания на миокарда; Заболявания на перикарда; Хронична белодробно-сърдечна болест; Хипертонична сърдечна болест и др.

1. При прояви на сърдечна недостатъчност от I ФК по Нюйоркската кардиологична асоциация (НИХА) - липсват умора, задух, стенокардия при обичайни физически усилия. Нормите при работна проба не се повлияват: 0 - 10 %

2. При прояви на сърдечна недостатъчност от II ФК по НИХА - лицата са с умерено ограничен капацитет. При обичайни физически усилия се появяват умора, задух, стенокардия. Патологична работна проба при 75 W/3 мин: 30 - 50 %

3. При прояви на сърдечна недостатъчност от III ФК по НИХА - умора, задух, стенокардия при физически усилия под обичайните, изкачване до 1 етаж. Патологична работна проба при 50 W/3 мин: 60 - 80 %

4. При инфаркт на миокарда в хроничен стадий в първата година от реализирането му, без хемодинамични нарушения и без усложнения, както и при постинфарктна сърдечна аневризма, без хемодинамични нарушения и усложнения: 80 %

5. При прояви на сърдечна недостатъчност от IV ФК по НИХА - необратима на фона на лечение сърдечна недостатъчност, умора, задух, стенокардия при най-малки физически усилия и/или в покой: 91 - 100 %.

Забележка. При оценка на сърдечната недостатъчност при деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 г.) и в училищна възраст (над 7 години) се ползва скалата по НИХА. За кърмачета (до 12 месеца) и малки деца (от 1 до 3 години) се ползва скалата на Росс, създадена за степенуване на СН при кърмачета и малки деца

5.1. при сърдечна недостатъчност I клас по Росс (асимптоматични) - 0 - 10 %

5.2. при сърдечна недостатъчност II клас по Росс (умерено изразена тахипнея или изпотяване при хранене на кърмачета, диспнея при малки деца) - 30 - 50 %

5.3. при сърдечна недостатъчност III клас по Росс (изразена тахипнея и изпотяване при хранене на кърмачета, удължено време за хранене и задръжка на тегловен приръст, изразена диспнея при усилие при малки деца) - 60 - 80 %

5.4. при сърдечна недостатъчност IV клас по Росс - тахипнея, пъшкане и умора в покой - 91 - 100 %

6. Вродени сърдечни малформации без хемодинамични отклонения, които не се нуждаят от лечение (хирургично и/или медикаментозно), а само от клинично наблюдение: 0 - 10 %

7. Тежки, неоперабилни вродени сърдечни малформации (ВСМ), които изискват само клинично наблюдение и симптоматично лечение: 100 %.


Раздел ІІ

Сърдечни вмешателства (без инвазивните диагностични методи), клапно протезирани с механични или биологични протези; инфекциозен ендокардит след клапно протезиране; коригирани (оперирани или след интервентни процедури) вродени сърдечни малформации; палиативно коригирани клапни дефекти без протезиране; състояние след аортокоронарен байпас; състояние след имплантиране на интракоронарен стент; състояние след перкутанна транслуменална коронарна ангиопластика (РТСА); имплантиране на постоянен кардиостимулатор; състояние след резекция на сърдечна аневризма; състояние след хирургическо лечение по повод тумори на сърцето и др.

(Процентът на трайно намалена работоспособност се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност след интервенцията - по аналогия с раздел I, т. 2 - 5, и от степенната изразеност на усложненията.)

1. Сърдечни вмешателства без хемодинамични нарушения и без усложнения след интервенцията: 30 %

2. Оперирани - деца: В тази група процентът се определя въз основа на следните критерии: наличие на субективни оплаквания; необходимост от лечение; качество на психомоторното развитие; наличие на сърдечна недостатъчност; наличие на пулмонална хипертония; наличие на артериална хипертония; наличие на ритъмно-проводни нарушения; наличие на остатъчни хемодинамични отклонения; необходимост от медицинско наблюдение и продължителност на интервала между контролните медицински прегледи:

2.1. без субективни оплаквания, без нужда от лечение, добро психомоторно развитие, без прояви на сърдечна недостатъчност, без пулмонална хипертония, без артериална хипертония, с необходимост от медицинско наблюдение в интервал 4 - 5 години, без електрокардиографски (ЕКГ-ски) промени, с изключение на непълен десен бедрен блок (ДББ), или единични екстрасистоли: 0 - 10 %

2.2. без субективни оплаквания, без необходимост от лечение, без прояви на сърдечна недостатъчност, без пулмонална хипертония, но с ЕКГ-ски промени (предоперативен бифасцикуларен блок, следоперативен пълен ДББ, ритъмни нарушения, регистрирани с холтерско мониториране), остатъчни нискостепенни хемодинамични нарушения (остатъчен нискостепенен ляво - десен шънт, систолен градиент на ниво аорта, или пулмонална артерия под 25 мм, установени с Доплер, нискостепенна пулмонална, аортна или митрална инсуфициенция), необходимост от медицинско наблюдение в интервал 2 - 3 години: 10 - 30 %

2.3. със субективни оплаквания, с нужда от лечение, с умерени остатъчни хемодинамични нарушения (умерен ляво - десен шънт, остатъчна стеноза на ниво лява или дясна камера над 30 мм градиент, атрио-вентрикуларна недостатъчност II - III ст.), с нискостепенна пулмонална хипертония, но без прояви на сърдечна недостатъчност, с ритъмно-проводни нарушения (следоперативен бифасцикуларен блок), всички клапно протезирани, както и всички тежки, сложни, сърдечни малформации, при които оперативното лечение не може да постигне физиологичен анатомичен ефект: 40 - 80 %

2.4. с прояви на сърдечна недостатъчност или с остатъчна хипоксия, с тежки остатъчни хемодинамични нарушения (всички палиативно оперирани): 80 - 100 %


Раздел ІІІ

Чужди тела в сърдечния мускул или перикарда, оздравели без реакция

Чужди тела в сърдечния мускул или перикарда, оздравели без реакция, не обуславят процент трайно намалена работоспособност (намалена възможност за социална адаптация).


Раздел ІV

Чужди тела в сърдечния мускул с повлияване на сърдечните функции

Процентът на трайно намалената работоспособност се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност - по реда на раздел I, т. 1 - 5.


Раздел V

Ритъмни и проводни нарушения

1. Ритъмни или проводни нарушения без отклонения в хемодинамиката, само със субективни оплаквания: 0 - 10 %

2. Леки хемодинамични нарушения от I - II ФК при надкамерни и камерни екстрасистоли, пароксизмални надкамерни тахикардии, нормофреквентно предсърдно мъждене и т.н., като се има предвид степента на изразеност на основното заболяване: 30 - 50 %

3. Значителни хемодинамични нарушения от II - III ФК при тахи и бради форми на предсърдно мъждене, атрио-вентрикуларен (А-V) блок от II и III степен, Моргани - Адамс - Стокс (МАС) и негови еквиваленти при ритъмни и проводни нарушения, екстрасистоли с лоша прогноза и т. н., като се има предвид степенната изразеност на основното заболяване: 60 - 80 %


Раздел VІ

Артериална хипертония (АХ)

1. При АХ от I стадий, без обективни белези на органни промени; при лека степен (I степен) АХ, със стойности на систолното артериално налягане 140 - 159 мм Hg и/или стойности на диастолното артериално налягане 90 - 99 мм Hg; при изолирана систолна АХ, със стойности на диастолното артериално налягане, по-ниски от 90 мм Hg, и стойности на систолното артериално налягане 140 - 159 мм Hg (I степен изолирана систолна АХ); 160 - 179 мм Hg (II степен изолирана систолна АХ); по-високи или равни на 180 мм Hg (III степен изолирана систолна АХ): 0 - 10 %

2. При АХ от II ст., поне с един от следните белези за органно ангажиране: левокамерна хипертрофия; микроалбуминурия - 30 - 300 мг/24 ч. и/или серумен креатинин (мъже - 115 - 133 микромола/л (1,3 - 1,5 мг/дл), (жени - 107 - 124 микромола/л (1,2 - 1,4 мг/дл); доказани атеросклеротични плаки на каротидните артерии, аортата, илиачна и феморална артерия; при умерена степен АХ (II степен), със стойности на систолното артериално налягане 160 - 179 мм Hg и/или стойности на диастолното артериално налягане 100 - 109 мм Hg; при тежка степен АХ (III степен), със стойности на систолното артериално налягане, по-високи или равни на 180 мм Hg, и/или стойности на диастолното артериално налягане, по-високи или равни на 110 мм Hg: 20 - 30 %

3. При АХ от III стадий с прояви на симптоми на органно увреждане на един или повече от прицелните органи

(Процентът на трайно намалена работоспособност се определя в зависимост от степента на функционалния дефицит на прицелния/прицелните органи):

а) сърце - ангина пекторис; миокарден инфаркт; СН;

б) мозък - преходна мозъчна исхемия; мозъчен инсулт; хипертонична енцефалопатия;

в) очни дъна - ретинални хеморагии и ексудати със или без едем на папилата;

г) бъбреци - серумен креатинин над 133 микромола/л (над 1,5 мг/дл) - мъже, и над 124 микромола/л (над 1,4 мг/дл) - жени; протеинурия - над 300 мг/24 ч.; бъбречна недостатъчност;

д) съдове - дисекираща аневризма; симптомно артериално оклузивно заболяване.

Забележки:

1. При вторични хипертонии процентът на трайно намалена работоспособност се определя, като се отчитат и видът, и тежестта на основното заболяване, довело до симптоматична хипертония.

2. В случаите на вече стабилизирано състояние на таргетните органи без функционален дефицит състоянието се оценява по аналогия с т. 2.

3. При оценката на състоянието по този раздел да се има предвид стратификацията на риска по отношение на наличието или отсъствието на съпътстващи АХ рискови фактори, на захарен диабет, на таргетно органно увреждане (ТОУ) и на асоциирани с рискови фактори клинични състояния (АСС).


Раздел VІІ

Функционални кардиоваскуларни синдроми

1. При ортостатична хипотония с леки оплаквания: 0 %

2. При ортостатична хипотония с чести прояви на световъртеж и склонност към колапс: 0 - 10 %.


Раздел VІІІ

Неупоменати заболявания на сърцето

Процентът на трайно намалена работоспособност се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност:

1. При прояви на сърдечна недостатъчност от I ФК по НИХА: 0 - 10 %

2. При прояви на сърдечна недостатъчност от II ФК по НИХА: 30 - 50 %

3. При прояви на сърдечна недостатъчност от III ФК по НИХА: 60 - 80 %

4. При прояви на сърдечна недостатъчност от IV ФК по НИХА: 91 - 100 %.


ЧАСТ ПЕТА

^ ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Раздел І

Зрителна острота


Процентът на намалената работоспособност при намаление на зрителната острота се определя по следната таблица:


Дясно око1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,150,10от 0,09 Под            до 0,05 0,05            вкл. Ляво око             1,00 %0 %0 %5 %7 %10 %12 %15 %18 %20 %25 %35 %45 %0,90 %0 %5 %7 %10 %12 %15 %18 %20 %25 %30 %38 %48 %0,80 %5 %7 %10 %12 %15 %18 %20 %25 %30 %38 %40 %50 %0,75 %7 %10 %12 %15 %18 %20 %25 %30 %37 %40 %45 %55 %0,67 %10 %12 %15 %18 %20 %25 %30 %37 %40 %45 %50 %60 %0,510 %12 %15 %18 %20 %25 %30 %36 %40 %45 %50 %53 %63 %0,412 %15 %18 %20 %25 %30 %36 %40 %45 %50 %53 %55 %66 %0,315 %18 %20 %25 %30 %36 %40 %45 %50 %53 %55 %60 %70 %0,218 %20 %25 %30 %37 %40 %45 %50 %53 %55 %60 %65 %75 %0,1520 %25 %30 %37 %40 %45 %50 %53 %55 %60 %65 %70 %80 %0,1025 %30 %38 %40 %45 %50 %53 %55 %60 %65 %70 %80 %85 %от 0,0935 %38 %40 %45 %50 %53 %55 %60 %65 %70 %80 %85 %90 % до 0,05              вкл.             под 0,0545 %48 %50 %55 %60 %63 %66 %70 %75 %80 %85 %90 %100 %              Пояснения към таблицата:

1. В първия хоризонтален ред е посочена зрителната острота на дясното око.

2. В първа колона е посочена зрителната острота на лявото око.

3. В пресечните точки на вертикалните и хоризонталните линии на различните стойности на зрителната острота на лявото и дясното око е обозначен процентът на трайно намалената работоспособност.


Раздел ІІ

Периферно зрение

1. Таблица за изчисление на процента на трайно намалената работоспособност при стеснен периметър:


Д.О./ Л.О.над 50 °До 50 °до 40 °до 30 °до 20 °до 10 °до 5 °над 50 °0 %0 %5 %10 %15 %25 %35 %до 50 °0 %0 %5 %10 %15 %25 %40 %до 40 °5 %5 %15 %20 %25 %30 %45 %до 30 °10 %10 %20 %30 %40 %50 %65 %до 20 °15 %15 %25 %40 %50 %65 %80 %до 10 °25 %25 %30 %50 %65 %80 %95 %до 5 °35 %40 %45 %65 %80 %95 %100 %        Пояснение към таблицата:

1. В първия хоризонтален ред е посочено периферното зрение на дясното око, а в първия вертикален ред - на лявото око.

2. В пресечните точки на вертикалните и хоризонталните линии на различните стойности на периферното зрение на лявото и дясното око е обозначен процентът на трайно намалената работоспособност.

3. Хемианопсии (със запазено централно зрение):

3.1. хомонимна хемианопсия:

3.1.1. дясна: 50 %

3.1.2. лява: 40 %

3.2. хетеронимна хемианопсия:

3.2.1. биназална: 10 %

3.2.2. битемпорална: 30 %

3.3. хоризонтална хемианопсия:

3.3.1. горна: 20 %

3.3.2. долна: 40 %

3.4. отпадане на половината на периметъра при липса или пълна слепота на другото око: 90 %

3.5. при непълно отпадане на половината на периметъра в единственото око: 80 %.


Раздел ІІІ

Парализа

1. Придобита липса на акомодация (афакия, артифакия):

1.1. на едното око: 10 %

1.2. на двете очи: 20 %

2. Смущение във функцията на сфинктера на ириса:

2.1. на едното око: 5 %

2.2. на двете очи: 10 %

3. Офталмоплегия:

3.1. едностранна: 25 %

3.2. двустранна: 60 %.


Раздел ІV

Мидриаза

1. Едностранна (изолирана) мидриаза: 5 %

2. Двустранна (изолирана) мидриаза: 10 %.


Раздел V

Смутена адаптация

На двете очи - вродена или придобита: 15 - 20 %.

Забележка. Процентът е общ за зрителния анализатор, а не се определя за всяко око поотделно.


Раздел VІ

Болести на придатъците на окото и на очните мускули

1. Дефекти или изкривяване на клепачи или клепачния ръб, възпрепятстващи физиологичните им функции:

1.1. на едното око: 10 %

1.2. на двете очи: 20 %

2. Непоправима птоза - при хоризонталното гледане зеницата е напълно закрита:

2.1. на едното око: 40 %

2.2. на двете очи: 90 %

3. Непоправим лагофталм:

3.1. на едното око: 20 %

3.2. на двете очи: 40 %

4. Диплопия: 20 %

5. Непоправимо сълзене:

5.1. на едното око: 5 %

5.2. на двете очи: 10 %

6. Кривогледство:

6.1. съдружно: 10 %

6.2. паралитично: 20 %

7. Нистагъм: 10 %.


Раздел VІІ

Липса на леща

1. Липса на леща:

1.1. на едното око: 10 %

1.2. на двете очи: 20 %

1.3. липса на леща в единственото око: 30 %

2. Имплантирана вътреочна леща на едното или на двете очи: 10 %.


Раздел VІІІ

Общи правила

1. При преценката на степента на трайно намалената работоспособност се имат предвид основните функции на зрителния анализатор (централно зрение, периферно зрение, адаптация, акомодация), както и най-характерните, видими и доказуеми клинични изяви, съпътстващи очното заболяване.

2. Зрителната острота се преценява с поносима корекция.

3. Изследването на зрителните функции се извършва само с уреди и методи, официално приети и практикувани в офталмологичните звена на лечебните заведения.

4. При болезнена и пристъпно протичаща глаукома към процентите за увредено централно или периферно зрение се прибавят от 10 до 20 %:

а) за едното око - 10 %;

б) за двете очи - 20 %.

5. При атрофия на зрителните нерви, напреднала глаукома, обширни разпръснати или конфлуиращи дегенеративни огнища на хориоретината, при условие че са засегнати и двете очи, към процентите на намалената работоспособност за централно и периферно зрение се прибавя и процентът за смутена адаптация - по раздел V.

6. При дистрофични или възпалителни хронични процеси, свързани с чести рецидиви и разязвяване на роговицата, към процентите за намалената работоспособност се прибавят от 5 до 20 %:

а) за едното око - 5 - 10 %;

б) за двете очи - 10 - 20 %.

7. При хронични заболявания, създаващи рискове за внезапно допълнително увреждане на централното и периферното зрение (например ексцесивна дегенеративна миопия, аблационна болест, диабетна ретинопатия и др.), към процента на основното увреждане се добавят от 15 до 30 %.

Забележка. Процентът трайно намалена работоспособност се определя за риск от увреждане и не се обхваща от смисъла на раздели III и IV на Методиката за прилагане на отправните точки, поради което оценката е за зрителния анализатор като цяло с един общ процент. Самите увреждания се оценяват по съответните отправни точки.

8. При невъзвратими морфологични изменения в очните придатъци, преден очен сегмент, пречупващи среди и заден очен сегмент решението е с пожизнен срок, независимо от зрителните функции.

9. При установен злокачествен очен тумор процентът на загубената работоспособност е от 50 до 100 %:

а) до 1 година след диагностицирането му: 90 %

б) до 2 години след диагностицирането му: 70 %

в) до 5 години след диагностицирането му: 50 %

г) при наличие на близки и далечни метастази: 100 %, независимо от периода на диагностицирането.

10. При вродени или придобити помътнявания на роговицата, лещата и стъкловидното тяло и промени в зрителния нерв и ретината оценката на трайно намалена възможност за социална адаптация при децата, които не могат да бъдат оценени по функционален дефицит, се определя от степента на помътняването или промените в очните среди:

10.1. при засягане на едното око: 20 - 50 %

10.2. при засягане на двете очи: 50 - 100 %.
^ ЧАСТ ШЕСТА

БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ


Раздел І

Счупвания на ребра и деформации на гръдния кош

1. Оздравели, без функционални нарушения, според размера на дефекта:

1.1. до 5 ребра: 0 %

1.2. от 5 до 7 ребра: 5 %

1.3. над 7 ребра: 10 %

2. Дефекти на ребра с диафрагмални сраствания и шварти при запазена белодробна функция (статични показатели над 80 %): 10 %

3. При много разпространени дефекти, включително изразени деформации на гръдния кош:

3.1. без хронична дихателна недостатъчност: 10 - 20 %

3.2. с хронична дихателна недостатъчност: 30 - 50 %

4. Чужди тела в белия дроб или в стената на гръдния кош, оздравели без последици: 10 %


Раздел ІІ

Бронхиектазии като самостоятелно заболяване (доказани бронхологично или с компютърна томография)

1. Лека форма - слаба кашлица, оскъдна експекторация, 2 - 3 обостряния годишно: 10 - 20 %

2. Средно тежка форма - умерена кашлица и експекторация, 5 - 6 обостряния годишно: 30 - 50 %

3. Тежка форма - почти непрекъсната кашлица, изобилна експекторация, чести тласъци, включително "сухи" кървящи бронхиектазии:

3.1. при възрастни: 60 - 80 %

3.2. при деца: 80 - 100 %.


Раздел ІІІ

Пневмокониози

1. Силикоза I стадий - ретикуларна или микронодозна форма: 10 - 20 %

2. Силикоза II стадий: 30 - 50 %

3. Силикоза II - III стадий: 60 - 70 %

4. Силикоза III стадий, туморна форма: 80 - 100 %

5. Азбестоза плеврална форма - единични шварти и вкалцявания: 10 - 20 %

6. Азбестоза с паренхимни промени с хронична дихателна недостатъчност (ХДН) I степен: 30 - 50 %

7. Азбестоза с паренхимни промени с ХДН II степен: 60 - 70 %

8. Азбестоза с паренхимни промени с ХДН III степен: 80 - 100 %

9. Други пневмокониози:

9.1. други пневмокониози с вентилаторни нарушения без дихателна недостатъчност - 10 - 20 %

9.2. други пневмокониози с вентилаторни нарушения и дихателна недостатъчност I степен: 30 - 50 %

9.3. други пневмокониози с ХДН II степен: 60 - 70 %

9.4. други пневмокониози с ХДН III степен: 80 - 100 %.


Раздел ІV

Бронхиална астма

1. Персистираща лека астма

дневни симптоми > 1 път седмично, но < от 1 път дневно

нощни симптоми > 2 пъти месечно

ФЕО1/ВЕД > или = 80 % от предвидената стойност

дневна вариабилност на ВЕД 20 - 30 %

за тази форма се определят 20 - 30 %

2. Персистираща средно тежка астма

дневни симптоми ежедневно

нощни симптоми > от 1 път седмично

ФЕО1/ВЕД 60-80 % от предвидената стойност

дневна вариабилност на ВЕД > 30 %

за тази форма се определят 40 - 70 %

3. Персистираща тежка астма

дневни симптоми - постоянни

нощни симптоми - чести

ФЕО1/ВЕД < или = 60 % от предвидената стойност

дневна вариабилност на ВЕД > 30 %

за тази форма се определят 80 - 100 %.

Забележка. Дневната вариабилност на ВЕД се определя по формулата:


Вечерен ВЕД (19 - 21 ч.) минус сутрешен ВЕД (7 - 9 ч.) _______________________________________________________________________x 100Вечерен ВЕД   

Раздел V

Злокачествени новообразувания на дихателната система и на гръдните органи

1. Злокачествени новообразувания на трахеята, на бронхите и белите дробове - независимо от терапевтичното поведение се определя трайна неработоспособност до 5 години:

1.1. при установяване на диагнозата за съкратен срок: 95 %

1.2. при условие че няма данни за рецидив и метастазиране, в зависимост от общото състояние (редукция на тегло, анемия): 60 - 80 % (като процентът се намалява до навършване на 5 години)

2. Късните рецидиви (след 5 години): 90 - 100 %

Забележка. При всички доброкачествени тумори трайната неработоспособност се определя според засегнатите органи и степента на функционалните нарушения.


Раздел VІ

Туберкулоза

1. Активна форма на белодробна туберкулоза: 80 - 100 %

2. Хронична форма на белодробна туберкулоза: 60 - 80 %

3. Отворено оздравяла каверна според степента на функционалните нарушения: 30 - 50 %

4. Торакопластика в зависимост от степента на функционалните нарушения: 50 - 80 %

Забележка. След проведено адекватно лечение на активните форми на извънбелодробната туберкулоза трайната неработоспособност се определя според засягането на съответния орган и настъпилите функционални нарушения.


Раздел VІІ

Саркоидоза

1. Увеличение на торакалните лимфни възли с клинична симптоматика и функционални нарушения: 30 - 50 %

2. Паренхимна форма с клинична симптоматика и функционални нарушения според степенната им изразеност: 60 - 80 %

3. Разпространен ръбцов стадий според степента на функционалните нарушения - 50 - 100 %, по реда на т. 5.2, 5.3 и 5.4 от раздел X.


Раздел VІІІ

Белодробен тромбоемболизъм

1. Хронично рецидивираща инфарктна форма в зависимост от функционалните нарушения на дихателната и сърдечно-съдовата система: 80 - 100 % за срок една година.

2. Хронично рецидивираща микроемболична форма в зависимост от функционалните нарушения на дихателната и сърдечно-съдовата система: 80 - 100 % за срок една година.

Забележка. При лица, които работят, се следва временна неработоспособност до овладяване на клиничната симптоматика.


Раздел ІХ

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

1. ХОББ I ст., с обективизирани тласъци и вентилаторни нарушения, без хронична дихателна недостатъчност: 10 - 20 %

2. ХОББ II ст., с ХДН I ст., със или без хронично белодробно сърце: 30 - 50 %

3. ХОББ III ст., с ХДН II ст. - 60 - 80 %

4. ХОББ III ст., с ХДН III ст. - 90 - 100 %

5. Хроничен бронхит при децата с обструктивен тип на вентилаторна недостатъчност (ВН): 40 - 50 %.


Раздел Х

Други болести на белия дроб

1. Муковисцидоза: 80 - 100 %

2. Липса на един бял дроб: 80 - 100 %, според степента на дихателната недостатъчност

3. Частична резекция на белия дроб (лобектомия, билобектомия), в зависимост от дихателните нарушения - ВН или ХДН: 30 - 50 %

4. Алергичен алвеолит (при децата):

4.1. с лек рестриктивен тип на вентилаторна недостатъчност (витален капацитет (ВК) 70 - 80 % от нормата): 10 - 20 %

4.2. с умерено изразен рестриктивен тип на вентилаторна недостатъчност (витален капацитет (ВК) 60 - 70 % от нормата): 30 - 50 %

4.3. с тежък рестриктивен тип на вентилаторна недостатъчност (витален капацитет (ВК) < 50 % от нормата): 60 - 80 %

5. Разпространени белодробни фибрози независимо от причината - според степента на функционалния дефицит:

5.1. разпространени белодробни фибрози, независимо от причината, с обективизирани тласъци и вентилаторни нарушения, без дихателна недостатъчност - 10 - 20 %

5.2. разпространени белодробни фибрози, независимо от причината, с дихателна недостатъчност I степен - 30 - 50 %

5.3. разпространени белодробни фибрози, независимо от причината, с дихателна недостатъчност II степен - 60 - 80 %

5.4. разпространени белодробни фибрози, независимо от причината, с дихателна недостатъчност III степен - 90 - 100 %.


Раздел ХІ

Степени на функционалните нарушения

1. Лека степен - задух, превишаващ обикновен, при средно тежко натоварване или натоварване 75 - 100 вата (средно тежка физическа работа); форсиран витален капацитет (ФВК) < 80 - 60 %, Тифно 80 - 60 %; форсиран експираторен обем за една секунда (ФЕО1) 80 - 60 %; парциално напрежение на кислорода в кръвта (РаО2) - норма според възрастта 96 - 80 мм живачен стълб (Нg) (12,7 до 10,6 килопаскала (kРа); РаСО2 - норма 45 - 35 мм Нg (6 - 4,6 килопаскала (kРа), Сатурация на кислорода (О2) - норма 95 - 97 %

2. Средна степен - задух, превишаващ обикновен, при ежедневно леко натоварване, изкачване на стълби до един етаж (лека физическа работа), натоварване 50 - 75 вата; форсиран витален капацитет (ФВК) < 60 - 40 %; Тифно 60 - 40 %, форсиран експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1) 60 - 40 %; РаО2 - норма или намаление от 80 - 60 - 55 мм Нg (10 - 86 kРа); Сатурация на О2 < 90 % според възрастта

3. Тежка степен - задух при най-леко натоварване или в покой. Форсиран витален капацитет (ФВК) < 40 %, форсиран експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1) < 40 %; Тифно < 40 %; РаО2 < 55 мм Нg; РаСО2 > 45; Сатурация на кислорода (О2) < 80 според възрастта.
^ ЧАСТ СЕДМА

НЕРВНИ БОЛЕСТИ


1. Злокачествени новообразувания на главния и на гръбначния мозък:

1.1. до една година от установяването им независимо от неврологичния дефицит: 100 %

1.2. до 3-ата година, в зависимост от неврологичния дефицит: 75 - 95 %

1.3. до 5-ата година, ако няма неврологичен дефицит: 50 - 80 %

1.4. след 5-ата година оценката е в зависимост от неврологичния дефицит.

Забележка 1. При доброкачествени новообразувания процент на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя:

до 2-рата година от диагностицираното и евентуалното последно оперативно лечение, ако има рецидив: 50 %

след 2-рата година според неврологичния дефицит

2. Увреждания на главния и гръбначния мозък с различна етиология и характер, от които е последвало:

2.1. параплегия (горна, долна): 100 %

2.2. парапареза (горна, долна):

2.2.1. латентна: 30 %

2.2.2. лека степен: 50 %

2.2.3. средна степен: 75 %

2.2.4. тежка степен: 95 %

2.3. хемиплегия: 100 %

2.4. хемипареза:

2.4.1. латентна: 30 %

2.4.2. лека степен: 50 %

2.4.3. средна степен: 75 %

2.4.4. тежка степен: 95 %

2.5. моноплегия:

2.5.1. горна: 80 %

2.5.2. долна: 90 %

2.6. монопареза:

2.6.1. латентна: 20 %

2.6.2. лека степен: 40 %

2.6.3. средна степен: 60 %

2.6.4. тежка степен: 80 %

2.7. квадриплегия: 100 %

2.8. квадрипареза:

2.8.1. латентна: 50 %

2.8.2. лека степен: 75 %

2.8.3. средна степен: 95 %

2.8.4. тежка степен: 100 %

2.9. пирамидна симптоматика без парези: 10 %

2.10. нарушения на езика (афазия) и съпътстващи речово/говорни нарушения - оценка на базата на количествените и качествените нарушения на спонтанната реч, повторната реч, назоваване, разбиране на устна реч, писмена реч (процент нарушение при тестуването, в съчетание с еволюцията и етапа на обратно развитие на афазийните синдроми):

2.10.1. тежко ограничена комуникация - при стационарни форми на афазия, с липса или слаба динамика на глобална афазия, тежка смесена Брока, Вернике афазия, жаргон афазия, тежка Брока афазия; наличие на тежка речева апраксия, със/без дизартрия; наличие на аграфия/дисграфия, алексия/дислексия; акалк./диск - 100 %

2.10.2. средно към тежко ограничена комуникация - до тежко изразени еволюирани или стационирани афазийни синдроми тип Брока, Вернике, смесени форми; със/без речева апраксия или дизартрия; алексия/дислексия, аграфия/дисграфия - 80 %

2.10.3. умерено ограничена комуникация - умерена степен на езикови/говорни нарушения при Брока афазия, проводникова афазия, аномична афазия, транскортикална моторна афазия, транскортикална сензорна афазия, смесени форми; със/без речева апраксия и дизартрия; със/без дислексия/дисграфия - 60 %

2.10.4. леко към средно ограничена комуникация - до умерени езикови/говорни нарушения при Брока афазия, проводникова афазия, аномична афазия, транскортикална моторна афазия, транскортикална сензорна афазия, смесени форми; със/без речева апраксия и дизартрия; със/без дислексия/дисграфия - 40 %

2.10.5. леко ограничена комуникация - леки езикови нарушения при аномични форми на афазия; остатъчни артикулационни нарушения; със/без дислексия/дисграфия - 20 %

Забележка 2. Нарушенията на очните функции и тазово-резервоарните нарушения се оценяват в съответните части (част пета и част осма).

3. Хронични нервни болести съобразно стадия на развитие и тежестта на симптоматиката (полирадикулоневрит Гилен-Баре, множествена склероза, хередодегенеративни заболявания на нервно-мускулния апарат, миопатии, енцефалопатии, централен отоневрологичен синдром, паркинсонизъм, миастения и миастенни синдроми, сирингомиелия, мозъчни атрофии, неврологични увреждания при ХИВ инфекции, лаймска болест, невролуес, кауда еквина синдром, АЛС, табес дорзалис, фуникуларна миелоза, дискоординационни синдроми, екстрапирамидни синдроми, нарушения на стволовите функции и редки неврологични синдроми):

3.1. патологична симптоматика без двигателен дефицит - 10 - 20 %

3.2. лека степен (форма): 30 - 40 %

3.3. средна степен (форма): 50 - 80 %

3.4. тежка степен (форма): 95 - 100 %

4. Епилепсия (според вида, тежестта и честотата на пристъпите с обективизация на пристъпите):

4.1. много редки - генерализирани пристъпи (конвулсивни или неконвулсивни, парциални пристъпи с вторична генерализация) с интервали повече от една година и парциални пристъпи (прости, комплексни) - 20 %

4.2. с интервали от месеци - 40 %

4.3. редки - генерализирани пристъпи (конвулсивни или неконвулсивни, парциални пристъпи с вторична генерализация) с интервали от месеци и парциални пристъпи (прости, комплексни) с интервали от седмици - 60 - 70 %

4.4. средно чести - генерализирани пристъпи (конвулсивни или неконвулсивни, парциални пристъпи с вторична генерализация) с интервали от седмици и парциални пристъпи (прости, комплексни) с интервали от дни - 70 - 90 %

4.5. чести припадъци - ежеседмични - 90 %

4.6. епилептични синдроми, резистентна епилепсия с ежедневни и/или еженощни пристъпи - 100 % с чужда помощ (СЧП).

Забележка 3. Припадъчното заболяване се счита в ремисия, ако в продължение на 3 години без медикация няма припадък.

5. Състояние след мозъчен инсулт (хеморагичен, исхемичен и субарахноидален кръвоизлив) без остатъчен неврологичен дефицит и до една година след тях: 50 %

6. Неоперирани съдово-мозъчни аномалии без неврологичен дефицит:

6.1. аневризми и артериовенозни малформации - 50 %

6.2. високостепенни стенози (над 70 %) - 30 %

7. Увреждания на ЧМН

7.1. лека степен: 10 %

7.2. средна степен: 20 %

7.3. тежка степен: 30 %

8. Псевдобулбарна пареза: 10 - 30 %

9. Булбарна пареза в зависимост от тежестта на симптоматиката: 80 - 100 %

10. Комплицирана мигрена с чести пристъпи, тежко вторично главоболие с чести пристъпи, тежки невралгии на ЧМН (при документиране на пристъпите) - 40 %

11. Увреждания на периферните нерви:

11.1. нервус аксиларис

11.1.1. лека степен: 10 %

11.1.2. средна степен: 20 %

11.1.3. тежка степен: 30 %

11.2. нервус улнарис:

11.2.1. лека степен: 10 %

11.2.2. средна степен: 20 %

11.2.3. тежка степен: 30 %

11.3. нервус радиалис:

11.3.1. лека степен: 10 %

11.3.2. средна степен: 20 %

11.3.3. тежка степен: 30 %

11.4. нервус медианус:

11.4.1. лека степен: 10 %

11.4.2. средна степен: 20 %

11.4.3. тежка степен: 30 %

11.5. нервус феморалис

11.5.1. лека степен: 20 %

11.5.2. средна степен: 30 %

11.5.3. тежка степен: 40 %

11.6. нервус исшиадикус

11.6.1. лека степен: 40 %

11.6.2. средна степен: 50 %

11.6.3. тежка степен: 60 %

11.7. нервус фибуларис

11.7.1. лека степен: 10 %

11.7.2. средна степен: 20 %

11.7.3. тежка степен: 30 %

11.8. нервус тибиалис

11.8.1. лека степен: 10 %

11.8.2. средна степен: 20 %

11.8.3. тежка степен: 30 %

12. Вибрационна болест:

12.1. I - II стадий: 10 %

12.2. II стадий: 40 %

12.3. II - III стадий: 50 %

12.4. III стадий: 65 %

13. Тежки дефекти в затварянето на невралната тръба - менингоцеле, менингомиоцеле, менингоенцефалоцеле: 100 %

14. Тежка хидроцефалия: 80 %

15. Дискогенни заболявания (дискова херния, дискова протрузия и радикулопатии) в зависимост от неврологичния дефицит: 10 - 30 %.

Забележка 4. При увреждане на доминантния горен крайник оценката на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се завишава с 10 %.

Забележка 5. При увреждания с дефинитивен и невъзвратим характер в зависимост от заболяването може да се определи пожизнен срок.
ЧАСТ ОСМА

^ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Раздел І

Съдови заболявания на горните крайници

1. Артериални и венозни заболявания на горните крайници:

1.1. със слаби хемодинамични нарушения в периферното кръвоснабдяване: по 10 % за всяка ръка

1.2. с тежки нарушения в кръвоснабдяването, с трофични промени: 20 % за всяка ръка

1.3. с акрални некрози - 50 % за всяка ръка.


Раздел ІІ

Болести на артериите (стенози и тромбози) на долните крайници

1. I стадий (отслабен или липсващ пулс на а. тибиалис, дискомфорт в прасците или ходилата при бързо ходене):

1.1. с интермитиращо клаудикацио над 500 м:

1.1.1. на единия крак: 10 %

1.1.2. на двата крака: 20 %

2. II стадий (бледа и хладна кожа, леки трофични изменения):

2.1. IIа стадий с интермитиращо клаудикацио от 200 до 500 м, ABI>0,5

2.1.1. на единия крак: 30 %

2.1.2. на двата крака: 40 %

2.2. IIб стадий с клаудикацио до 200 м - ABI<0,5

2.2.1. на единия крак: 50 %

2.2.2. на двата крака: 60 %

3. III стадий - исхемична болка в покой артериален Доплер под 50 мм - 71 % за една година

4. IV стадий (некротичен) - некроза: 91 % за една година.


Раздел ІІІ

Хронична венозна болест (Варици, посттромботичен синдром) Лимфедем

1.1. Варикоза с динамичен оток (II клас по СЕАР) - 0 - 10 %

1.2. трайно оточен крак - 10 - 20 %

1.3. траен оток с пигментация и дермолипосклероза: 30 - 40 %

1.4. венозен улкус - 60 %

2. Лимфедем:

2.1. необратим (твърд), индурирани тъкани, фибросклероза: 20 - 30 %

2.2. елефантиаза (обезформен крайник, тежки изменения на епидермиса) - 71 %

3. Лимфедем на горните крайници - 20 - 30 %


Раздел ІV

Аневризми (без мозъчните) и артерио-венозни фистули

1. Дисекиращи аневризми на гръдната или коремната аорта:

1.1. некоригирани - 91 %

1.2. коригирани - 70 %

2. Аневризма над 7 см - 91 % за една година

2.1. след корекция - 30 %

3. Аневризма 5 - 7 см - 70 - 90 %

3.1. след корекция - 20 %

4. Аневризма 3 - 4 см - 40 %

5. Артерио-венозни фистули, ангиодисплазии, с изразени хемодинамични и трофични промени: 20 - 50 %

6. Аномалии и тромбози на в. порте - 50 - 71 %.


Раздел V

Болести на хранопровода

1. Злокачествени тумори на хранопровода:

1.1. радикално отстранен тумор в ранен стадий - Т1-2 Н0 М0 (с пластика) без усложнения:

1.1.1. до първата година след операцията: 91 %

1.1.2. до 5-ата година след операцията: 71 - 90 %

1.2. оперирани в късен стадий или с постоперативни усложнения (стенози, тракционни дивертикули, фистули и др.):

1.2.1. първата година след операцията: 100 %

1.2.2. след първата година след операцията: 80 - 100 %

2. Неоезофаг: 80 - 90 %

3. Иноперабилни тумори или с далечни метастази: 100 %

4. Атрезия на хранопровода и трахео-езофагеални фистули до завършване на етапното лечение: 100 %:

4.1. след първата година - 80 %

4.2. за деца до края на пубертета - 91 %

5. Изгаряне на хранопровода с изведени езофаго- или гастростома до завършване на лечението: 100 %.


Раздел VІ

Болести на стомашно-чревния тракт

1. Малигнен стомашен тумор:

1.1. парциална резекция:

1.1.1. през първата година: 95 %

1.1.2. от втората до петата година: 71 - 80 %

1.2. гастректомия:

1.2.1. първата година: 95 - 100 %

1.2.2. от втората до 5-ата година: 80 - 90 %

1.2.3. след 5-ата година - 50 %

1.3. гастректомия в късен стадий: 100 %

1.4. иноперабилни или с далечни метастази: 100 %

2. Малигнен дебелочревен тумор:

2.1. в ранен стадий - Т1-2 Н0 М0/парциална чревна резекция до 5-ата година:

2.1.1. първите две години: 80 %

2.1.2. от третата до петата година: 50 - 70 %

2.2. в ранен стадий с хемиколектомия:

2.2.1. първите две години: 90 %

2.2.2. от третата до петата година: 70 - 80 %

2.3. радикални операции в други стадии:

2.3.1. първите две години: 95 %

2.3.2. от третата до петата година: 75 %

3. Дефинитивен анус претер:

3.1. тънкочревен: 90 %

3.2. дебелочревен: 80 %

4. Иноперабилни тумори или с далечни метастази: 100 %

5. Временен анус претер, изведен по друг повод:

5.1. тънкочревен: 80 %

5.2. дебелочревен: 70 %

5.3. субтотална колектомия - 70 %

5.4. тотална колектомия - 91 %

6. Аноректални малформации с извеждане на провизорен анус претер - до завършване на етапното лечение: 100 %

7. Слабост на аналния сфинктер (вродена или след реконструктивни операции):

7.1. инконтиненцио алве - само при физическо натоварване: 20 - 30 %

7.2. постоянна инконтиненция: 60 %

8. Перианални фистули с постоянна секреция, след оперативни фистули и декубитуси: 20 - 40 %

9. Пролапс на ректума: 10 - 20 %

10. Загуба на анален сфинктер с пролапс на черво: 60 %

11. Малигнен тумор на панкреаса: 100 %:

11.1. първите две години: 100 %

11.2. от третата до петата година: 70 - 80 %

12. Злокачествени заболявания на перитонеума до 5-ата година: 60 - 90 %

13. Рецидивиращи доброкачествени ретроперитонеални тумори - 50 %

14. Радиационен колит - 30 - 50 %

15. Периториални сраствания с чести илеуси - 30 - 50 %

16. Състояние след мезентериална тромбоза - 50 - 70 %.


Раздел VІІ

Злокачествени заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и жлъчния мехур

1. Малигнен чернодробен тумор:

1.1. първата година след операцията: 95 - 100 %

1.2. от втората до 5-ата година след операцията: 70 - 90 %

1.3. с метастази: 100 %

2. Малигнен тумор на жлъчния мехур, екстрахепаталните жлъчни пътища и папила Фатери:

2.1. първите две години след операцията: 91 %;

2.2. втората до петата година: 71 - 90 %

2.3. с метастази: 95 - 100 %.


Раздел VІІІ

Хернии

1. Слабинни, бедрени, пъпни, следоперативни хернии: при липса на противопоказания за оперативна корекция - еднократно - 0 - 30 %

2. Диафрагмални хернии, включително релаксация на диафрагмата:

2.1. без смущения във функцията на храносмилателната система: 0 - 10 %

2.2. диафрагмални хернии с рефлукс-езофагит: 20 - 30 %

2.3. със силно изместване на вътрешни органи според въздействието върху кардиопулмоналната система или с притискане на хранопровода: 40 - 70 %.


Раздел ІХ

Пикочни органи

1. Смущения в изпразването на пикочния мехур (ретенцио урине, включително и постлъчеви увреждания):

1.1. лека степен - резидуална урина до 100 мл: 10 %

1.2. резидуална урина до 200 мл: 20 - 30 %

1.3. тежка степен - необходимост от мануално изпразване, резидуална урина над 200 мл, болезнено уриниране: 30 - 40 %

1.4. с необходимост от редовно катетризиране, постоянен катетър: 50 %

2. След отстраняване на малигнен тумор на пикочния мехур:

2.1. в ранен стадий - Т1-2 Н0 М0 с транс-уретрална резекция (ТУР) до 5-ата година: 50 - 80 %

2.2. в по-късни стадии (с парциална резекция):

2.2.1. до 5-ата година: 70 - 90 %

2.3. иноперабилни тумори или с цистектомия: 100 %

3. При отстраняване на малигнен тумор на бъбрека:

3.1. в ранен стадий Т1-2 Н0 М0 (нефректомия) - до 5 години: 60 - 90 %

3.2. в късен стадий (с метастази) - със или без нефректомия: 100 %

4. Инконтиненция на урината:

4.1. непълно (частично) отделяне на урина (стрес-инконтиненция II - III ст.): 10 - 20 %

4.2. абсолютна инконтиненция: 50 %

5. Постлъчева склероза на пикочния мехур с намаляване на капацитета му: 30 - 50 %

6. Кожно-уретерални фистули (хипоспадия, еписпадия) - до завършване на лечението: 50 %

7. Чревно-уретерални фистули: 50 %

8. Кутанна нефростома, уретеростома, цистостома: 71 %

9. Ектопия на пикочен мехур: 100 %

10. Енурезис ноктюрна - 40 %.


Раздел Х

Мъжки полови органи

1. Нео на пениса в първите 5 години: 50 - 75 %.

2. Липса на пенис и двата тестиса, с изтичане на урина: 50 %

3. Липса на двата тестиса (до 40-годишна възраст): 30 %

4. След отстраняване на малигнен тумор на тестиса в първите 5 години:

4.1. тератокарцином:

4.1.1. първите две години: 91 %

4.1.2. от третата до петата година: 80 - 90 %

4.2. семином:

4.2.1. първите две години: 91 %

4.2.2. от третата до петата година: 60 - 80 %

4.3. с метастази - 100 %

5. Аденом на простатата, II - III стадий, със задръжка на урината над 50 мл: при липса на противопоказания за оперативна корекция - еднократно - 10 - 20 %

6. След премахване на малигнен тумор на простатната жлеза в първите 5 години:

6.1. в ранен стадий (радикална простатектомия) до 5-ата година:

6.1.1. първите две години: 80 %

6.1.2. от третата до петата година: 50 - 70 %

6.2. локално авансирал процес (кастрация и хормонотерапия):

6.2.1. първите две години: 91 %

6.2.2. от третата до петата година - 60 - 80 %

6.2.3. след петата година: 50 %

7. Тумори на простатата с далечни метастази: 100 %.


Раздел ХІ

Женски полови органи

1. Малигнен тумор на гърдата в първите 5 години:

1.1. в ранен стадий, както и след екстирпация на локален рецидив или кожни метастази:

1.1.1. първите две години: 80 %

1.1.2. третата до петата година: 50 - 70 %

1.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %

2. Малигнен тумор на матката или маточната шийка в първите 5 години:

2.1. при отстраняване в ранен стадий:

2.1.1. първите две години: 90 %

2.1.2. от третата до петата година: 50 - 70 %

2.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %

3. Малигнен тумор на яйчника в първите 5 години:

3.1. в начални стадии:

3.1.1. първите две години: 91 %

3.1.2. третата до петата година: 70 - 80 %

3.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %

3.3. липса на два яйчника (посткастрационен синдром) до 50 години: 50 %

4. Ендометриоза в тежка степен: 20 - 30 %

5. Влагалищни фистули:

5.1. пикочно-влагалищни фистули и влагалищно-ректални - до корекцията им: 50 - 60 %

5.2. оформена клоака: 100 %

6. Десцензус на вагината с инконтингенция на урината - 10 - 20 %

7. Малигнен влагалищен тумор в първите пет години:

7.1. в ранен стадий до 5-ата година: 60 - 90 %

7.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %

8. Малигнен тумор на външните полови органи:

8.1. в ранен стадий до 5-ата година: 60 - 90 %

8.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %.


Раздел ХІІ


1. Вродени цепки на устни, челюсти и небце - до корекцията им: 80 - 100 %

2. Травматичен скалп - 50 %

3. Обезобразяващи състояния (след операция за нео гл. Паротис, резекция на челюст и др.), с нарушения на говора и храненето - 50 %

4. Новообразувания на устни, бузи, език, тонзилии, горна и долна челюст, гл. Паротис до 5-ата година след операцията: 50 - 75 %

4.1. с метастазии до 5-ата година: 71 - 100 %

5. Контрактура на темпоромануибуларните стави, с нарушено хранене - 50 %

6. Злокачествени мекотъканни тумори до 5 година - 60 - 90 %

7. За злокачествено заболяване инситу - 50 % за една година след санирането

8. При синхронни или метахронни злокачествени заболявания: 50 % след 5-ата година.

Забележка. При липса на данни за рецидив и дисеминация всички онкологични заболявания след петата година се оценяват с 50 %.


Раздел ХІІІ

Изгаряния

Оценката на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се прави по функционалния дефицит на различните органи и системи, засегнати от изгарянето.
^ ЧАСТ ДЕВЕТА

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ


Раздел І

Захарен диабет

1. Захарен диабет тип 2 (неинсулинозависим):

1.1. контролиран с диета или с перорално лечение без усложнения: 10 %

1.2. захарен диабет на перорално лечение с хронични усложнения на заболяването в зависимост от броя им: 30 - 50 %

1.3. диабет в детската възраст: 50 %

2. Захарен диабет тип 1 (инсулинозависим):

2.1. добре контролиран с инсулин без усложнения: 50 %

2.2. диабет в детската възраст без усложнения: 60 - 80 %

2.3. инсулинозависим захарен диабет с хронични усложнения в зависимост от техния брой: 60 - 80 %

Забележка. При определяне на окончателния процент на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане/степен на увреждане за т. 1.2 и 2.3 се вземат предвид и процентите, определени за функционалния дефицит на прицелните органи следствие на хроничните усложнения.


Раздел ІІ

Болести на щитовидната жлеза

1. Щитовидна хиперфункция (тиреотоксикоза), Болест на Базедов:

1.1. средно тежка форма - рефрактерна на лечение или с хронично-рецидивиращ ход с органни увреждания без траен функционален дефицит: 50 - 60 %

1.2. тежка форма (значителна загуба на тегло, пулсова фреквенция при покой над 120 удара/мин, тиреотоксично сърце, изявена (клас 4 - 6) ендокринно асоциирана офталмопатия); в оценката на окончателния процент на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане се вземат предвид и процентите, определени за функционалния дефицит на сърдечно-съдовата система и зрителния анализатор: 70 - 80 %

Забележка 1. При деца до 16 години процентът при всички форми на заболяването се приравнява към т. 1.2.

2. Щитовидна хипофункция (микседем):

2.1. добре компенсирана със заместително лечение: 0 %

2.2. при незадоволителна компенсация (по клинични и лабораторни данни и рефрактерни на лечение форми, доказани в клинична обстановка) въпреки заместителното лечение в зависимост от отражението върху общото състояние и усложненията: 30 %

2.3. при вроден хипотиреоидизъм в зависимост от психосоматичното състояние у деца до 3-годишна възраст: 30 %

3. Карцином на щитовидната жлеза:

3.1. след отстраняване на папиларен или фоликуларен тумор 1 - 2 стадий:

3.1.1. до втората година: 70 %

3.1.2. до петата година: 50 %

3.1.3. след петата година: 30 %

3.2. след отстраняване на недиференциран и медуларен карцином или на папиларен и фоликуларен карцином в 3 - 4 стадий:

3.2.1. до втората година: 80 %

3.2.2. до третата година: 60 %

3.2.3. след петата година: 30 %

Забележка 2. При определяне на окончателния процент на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се вземат предвид и процентите, определени за остатъчните органни увреди и усложнения, включително вследствие на проведеното лечение. При деца до 16 години процентът по повод карцином на щитовидната жлеза се движи в границите от 80 до 100 %. След петата година: 30 %.

4. Високостепенна и ретростернална струма, преценена в клинични условия като иноперабилна, с компресивен синдром, съпътстващи заболявания и напреднала възраст, които са контраиндикации за операция: 70 - 100 %

5. Тиреоид-асоциирана офталмопатия (без изявени тиреоидни нарушения):

5.1. клас 4 - 5 - 6 по Европейска тиреоидна асоциация (ЕТА) в активен стадий: 50 %

5.2. клас 4 - 5 - 6 (по ЕТА) в неактивен стадий: 30 %

Забележка. В посочения по-горе процент се включва и функционалният дефицит на зрителния анализатор.


Раздел ІІІ

Болести на паращитовидните жлези

1. Хипопаратиреоидизъм:

1.1. лека степен - латентна тетания с леки органни спазми: 30 %

1.2. средна степен - манифестна тетания с редки карпопедални и висцерални спазми: 40 %

1.3. тежка степен - манифестна тетания с карпопедални и висцерални спазми и психични нарушения: 50 - 80 %

1.4. при деца - всички форми на хипопаратиреоидизъм: 70 - 80 %

2. Хиперпаратиреоидизъм:

2.1. компенсиран (без риск от фрактури): 10 - 20 %

2.2. декомпенсиран (с риск от фрактури, трайна хиперкалциемия): 50 - 80 %

2.3. с прекарани множествени фрактури, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и нефрокалциноза, кардиомиопатия: 100 %

3. Карцином на паращитовидната жлеза - приравнява се с т. 3 от раздел II.


Раздел ІV

Болести на надбъбречните жлези

1. Хиперфункция на надбъбречната кора:

1.1. Синдром на Къшинг

Процентът на намалена работоспособност/степен на увреждане се определя от мускулната слабост и от отражението върху различните органи и системи (хипертония, сърдечна недостатъчност, захарен диабет, остеопороза, психични промени):

1.1.1. нелекуван (декомпенсиран): 60 - 80 %

1.1.2. тежък нелекуван, при невъзможност за повлияване от симптоматично лечение: 90 - 100 %

1.1.3. компенсиран след лечение: 40 - 50 %

1.2. Бенигнен феохромоцитом - оценката е във връзка със стойностите на катехоламиновата хипертония и свързаните с нея органни усложнения до оперативното лечение: 50 - 100 %

Забележка 1. След лечение процентът на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя в зависимост от тежестта на остатъчната хипертония, ако има такава, и усложненията й.

2. Първичен хипералдостеронизъм:

2.1. Синдром на Кон - оценката е във връзка с тежестта на хипертонията и хипокалиемията и органните усложнения до оперативното лечение: 40 - 60 %

Забележка 2. След лечение процентът на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя от тежестта на остатъчната хипертония и усложненията й.

2.2. нетуморни форми на първичен хипералдостеронизъм - процентът на намалена работоспособност/степен на увреждане се определя от степента на артериалната хипертония и хипокалиемия: 40 - 60 %

2.3. при деца с хипералдостеронизъм: 100 %

3. Хронична надбъбречна недостатъчност (Адисонова болест)

3.1. лека форма, с лесна уморяемост, лек ортостатизъм: 30 %

3.2. средно тежка форма с изявен астено-адинамичен и консумативен синдром и хипертония:

3.2.1. компенсирана с лечение: 40 %

3.2.2. с незадоволителен ефект от проведеното лечение: 60 - 70 %

3.2.3. средно тежка форма с чести Адисонови кризи: 80 - 100 %

3.3. при деца до 16 години - всички форми на вродена надбъбречна хиперплазия със солева загуба: 70 - 100 %

3.4. при деца - хипокортицизъм с неврологична симптоматика: 100 %

4. Злокачествени тумори на надбъбречните жлези (хормонално активни и неактивни):

4.1. при радикална операция без метастази:

4.1.1. до 2-рата година от отстраняване на тумора: 100 %

4.1.2. от 3-тата до 5-ата година: 80 %

4.1.3. след 5-ата година: 30 %

4.2. при метастази или при иноперабилни карциноми: 100 %


Раздел V

Хипофизарни нарушения

1. Акромегалия:

1.1. лека степен, без органни функционални нарушения, без засягане на зрението: 30 %

1.2. средно тежка степен - умерена артериална хипертония, лек функционален дефицит на опорно-двигателния апарат: 50 %

1.3. тежка степен - кардиомегалия, сърдечна недостатъчност, изразена артериална хипертония, значителни зрителни нарушения, захарен диабет, остеоартропатия - в зависимост от степента на функционалния дефицит на отделните органи и системи: 70 - 100 %

2. Нанизъм:

2.1. в детска възраст:

2.1.1. при изоставане под 2 стандартни отклонения: 0 %

2.1.2. при изоставане между 2 и 3 стандартни отклонения: 30 - 40 %

2.1.3. при изоставане от 3 до 4 стандартни отклонения: 60 - 80 %

2.1.4. при изоставане в растежа с повече от 4 стандартни отклонения: 90 - 100 %

2.2. телесна височина след приключване на растежа

2.2.1. за жени от 140 до 131 см, за мъже от 145 до 136 см: 20 - 60 %

2.2.2. за жени от 130 до 120 см, за мъже от 135 до 125 см: 50 - 70 %

2.2.3. за жени от 119 до 110 см, за мъже от 124 до 115 см: 80 % СЧП

2.2.4. за жени под 110 см, за мъже под 115 см: 100 % СЧП

Забележка 1. Тези стойности касаят лица с хармонично телесно развитие и нормално нервно-психическо развитие. Допълнително към тези проценти следва да се оценяват свързаните с ниския ръст други нарушения - непропорционално телесно развитие, намалени мнестични възможности и ендокринни нарушения. За непропорционално телесно развитие оценката се завишава с 10 % чрез действие събиране.

3. Безвкусен диабет:

3.1. вроден или придобит, компенсиран със заместително лечение: 10 %

3.2. резистентен на лечение безвкусен диабет (състоянието следва да бъде документирано клинично): 30 - 50 %

4. Хипопитуитаризъм:

4.1. панхипопитуитаризъм: 80 - 95 %

Забележка 2. Парциален хипопитуитаризъм - процентът намалена работоспособност/степен на увреждане се определя в зависимост от секторалната хормонална недостатъчност, касаеща периферните жлези.

5. Хопогонадизъм (първичен, вторичен) и гонадна дисгенезия - в зависимост от функционалния дефицит на костната и мускулната система и общото състояние: 10 - 20 %.


Раздел VІ

Хипотрофии и дистрофии в детска възраст

1. Хипотрофия със загуба на тегло над 20 на сто: 60 - 80 %

2. Хипотрофия със загуба на тегло над 30 на сто: 100 %.


Раздел VІІ

Рахит

1. Тежка форма на рахит с патологични фрактури: 100 %

2. Витамин "Д" резистентен рахит с тежки необратими изменения в костите: 80 %.


Раздел VІІІ

Други болести на обмяната

1. Смущение на обмяната и на елиминирането на аминокиселините; на въглехидратите; на липидната обмяна; на обмяната на плазмените белтъци; минералната обмяна; във водния, електролитния и алкално-киселинния баланс; други смущения на обмяната (кистозна фиброза, нарушения на обмяната на порфирина, пурина и пиримидина, амилоидоза, нарушения на екскрецията на билирубина, мукополизахаридоза, в урейния цикъл и др.). При възрастни в зависимост от функционалния дефицит на прицелните органи.

За деца до 16 години процентът е от 50 до 100 %

2. Подагра

Степента на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя съобразно функционалния дефицит на прицелните органи - бъбреци и ставен апарат. При хронична подагра с образуване на тофи оценката се определя по т. 4.3, раздел ХХIII, част девета.


Раздел ІХ

Адипозитас пермагна (индекс на телесна маса) (ИТМ) над 55 кг кв.м): 50 %

Забележка. Окончателният процент на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане у лица с екстремно затлъстяване се формира и от усложненията на сърдечно-съдовата и дихателната система, хронично-венозната недостатъчност и дегенеративните заболявания на опорно-двигателния апарат, изчислени по формулата.


Раздел Х


1. Генерализирана остеопороза без реализирани спонтанни фрактури, но с висок фрактурен риск (Т-скор над -2,5), установен чрез остеодезитрометрия на гръбначен стълб или тазобедрени стави - 30 %

2. При генерализирана остеопороза с реализирани спонтанни фрактури процентът на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя съобразно установения траен функционален дефицит на опорно-двигателния апарат, отразен в първа част на таблицата

Забележка. Вторичната остеопороза се включва в процента на основното заболяване.


Раздел ХІ

Генетични аномалии

1. Бройни или структурни хромозомни аберации

2. Наследствени дефекти на метаболизма

3. Единични и множествени вродени аномалии (дисметрични синдроми) - ако не могат да бъдат отнесени към друг раздел на тази таблица.

Забележки:

1. За посочените по-горе генетичните аномалии се следват (за възраст над 3 години): 30 %.

2. За деца до 3 години: 50 %.


Раздел ХІІ

Болести на хранопровода

1. Дивертикули със задръжка на храна и усложнения, като възпалителни промени, значителна загуба на тегло и увредено общо състояние: 20 - 40 %

2. Органични стенози на хранопровода:

2.1. без изразени трудности в акта на гълтане: 0 %

2.2. с изразени трудности в преглъщането - повръщане, отслабване на тегло, увредено общо състояние и възпалителни промени при неповлияване от оперативно лечение: 30 - 80 %.


Раздел ХІІІ

Болести на стомаха

1. Язвена болест без усложнения: 0 %

2. Язвена болест с усложнения - чести кръвоизливи и перфорации на стомаха (в зависимост от нарушенията в общото състояние и хемопоезата): 20 - 40 %

3. Болест на оперирания стомах - Дъмпинг синдром, синдром на сляпата бримка, пептични язви на йеюнума, тотална гастректомия с развит синдром на витаминен и електролитен недоимък и др.: 50 - 80 %.


Раздел ХІV

Болести на червата

1. Глутенова ентеропатия, частична резекция на черво, дивертикулити:

1.1. без синдром на малабсорбция, без съществени промени в общото състояние: 0 %

1.2. със синдром на малабсорбция, при увредено общо състояние: 50 - 70 %

2. Хроничен улцерохеморагичен колит (ХУХК) и регионален ентерит (Болест на Крон):

2.1. с рецидивиращо протичане без усложнения: 40 %

2.2. персистиращи, трудно влияещи се от лечение форми с консумативен, анемичен и адинамичен синдром: 50 - 70 %

2.3. напреднали форми с усложнения - изразен консумативен, астено-адинамичен и анемичен синдром, белтъчно-електролитни нарушения и усложнения при ХУХК и Болестта на Крон (стенози и резекции): 71 - 100 %

3. Пострезекционни състояния в детската възраст:

3.1. синдром на късо тънко черво: 100 %

3.2. синдром на късо дебело черво: 70 %.


Раздел ХV

Болести на черния дроб

1. Хроничен хепатит (вирусен, алкохолен, автоимунен) - след чернодробна биопсия, според хистологичната находка в стадий F3-F4: 10 - 40 %:

1.1. лека степен на активност: 10 %

1.2. умерена степен на активност: 20 - 30 %

1.3. висока степен на активност, преход към цироза: 40 %

2. Чернодробна цироза:

2.1. I стадий по Чайлд: 50 %

2.2. II стадий по Чайлд: 80 %

2.3. III стадий по Чайлд: 95 %

3. Първична билиарна цироза, хемохроматоза, болест на Уилсън:

3.1. без оформяне на чернодробна цироза и без промяна на общото състояние: по аналогия с т. 1

3.2. с чернодробна цироза: по аналогия с т. 2

4. Състояние след трансплантация на черния дроб:

4.1. до 2 години след трансплантацията: 80 - 95 %

4.2. след втората година в зависимост от състоянието на пациента: 20 - 70 %.


Раздел ХVІ

Болести на панкреаса

1. Хроничен панкреатит с изразен болков синдром с калцификати и/или псевдокисти и с изразено нарушаване на общото състояние (според степенната му изразеност): 30 - 60 %

2. Хроничен панкреатит с изразена екзокринна недостатъчност, консумативен синдром и увредено общо състояние, състояние след резекция на панкреаса: 70 - 90 %.


Раздел ХVІІ

Злокачествени кръвни заболявания

1. Миелоидни неоплазии:

1.1. хронични миелопролиферативни заболявания: хронична миелогенна, еозинофилна, неутрофилна левкемия, хронична идиопатична миелофиброза, полицитемия вера, есенциална тромбоцитемия:

1.1.1. в хронична фаза до 5-ата година: 75 %

1.1.2. в бластна криза: 95 %

1.1.3. от петата до десетата година: 50 %

2. Миелодиспластични (миелопролиферативни) заболявания: хронична миеломоноцитна левкемия, атипична хронична миелогенна левкемия, ювенилна миеломоноцитна левкемия: оценката е като т. 1

3. Миелодиспластични синдроми (рефрактерна анемия със или без ринг сидеробласти, със или без ексцес на бласти, рефрактерна цитопения):

3.1. до постигане на ремисия: 95 %

3.2. до 5 години от постигане на ремисията: 75 %

3.3. при постигната ремисия: 50 %

4. Остра миелоидна левкемия:

4.1. до завършване на лечението, включително консолидационни курсове: 95 %

4.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %

4.3. от 5-ата до 10-ата година: 50 %

В-клетъчни неоплазии

5. Прекурсорни В-клетъчни неоплазми (прекурсорни В-лимфобластна и В-клетъчна остра лимфобластна левкемия):

5.1. до завършване на лечение, вкл. консолидационни курсове - 95 %

5.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %

5.3. от 5-ата до 10-ата година: 50 %

6. Периферни В-клетъчни неоплазии (плазмоклетъчен миелом (плазмоцитом), лимфоцитен лимфом):

6.1. без лечение, до 5-ата година: 50 %

6.2. с умерени прояви до завършване на лечението: 75 %

6.3. с тежки прояви (остеолиза, анемия, хронична бъбречна недостатъчност): 95 %

6.4. при постигната ремисия: 50 %

7. В-клетъчна хронична лимфоцитна левкемия, В-клетъчна полиморфна левкемия, спленален маргинално зонов В-клетъчен лимфом, косматоклетъчна левкемия, екстранодален маргиналнозонов В-клетъчен лимфом, фоликуларен лимфом:

7.1. до завършване на лечението: 50 %

7.2. без лечение, до 5-ата година: 30 %

7.3. при автоимунна хемолитична анемия и/или тромбоцитопения: 95 %

8. Дифузен едро В-клетъчен лимфом, лимфом на Бъркет:

8.1. до завършване на лечението: 95 %

8.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %

8.3. при постигната ремисия: 50 %

8.4. при резистентност към лечението и авансиралост на процеса: 95 %

Т-клетъчни и NK-клетъчни неоплазии

9. Прекурсорни Т-клетъчни неоплазии (прекурсорен Т-лимфобластен лимфом, прекурсорна Т-клетъчна остра лимфобластна левкемия):

9.1. до завършване на лечението, вкл. консолидационни курсове: 95 %

9.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %

9.3. от 5-ата до 10-ата година: 50 %

10. Т-клетъчни неоплазии (Т-клетъчна полиморфна левкемия, Т-клетъчна лимфоцитна левкемия, агресивна NК-клетъчна левкемия, екстранодален Т-клетъчен лимфом, хиперспленална гама-делта Т-клетъчна лимфома, микозис фунгоидес-сезари синдром):

10.1. по време на лечение: 95 %

10.2. след лечение до 5-ата година: 75 %

10.3. при ремисия до 10-ата година: 50 %

10.4. при резистентност и авансиралост на процеса: 95 %

11. Лимфом на Хочкин:

11.1. при I и II клиничен стадий до постигане на ремисия: 75 %

11.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 50 %

11.3. при III и IV клиничен стадий до постигане на ремисия: 95 %

11.4. при постигната ремисия от 5-ата до 10-ата година: 50 %.


Раздел ХVІІІ

Други болести на кръвта и кръвотворните органи

1. Желязо- и други недоимъчни анемии:

1.1. след чести кръвоизливи или рецидиви без възможност за постигане на ремисия при лечението: 20 %

1.2. при трайно задържане на хемоглобина под 100 г/л, потребност от периодично кръвопреливане: 50 - 80 %

2. Наследствени и придобити хемолитични анемии:

2.1. при стабилизирано състояние без изразени общи нарушения: 20 %

2.2. при хемоглобин под 100 г/л, потребност от кръвопреливания, имуносупресия, умерено увредено общо състояние: 80 %

2.3. при значително увредено общо състояние, необходимост от периодични кръвопреливания, вторична хемосидероза, трайно имуносупресивно лечение: 90 - 100 %

3. Апластична анемия - при панмиелопатия или еритробластофтиза: 70 - 100 %

4. Дефекти на коагулацията:

4.1. лека степен - редки провокирани кръвоизливи (антихемофилен глобулин (АХГ) над 5 %): 20 - 30 %

4.2. средно тежка форма - с редки повтарящи се кръвоизливи (АХГ 1 - 5 %): 40 - 60 %

4.3. тежки форми - чести кръвоизливи, необходимост от регулярно заместително и друго лечение (АХГ), по-малко от 1 %: 95 - 100 %

5. Пурпура и други хеморагични състояния

Оценката се прави както по т. 4.

6. Болести на белите кръвни телца (агранулоцитоза, функционални разстройства на полиморфноядрените неутрофили, генетични аномалии на левкоцитите и др.):

6.1. при леки стабилизирани състояния: 20 - 30 %

6.2. при рецидивиращи форми и необходимост от често болнично лечение: 50 - 80 %

6.3. при тежки, неповлияващи се от лечението форми: 90 - 100 %

7. Загуба на далака (без наличие на кръвно заболяване):

7.1. за деца при загуба на далака преди навършването на 12-годишна възраст (съобразно склонността към инфекции и протичането им): 75 %

7.2. при по-късна загуба в първата година от отстраняването: 30 %

7.3. след изтичане на едногодишен период: 0 %

8. Разстройства на имунитета в детска възраст - тежка степен (вродени и придобити имунодефицитни болести): 80 %

9. Костно-мозъчна трансплантация - оценката е както в раздел ХIХ, т. 6.


Раздел ХІХ

Болести на бъбреците и пикочните пътища

1. Загуба или отпадане на един бъбрек при здрав друг бъбрек: 20 %

2. Загуба или отпадане на един бъбрек при увреден единствен бъбрек, но с компенсирана бъбречна функция при болестна находка в урината:

2.1. лесно овладяващи се медикаментозно уроинфекции: 30 %

2.2. рецидивиращи уроинфекции, нефролитиаза и т. н.:

2.2.1. при възрастни: 40 - 50 %

2.2.2. при деца: 50 - 80 %

Забележка 1. Състоянието след нефректомия заради малигнен процес се оценява по този раздел след приключване на срока на наблюдение, определен в раздел IX на част осма.

3. Хронични бъбречни инфекции при компенсирана бъбречна функция:

3.1. лека степен (интермитираща протеинурия и сигнификантна бактериурия) в зависимост от честотата на възпалителните тласъци: 0 - 10 %

3.2. в останалите случаи: 20 - 30 %

4. Бъбречно-каменна болест без ограничения в бъбречната функция:

4.1. с колики през големи интервали: 0 - 10 %

4.2. с по-чести колики и усложнения (уроинфекция, хидронефроза, ренопаренхимна артериална хипертония, анемичен синдром): 30 - 50 %

5. Функционални нарушения на бъбреците:

5.1. декомпенсирана бъбречна функция при креатенинов клирънс под 90 мл/мин и със запазени стойности на серумния креатинин: 20 - 30 %

5.2. хронична бъбречна недостатъчност в умерена степен - серумен креатинин от референтни стойности до 400 микромола/л, общо състояние леко увредено: 40 - 60 %

5.3. хронична бъбречна недостатъчност тежка степен - серумен креатенин от 401 микромола/л до 800 микромола/л, общо състояние силно увредено: 70 - 90 %

5.4. много тежка степен на хронична бъбречна недостатъчност със серумен креатинин над 800 микромола/л, тежко общо състояние, необходимост от постоянно лечение с изкуствен бъбрек (диализа): 95-100 %

Забележка 2. Пожизнен срок на инвалидността може да се определи само за случаи, които не подлежат на трансплантация (доказано с медицински документ).

6. Състояние след бъбречна трансплантация:

6.1. в първите 2 години: 100 %

6.2. след този период съобразно функционалното състояние на трансплантата, остатъчните функционални нарушения и настъпилите усложнения от имуносупресивното лечение: 50 - 100 %

7. Първични и вторични гломерулонефрити (със или без нефротичен синдром) без хронична бъбречна недостатъчност:

7.1. в период на активно лечение до постигане на ремисия или при рецидив: 50 - 80 %

7.2. след постигане на продължителна ремисия: 30 %

8. Метаболитни нарушения (цистинурия, оксалурия, тубулна ацидоза, нефрокалциноза, хиперкалциурия и др.) - при деца: 30 - 50 %

9. Вродени аномалии на отделителната система (бъбречна дисплазия едностранна или двустранна, хипоплазия, поликистозен бъбрек и др.) при компенсирана бъбречна функция:

9.1. без съществени оплаквания: 0 - 10 %

9.2. с клинична симптоматика:

9.2.1. при възрастни: 20 - 40 %

9.2.2. при деца: 40 - 70 %

10. Реновазална хипертония (доказана с реновазография), без траен функционален дефицит в прицелните органи - 40 %

11. Хронични интерстициални нефрити (биопсично доказани), без влошена бъбречна функция, но налагащи провеждане на патогенетични лечения:

11.1. в период на активно лечение до постигане на ремисия или рецидив: 50 - 80 %

11.2. след постигане на продължителна ремисия: 30 %.


Раздел ХХ

Паразитни болести

1. Ехинококоза:

1.1. първична, локализирана в един орган, подлежаща на оперативно или медикаментозно лечение съобразно функционалния дефицит на засегнатия орган: 20 - 50 %

1.2. състояние след операция без рецидив и функционални нарушения: 0 - 10 %

Забележка 1. При рецидивираща или множествена, включително и иноперабилна ехинококоза, процентът на намалена работоспособност/степен на увреждане се определя според органната локализация и степента на функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи и системи (черен дроб, бели дробове, централна нервна система (ЦНС), слезка, опорно-двигателен апарат, отделителна система, зрителни органи и др.).

2. Трихинелоза:

2.1. миопатична дисфункция след прекарана трихинелоза; оценката се базира на функционалните ограничения на крайниците: 0 - 40 %

2.2. сърдечно-съдови усложнения след прекарана трихинелоза: 20 - 80 %

3. Амебен абсцес с локализация в черен дроб, главен мозък, бели дробове и по-рядко други органи - оценката се извършва според органната локализация и степента на функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи: 20 - 50 %

4. Шистозоматози - хроничен стадий

Процентът на загубена работоспособност се определя съобразно трайния функционален дефицит на засегнатите органи и системи (пикочно-полова, храносмилателна, дихателна и др. системи).

Забележка 2. Всички останали паразитози, които могат да доведат до намалена работоспособност/степен на увреждане, се оценяват според функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи и системи.


Раздел ХХІ

Инфекциозни болести

1. Бруцелоза - III фаза с органни поражения: 10 - 30 %

2. Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН):

2.1. субклиничен имунен дефицит: 20 - 40 %

2.2. СПИН свързан комплекс - 50 - 80 %

2.3. разгърната форма: 90 - 100 %.


Раздел ХХІІ

Хронични професионални отравяния

Оценяват се трайните функционални нарушения на засегнатите органи и системи според клиничните прояви (диагнози, синдроми), посочени в списъка на професионалните болести в част I от Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.


Раздел ХХІІІ

Заболявания на опорно-двигателния апарат

1. Инфекциозни артрити:

1.1. моноартикуларно или олигоартикуларно засягане на големи и средни стави на крайниците без тендосиновит: 10 - 20 %

1.2. моно/олигоартикуларно засягане на големи и малки стави на крайниците, чести тендосиновити, хронично рецидивиращо протичане и наличие на хрущялно-костни лезии, доказани с рентгенографии, компютърни томографии или ядреномагнитни томографии: 30 - 50 %

2. Синдром на Райтер и реактивни артрити:

2.1. полиартикуларно засягане на големи, средни и малки стави на крайниците без тендосиновит: 10 - 20 %

2.2. полиартикуларно засягане на големи и малки стави на крайниците, чести тендосиновити с хронично рецидивиращо протичане и наличие на хрущялно-костни лезии, доказани с рентгенографии, компютърни томографии и ядреномагнитни томографии: 30 - 50 %

Забележка 1. При установяване на траен функционален дефицит на опорно-двигателния апарат от другите отдели, включително гръбначен стълб, състоянието се оценява по част първа. Трайният функционален дефицит, който се оценява по част първа, се включва в посочения по-горе диапазон.

3. Псориатичен артрит

Оценката на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане при засягане на периферни стави е аналогична с тази в т. 4 (Ревматоиден артрит), а при засягане на гръбначния стълб - с т. 6.2 (Болест на Бехтерев).

4. Ревматоиден полиартрит:

4.1. първи рентгено-анатомичен: 10 %

4.2. втори рентгено-анатомичен стадий: 20 %

4.3. трети рентгено-анатомичен: 30 - 50 %

4.4. четвърти рентгено-анатомичен стадий (сублуксации, фиброзна и костна анкилоза, мускулна атрофия): 60 - 100 %

Забележка 2. В окончателната оценка влизат трайният функционален дефицит на опорно-двигателния апарат, оценен по част първа, и настъпилите усложнения от медикаментозното лечение, както и промените във висцералните органи.

5. Системни заболявания на съединителната тъкан (системен еритематоден лупус, прогресивна склеродермия, полимиозит и дерматомиозит, възлест периартрит, васкулити и други системни автоимунни болести) в зависимост от формата, протичането, засягането на отделните системи и функционалния дефицит:

5.1. от установяването на системно заболяване до постигане на ремисия при системно имуносупресивно лечение: 80 %

5.2. след постигане на ремисия без траен функционален дефицит и без усложнения от кортикотерапията: 40 - 50 %

5.3. при продължаващо имуносупресивно лечение с усложнения от основното заболяване и от лечението, както и при настъпване на рецидив: 80 %

5.4. тежки, хронични форми, неподдаващи се на лечение, с тежък функционален дефицит на съответните органи и системи: 90 - 100 %

6. Болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилоартрит):

6.1. ранен стадий (независимо от локализацията - гръбначен стълб и периферни стави), без функционални нарушения и без оплаквания в хода на лечението: 10 %

6.2. централна форма (ангажиране на шиен, торакален и лумбален отдел на гръбначния стълб):

6.2.1. начално развитие с лек функционален дефицит: 20 - 40 %

6.2.2. при ограничение на движението в засегнатите отдели на гръбначния стълб, без кифоза и лордоза: 50 - 70 %

6.2.3. при липса на движение, с оформена кифоза и лордоза: 71 - 100 %

Забележка 3. В съображението влизат функционалните дефицити от страна на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата и дихателната система, оценени в съответните части на таблицата.

6.3. Гръбначно-периферна форма. Оценката на окончателния процент трайно намалена работоспособност/степен на увреждане се изчислява, като се вземат предвид процентите, отразени в т. 4 и 6.2, които се включват в диапазона.
^ ЧАСТ ДЕСЕТА

КОЖНИ БОЛЕСТИ


1. Екзема:

1.1. обикновена екзема, професионална екзема (дерматит):

1.1.1. с ограничено разпространение и рецидив до два пъти годишно: 0 - 10 %

1.1.2. с широко разпространение и чести рецидиви: 20 - 30 %

2. Атопичен дерматит (конституционален невродермит):

2.1. атопичен дерматит с широко разпространение, изявен продължително време: 30 - 50 %

2.2. атопичен дерматит с генерализирани кожни прояви и потребност от многократно болнично или амбулаторно лечение: 70 - 80 %

3. Хронично рецидивираща уртикария:

3.1. с често появяващи се тласъци, доказани клинично: 20 %

3.2. тежко хронично, продължаващо с години протичане: 30 - 40 %

4. Акне конглобата и професионално акне (маслено и хлорно) с често развитие на фистули в зависимост от двигателния дефицит, оценен по част първа: 30 - 50 %

5. Акне инверса с тежко засягане и гноене (аксили, ингвинални гънки, перианално пространство) - 100 %

6. Кожни промени при автоимунни заболявания (лупус еритематодес, дерматомиозит, прогресивна склеродеремия, болест на Бехчет, пиодерма гангренозум). По този начин следва да бъде оценена и винилхлоридната болест с кожни прояви:

6.1. ограничени в предилекционното място, при ограничено разпространение: 30 %

6.2. ограничени в предилекционното място, широко разпространени, съобразно козметичните и функционалните въздействия: 40 - 50 %

6.3. преминаващи извън предилекционните места, включително улцерации: 60 - 80 %

Забележка 1. Ограничението на ставните движения и въвличането на вътрешните органи се оценяват допълнително.

7. Булозни дерматози (пемфигус, пемфигоид и морбус Дюринг):

7.1. при ограничени кожни и лигавични поражения и ограничено разпространение: 30 %

7.2. при ограничени кожни и лигавични промени с трудно постигаща се ремисия: 30 - 50 %

7.3. при разпространени кожни и лигавични поражения, при невъзможност за постигане на ремисия въпреки адекватното лечение: 60 - 80 %

7.4. в напреднал стадий, с траен функционален дефицит на органи и системи, настъпил вследствие на лечението с кортикостероиди: 90 - 100 %

Забележка 2. При освидетелстването се вземат предвид усложненията от други органи и системи (храносмилателна, опорно-двигателна и др.), както и изоставането във физическото и нервно-психическото развитие.

8. Псориазис вулгарис:

8.1. с ограничени промени 0 - 10 %

8.2. разпространени промени с възможност за постигане на ремисия (за месеци) или засягане ноктите на ръцете: 20 %

8.3. при продължително протичане, разширено разпространение: 30 - 50 %

8.4. с генерализирани кожни промени и пустулозни промени: 80 %

Забележка 3. Ставното и гръбначното участие следва да се оцени допълнително по раздел ХХIII на част девета и се включва в посочения по-горе диапазон.

9. Еритродермии:

9.1. при ниска интензивност на възпалителния процес: 30 - 50 %

9.2. при средна интензивност на възпалителния процес без значително повлияване на общото състояние: 60 %

9.3. при силно повлияване върху общото състояние: 70 - 100 %

10. Ихтиозис:

10.1. лека форма - със суха кожа, с умерена десквамация, но без значителна пигментация: 0 - 10 %

10.2. средно тежка форма със силна десквамация и пигментация: 20 - 40 %

10.3. тежка форма при участие на цялата кожа, особено по сгъвките на тялото и лицето: 50 - 90 %

11. Ограничени кератози:

11.1. с ограничени кожни лезии: 10 %

11.2. с разширени кожни лезии: 20 - 40 %

11.3. с разпространени кожни лезии и усложнения, довели до трайно намалени двигателни възможности: 50 %

12. Дерматомикози

12.1. с поразяване на всички пръсти на ръцете и краката, с разрушаване на всички нокти: 20 %

Забележка 4. При системни микози (кандидомикози, хистоплазмози, кокцидомикози) трябва да бъдат оценени промените и на вътрешни органи.

13. Хронично-рецидивиращ еризипел:

13.1. без остатъчен лимфедем: 10 %

13.2. извън това съобразно разпространението на лимфедема: 20 - 40 %

14. Невуси и невоидни образувания и други състояния, водещи до обезобразяване на лицето: 30 - 50 %

15. Пигментни нарушения, разпространени по откритите части: 0 - 10 %

16. Злокачествени тумори на кожата

След отстраняване на злокачествен кожен тумор следва да се определи процент на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане:

16.1. меланома

16.1.1. първи стадий Т1-2, N0, М0 - 50 %;

16.1.2. втори стадий Т3, N0, М0 - 80 %;

16.1.3. трети стадий Т4, N0, М0 - 90 - 100 %;

16.1.4. четвърти стадий - всяко Т, N1-2, М0 - 90 - 100 %;

16.1.5. четвърти стадий - всяко Т, всяко N, М1 - 100 %;

16.2. спиноцелуларен карцином:

16.2.1. 0 - 1 стадий Тis - 1, N0, М0 - 0 - 10 %;

16.2.2. втори стадий Т2-3, N0, М0 - 30 %;

16.2.3. трети стадий Т4, N0, М0 - 70 %;

16.2.4. четвърти стадий - всяко Т и N с M1 - 80 - 100 %;

16.3. дерматофибросарком:

16.3.1. първи стадий - Т1а, N0, М0 и Т1в, N0, М0 - 30 %;

16.3.2. втори стадий - Т2а, N0, М0 и Т2в, N0, М0 - 50 %;

16.3.3. трети стадий - всяко Т, N0, М0 - 70 %;

16.3.4. четвърти стадий - всяко Т, всяко N, М1 - 100 %;

16.4. базоцелуларен карцином:

16.4.1. единичен: 10 %

16.4.2. множествен и рецидивиращ: 30 %

След 5-ата година от отстраняване на тумора се следват 30 % с изключение на т. 16.2.1, 16.2.2, 16.3.1 и 16.4.1.


Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3


Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти


Отправните точки за оценка на намалената работоспособност в проценти не изчерпват всички възможни страдания и техните комбинации. Те имат указателен характер и по тях трябва да работят органите на експертизата на работоспособността. Ръководейки се от тях и правейки сравнение със сродни страдания и състояния, те ще могат правилно да определят във всеки отделен случай степента на трайно намалената работоспособност и няма да допуснат голямо различие в оценката при приблизително еднакви увреждания.

При ползването на отправните точки трябва да се има предвид следното:

I. Водеща при определяне степента на намалената работоспособност е експертната оценка на функционалния дефицит, обусловен от заболяването.

II. Констатираното заболяване, стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит се съобразяват със съответната отправна точка от приложение № 1 към чл. 63, ал. 1.

III. Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност е посочен отделен процент, но не е посочена такава комбинация от увреждания, общата оценка на трайно намалената работоспособност се определя, като за основа се взема най-високият процент по съответната отправна точка и ако той не е 100 %, към него се прибавят от 5 до 20 % от сбора на процентите на останалите увреждания. Прибавеният процент е в зависимост от общото състояние на освидетелстваното лице, но не може да бъде по-висок от най-високия процент за останалите увреждания.

Първи пример: лицето има 4 увреждания, за които в отправните точки са посочени следните проценти: 50; 10; 10; 10. В този случай при определяне на общия процент към 50 % не може да се прибави повече от 10 % от сбора на процентите за останалите увреждания.

Втори пример: лицето има 5 увреждания, за които в отправните точки са посочени следните проценти: 40; 30; 20; 15; 10. В този случай към 40 % може да се прибави максимум до 20 % от сбора на процентите за останалите увреждания.

IV. При единични и множествени увреждания на чифтни органи, когато в приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 не е предвидена съответна комбинация, крайният процент на намалената работоспособност се изчислява по принципа, посочен в т. III, за всеки орган поотделно, след което се изчислява и крайният процент.

V. Крайният процент на намалената работоспособност не може да бъде по-висок от 100. Когато при множествени увреждания едно или две от тях обуславят 100 % намалена работоспособност, останалите се отразяват в експертното решение, но не се вземат предвид при изчисляване на крайния процент.

VI. Увреждания, които не са посочени като отправни точки и не обуславят функционален дефицит или дефицитът е незначителен, не се вземат предвид при определяне процента на намалената работоспособност.

VII. Оценката на намалената работоспособност се определя поотделно за всеки осигурителен риск.

VIII. Когато лицето има увреждания, получени при трудова злополука и при професионална болест, се прави обща оценка, тъй като трудовата злополука и професионалната болест са един и същ осигурителен риск.


Ад конхам или

2. Хронични състояния при ендогенни психози (например непълноценност на контактите, понижен виталитет, афективно нивелиране):

2.1. с умерени затруднения при социалната адаптация: 60 %

2.2. със значителни затруднения при социалната адаптация: 80 %

2.3. с тежки затруднения при социалната адаптация: 95 %

2.4. тежка и необратима социална дезадаптация: 100 %


Раздел ІV

Афективни психози с относително краткотрайни, но чести, възвръщащи се фази, при една до две годишно, с многоседмична продължителност

1. До доказване на оздравяването: 30 %

2. Ако вече са прекарани значителен брой манийни или манийно-депресивни фази: 50 %

Забележки:

1. След отзвучаването на дълготраен психотичен епизод трябва да се изчака доказване на оздравяването, което по правило може да се приеме след две години.

2. Не следва да се изчаква доказване на оздравяването, ако е отзвучала монополарно протекла депресивна фаза, която се е проявила като първа фаза на болестта или се проявява след повече от 10 години от предишната болестна фаза.


Раздел V

Неврози и абнормни развития на личността

1. Тежки невротични състояния, тежки страхови състояния, затегнати тревожно-депресивни състояния, много чести (ежеседмични и по-чести) психогенни кризи и прилошавания, астазия - абазия (всички доказани документално преди освидетелстването): 50 - 80 %

2. Много тежки натрапливи състояния (невротични развития), с много тежки затруднения в социалната адаптация: 100 %

Забележка. Невротичното заболяване трябва да се счита за доказано по общите правила за определяне на нозологична принадлежност (анамнеза, статус, изследване и лечение, при системно адекватно лечение и след изчерпване на терапевтичните възможности (медикаментозни, психотерапевтични и др.) амбулаторно и/или стационарно (денонощен стационар), при доказано активно участие на освидетелствания в лечебния процес.


Раздел VІ

Алкохолна болест

Оценката на НР зависи преди всичко от трайните органни увреди и техните последици (чернодробна увреда, полиневропатия, психоорганични промени, мозъчно-органични припадъци и др.).

При доказана алкохолна зависимост със загуба на контрол, значително снижение на волевата сфера и затруднено социално вграждане общата оценка на НР на базата на алкохолната болест по правило не се оценява по-ниско от 50 %.

Забележки:

1. Зависимостта се счита за доказана едва след комплексно проведено лечение за въздържане от алкохол и въпреки усилията на лицето за въздържане от употреба не се е стигнало до никакъв наличен резултат.

2. При доказана зависимост, ако се е провело последващо лечение за въздържане от употреба на алкохол, задължително трябва да се изчака резултатът от лечението (обикновено 2 години). През този период НР се приема за 30 %, освен ако органната увреда обуславя по-висока оценка.


Раздел VІІ

Токсикомания

Намалена работоспособност/степен на увреждане при токсикоманите се оценява според психичните промени и трудностите за социално вграждане - от 50 до 100 %.

Забележки:

1. Токсикомания има, ако хроничната злоупотреба с наркотични вещества (най-малко една година) е довела до соматична и/или психична зависимост със съответна психична промяна и трудности за социално вграждане. Зависимостта се счита за доказана само ако е било проведено компетентно лечение за отказ от злоупотреба и въпреки усилията на засегнатия за въздържане никакъв траен резултат не е бил постигнат.

2. Ако при доказана токсикоманна зависимост е проведено последващо лечение за отказ, трябва да се изчака задължително резултатът от лечението (обикновено 2 години). През този период се приема оценка на НР 30 %.


Раздел VІІІ

Психични отклонения в детска възраст

1. Ограничения в умствените възможности и нивото на функциониране, оценени (вкл. психометрично) чрез възрастово подходящи методики:

1.1. лека умствена изостаналост (F70) - 10 - 30 %

1.2. умерена умствена изостаналост (F71) - 30 - 80 %

1.3. тежка умствена изостаналост (F72) - 80 - 100 %

1.4. дълбока умствена изостаналост (F73) - 100 %

2. Генерализирани разстройства на развитието (F84.0 - F84.9):

2.1. леки форми - 40 - 80 %

2.2. със значително нарушено ниво на функциониране - 80 - 100 %

2.3. тежки форми - 100 %

3. Психични разстройства в детско-юношеската възраст:

3.1. с минимални затруднения в социалната адаптация и обучението - 50 - 70 %

3.2. със значителни затруднения в социалната адаптация и обучението - 70 - 80 %

3.3. с невъзможност за социална адаптация и обучение - 100 %

4. Непсихотични разстройства в детско-юношеската възраст - от F80 до F83 и F90 до F98 (без F91 Разстройства на поведението) - с продължителни значителни затруднения в социалната адаптация и интегриране в училищната среда - 20 - 90 %
^ ЧАСТ ТРЕТА

УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ (УНГ) ЗАБОЛЯВАНИЯ


Раздел І

Слухов анализатор

1. Нормален социално адекватен слух - слухова загуба (СЗ) до 35 децибела (дб): 0 %

2. Намаление или загуба на слуха:

2.1. тежко чуване:

2.1.1. от 35 до 45 дб: 15 %

2.1.2. от 45 до 55 дб: 35 %

2.1.3. от 55 до 65 дб: 50 %

2.2. практическа глухота (от 65 до 90 дб СЗ): 60 %

Взема се предвид възможността за подобряване на слуха след слухопротезиране.

2.3. пълна глухота (над 90 дб СЗ):

2.3.1. без увреждане на говора: 70 %

2.3.2. с увреждане или липса на говор: 80 %

Оценката на функционалния дефицит на слуховия анализатор се прави след изследване на тонална прагова аудиометрия (костна и въздушна проводимост) с оглед кохлеарен резерв и възможност за слухопротезиране, с корекция на показателя на полезно действие на слуховата протеза с 20 дб, като се ползва таблицата на Клодил Портман. При трудова злополука и професионални увреждания, доказано с Протокол за професионално разследване от НОИ, не се прави корекция с КПД, а се изчислява направо от таблицата.Таблица на Клодил Портман

Глухо ухо или по-малко чуващо ухо

Р.Р. Р.Р. (1)Р.Р.Р.Р.Р.Р. 4-5 м2-4 м1-2 м0,25не чува,    до 1 мпрактически пълна глухотаа) Р.Р. разговорна речШ.Р.Ш.Р.Ш.Р.Ш.Р.Ш.Р.б) Ш.Р. шепотна реч 0,50-0,25-0,005 мад конхамне чував) А.З. акустична загуба на слуха в дб 0,80 м0,50 м или не чува Нормално ухо илиА.З.А.З.А.З.А.З.А.З.по-добре чуващо 35 дб35-45 дб45-50 дб50-65 дб65 дбР.Р. Ш.Р.А.З.0 %3 %8 %12 %15 %нормалнонормално35 дб нормално     Р.Р.(1) Ш.Р.А.З.5 %10 %15 %20 %25 %4-5 м 0,50-0,8035     Р.Р.Ш.Р.А.З.10 %15 %25 %30 %35 %2-4 м0,25-0,5035-45     Р.Р.Ш.Р.А.З.15 %25 %35 %40 %45 %1-2 м0,00545-50     Р.Р.Ш.Р.А.З.20 %30 %40 %50 %60 %0,25ад конхам50-60 %     до 1 мили не чува      Р.Р. ад Ш.Р.А.З.25 %35 %45 %60 %70 %конхам или не чува, практически пълна глухотане чуване чува             Пояснение към таблицата:

а) в първи и втори хоризонтален ред са посочени разстоянията в метри, от които по-слабо чуващото ухо възприема разговорна и шепотна реч;

б) в трети хоризонтален ред е посочена акустичната загуба в децибели на по-слабо чуващото ухо;

в) в първа и втора колона са посочени разстоянията в метри, от които по-добре чуващото ухо възприема разговорна и шепотна реч;

г) в трета колона е посочена акустичната загуба в децибели на по-добре чуващото ухо;

д) в пресечните точки на вертикалните и хоризонталните линии на различните стойности на слуховъзприемането на двете уши е обозначен процентът на намалената работоспособност.

3. Състояние след радикална трепанация на мастоидната кост с трайно остатъчно увреждане на лабиринта: 20 - 50 %

4. Загуба или обезобразяване на аурикулата - според степента:

4.1. на едното ухо: 1 - 10 %

4.2. на двете уши: 11 - 20 %.


Раздел ІІ

Вестибуларни нарушения

1. При бързопреходна рецепторна (лабиринтна) кохлеовестибуларна симптоматика, с чувство на световъртеж, шум в ушите, вегетативни явления и леко смутена статокинетика: временна неработоспособност

2. При лица с по-тежко протичащи пристъпи, с манифестна рецепторна (лабиринтна) кохлеовестибуларна симптоматика, със силен шум в ушите и намаление на слуха, соматични, сензорни и вегетативни реакции, смутена статокинетика, свръхвъзбудимост на лабиринта, хипо- или арефлексия: 10 - 40 %

3. Двустранно изразени вестибуларни арефлексии: 15 - 25 %

4. При лица с тежко протичащи (многократно в месеца) пристъпи, с трайни слухови смущения и субективни шумове, манифестно персистираща вестибуларна симптоматика и смутена статокинетика: 50 - 70 %.


Раздел ІІІ

Носни и гърлени заболявания

1. Състояние след фрактура на назалните кости с леки остатъчни изменения, непречещи на дишането: 5 %

2. Непоправими вродени или придобити смущения поради обезобразяване на носа:

2.1. без стеноза на носните проходи: 6 - 10 %

2.2. със стеноза на носните проходи и със смущение в носното дишане: 20 - 30 %

2.3. с пълно изключване на носното дишане: 50 - 60 %

3. Състояние след паротидектомия без парализа на лицевия нерв: 5 - 10 %

4. Загуба на обонянието - според степента: 5 - 15 %

5. Загуба на вкуса - според степента: 5 - 10 %

6. Хронично гнойно възпаление на околоносните кухини при засягане на двата синуса: 5 - 10 %

Забележка. При непоправими увреждания на ларингса, трахеята, бронхите и хранопровода степента на намалената работоспособност се определя съобразно обусловения функционален дефицит, доказан обективно.


Раздел ІV

Увреждане на говора вследствие засягане на гласните връзки

1. Дисфония - според степента: 5 - 15 %

2. Афония без диспнея: 20 - 30 %

3. Афония с диспнея: 40 - 70 %.


Раздел V

Дихателни и вокални смущения вследствие увреждане на ларингса и трахеята

1. Непоправима ларингеална и/или трахеална стеноза с нарушения на дихателната и/или говорната функция независимо от причината, без трахеостома: 40 - 70 %

2. Трайна трахеостома по повод възпалителни, травматични (включително корозивни и термични) заболявания: 50 - 80 %.


Раздел VІ

Злокачествени новообразувания на ларинго-ото-рино (ЛОР) органите

1. Неподдаващи се на радикално лечение: 100 %

2. Операбилни:

2.1. до една година: 90 - 100 %

2.2. от 2-рата до 5-ата година оценката се прави в зависимост от състоянието на функционалния дефицит: 50 - 100 %.

Забележка. При доброкачествените тумори на ЛОР органите оценката на намалената работоспособност се определя според степента на функционалния дефицит.

3. Състояние след частична резекция на ларингса без или със едностранна шийна дисекция: 50 - 70 %

4. Състояние след частична резекция на ларингса без или със едностранна шийна дисекция, с трайни нарушения на гълтателната функция и/или компенсирана или субкомпенсирана диспнея: 60 - 80 %

5. Състояние след частична резекция на ларингса без или със едностранна шийна дисекция, с трайна трахеостома: 80 - 90 %

6. Състояние след тотална ларингектомия без или със едностранна шийна дисекция: 85 - 95 %

7. Състояние след ларингектомия с двустранна шийна дисекция, със съдови застойни явления: 100 %

8. Състояние след ларингектомия и резекция на хипофарингса, с трайно нарушение на гълтателната функция: 100 %

9. Резекция на езика:

9.1. частична резекция на езика: 40 %

9.2. хемиглосектомия: 60 %

9.3. глосектомия: 80 %

10. Парциална резекция на фарингса: 40 - 60 %

11. Резекция на фарингса и ларингса: 60 - 80 %

12. Шийна дисекция: 20 - 40 %.


^ ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА


Процентът на трайно намалена работоспособност се определя в зависимост от:

а) степента на функционалния дефицит (функционален клас (ФК) на сърдечната недостатъчност (СН);

б) вида на заболяването - етиология, ход, протичане, стадий, еволюция, прогноза и т.н.


Раздел І

Органични сърдечни увреди

Клапни дефекти - придобити и вродени; Вродени сърдечни малформации; Исхемична (коронарна) болест на сърцето; Заболявания на ендокарда; Заболявания на миокарда; Заболявания на перикарда; Хронична белодробно-сърдечна болест; Хипертонична сърдечна болест и др.

1. При прояви на сърдечна недостатъчност от I ФК по Нюйоркската кардиологична асоциация (НИХА) - липсват умора, задух, стенокардия при обичайни физически усилия. Нормите при работна проба не се повлияват: 0 - 10 %

2. При прояви на сърдечна недостатъчност от II ФК по НИХА - лицата са с умерено ограничен капацитет. При обичайни физически усилия се появяват умора, задух, стенокардия. Патологична работна проба при 75 W/3 мин: 30 - 50 %

3. При прояви на сърдечна недостатъчност от III ФК по НИХА - умора, задух, стенокардия при физически усилия под обичайните, изкачване до 1 етаж. Патологична работна проба при 50 W/3 мин: 60 - 80 %

4. При инфаркт на миокарда в хроничен стадий в първата година от реализирането му, без хемодинамични нарушения и без усложнения, както и при постинфарктна сърдечна аневризма, без хемодинамични нарушения и усложнения: 80 %

5. При прояви на сърдечна недостатъчност от IV ФК по НИХА - необратима на фона на лечение сърдечна недостатъчност, умора, задух, стенокардия при най-малки физически усилия и/или в покой: 91 - 100 %.

Забележка. При оценка на сърдечната недостатъчност при деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 г.) и в училищна възраст (над 7 години) се ползва скалата по НИХА. За кърмачета (до 12 месеца) и малки деца (от 1 до 3 години) се ползва скалата на Росс, създадена за степенуване на СН при кърмачета и малки деца

5.1. при сърдечна недостатъчност I клас по Росс (асимптоматични) - 0 - 10 %

5.2. при сърдечна недостатъчност II клас по Росс (умерено изразена тахипнея или изпотяване при хранене на кърмачета, диспнея при малки деца) - 30 - 50 %

5.3. при сърдечна недостатъчност III клас по Росс (изразена тахипнея и изпотяване при хранене на кърмачета, удължено време за хранене и задръжка на тегловен приръст, изразена диспнея при усилие при малки деца) - 60 - 80 %

5.4. при сърдечна недостатъчност IV клас по Росс - тахипнея, пъшкане и умора в покой - 91 - 100 %

6. Вродени сърдечни малформации без хемодинамични отклонения, които не се нуждаят от лечение (хирургично и/или медикаментозно), а само от клинично наблюдение: 0 - 10 %

7. Тежки, неоперабилни вродени сърдечни малформации (ВСМ), които изискват само клинично наблюдение и симптоматично лечение: 100 %.


Раздел ІІ

Сърдечни вмешателства (без инвазивните диагностични методи), клапно протезирани с механични или биологични протези; инфекциозен ендокардит след клапно протезиране; коригирани (оперирани или след интервентни процедури) вродени сърдечни малформации; палиативно коригирани клапни дефекти без протезиране; състояние след аортокоронарен байпас; състояние след имплантиране на интракоронарен стент; състояние след перкутанна транслуменална коронарна ангиопластика (РТСА); имплантиране на постоянен кардиостимулатор; състояние след резекция на сърдечна аневризма; състояние след хирургическо лечение по повод тумори на сърцето и др.

(Процентът на трайно намалена работоспособност се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност след интервенцията - по аналогия с раздел I, т. 2 - 5, и от степенната изразеност на усложненията.)

1. Сърдечни вмешателства без хемодинамични нарушения и без усложнения след интервенцията: 30 %

2. Оперирани - деца: В тази група процентът се определя въз основа на следните критерии: наличие на субективни оплаквания; необходимост от лечение; качество на психомоторното развитие; наличие на сърдечна недостатъчност; наличие на пулмонална хипертония; наличие на артериална хипертония; наличие на ритъмно-проводни нарушения; наличие на остатъчни хемодинамични отклонения; необходимост от медицинско наблюдение и продължителност на интервала между контролните медицински прегледи:

2.1. без субективни оплаквания, без нужда от лечение, добро психомоторно развитие, без прояви на сърдечна недостатъчност, без пулмонална хипертония, без артериална хипертония, с необходимост от медицинско наблюдение в интервал 4 - 5 години, без електрокардиографски (ЕКГ-ски) промени, с изключение на непълен десен бедрен блок (ДББ), или единични екстрасистоли: 0 - 10 %

2.2. без субективни оплаквания, без необходимост от лечение, без прояви на сърдечна недостатъчност, без пулмонална хипертония, но с ЕКГ-ски промени (предоперативен бифасцикуларен блок, следоперативен пълен ДББ, ритъмни нарушения, регистрирани с холтерско мониториране), остатъчни нискостепенни хемодинамични нарушения (остатъчен нискостепенен ляво - десен шънт, систолен градиент на ниво аорта, или пулмонална артерия под 25 мм, установени с Доплер, нискостепенна пулмонална, аортна или митрална инсуфициенция), необходимост от медицинско наблюдение в интервал 2 - 3 години: 10 - 30 %

2.3. със субективни оплаквания, с нужда от лечение, с умерени остатъчни хемодинамични нарушения (умерен ляво - десен шънт, остатъчна стеноза на ниво лява или дясна камера над 30 мм градиент, атрио-вентрикуларна недостатъчност II - III ст.), с нискостепенна пулмонална хипертония, но без прояви на сърдечна недостатъчност, с ритъмно-проводни нарушения (следоперативен бифасцикуларен блок), всички клапно протезирани, както и всички тежки, сложни, сърдечни малформации, при които оперативното лечение не може да постигне физиологичен анатомичен ефект: 40 - 80 %

2.4. с прояви на сърдечна недостатъчност или с остатъчна хипоксия, с тежки остатъчни хемодинамични нарушения (всички палиативно оперирани): 80 - 100 %


Раздел ІІІ

Чужди тела в сърдечния мускул или перикарда, оздравели без реакция

Чужди тела в сърдечния мускул или перикарда, оздравели без реакция, не обуславят процент трайно намалена работоспособност (намалена възможност за социална адаптация).


Раздел ІV

Чужди тела в сърдечния мускул с повлияване на сърдечните функции

Процентът на трайно намалената работоспособност се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност - по реда на раздел I, т. 1 - 5.


Раздел V

Ритъмни и проводни нарушения

1. Ритъмни или проводни нарушения без отклонения в хемодинамиката, само със субективни оплаквания: 0 - 10 %

2. Леки хемодинамични нарушения от I - II ФК при надкамерни и камерни екстрасистоли, пароксизмални надкамерни тахикардии, нормофреквентно предсърдно мъждене и т.н., като се има предвид степента на изразеност на основното заболяване: 30 - 50 %

3. Значителни хемодинамични нарушения от II - III ФК при тахи и бради форми на предсърдно мъждене, атрио-вентрикуларен (А-V) блок от II и III степен, Моргани - Адамс - Стокс (МАС) и негови еквиваленти при ритъмни и проводни нарушения, екстрасистоли с лоша прогноза и т. н., като се има предвид степенната изразеност на основното заболяване: 60 - 80 %


Раздел VІ

Артериална хипертония (АХ)

1. При АХ от I стадий, без обективни белези на органни промени; при лека степен (I степен) АХ, със стойности на систолното артериално налягане 140 - 159 мм Hg и/или стойности на диастолното артериално налягане 90 - 99 мм Hg; при изолирана систолна АХ, със стойности на диастолното артериално налягане, по-ниски от 90 мм Hg, и стойности на систолното артериално налягане 140 - 159 мм Hg (I степен изолирана систолна АХ); 160 - 179 мм Hg (II степен изолирана систолна АХ); по-високи или равни на 180 мм Hg (III степен изолирана систолна АХ): 0 - 10 %

2. При АХ от II ст., поне с един от следните белези за органно ангажиране: левокамерна хипертрофия; микроалбуминурия - 30 - 300 мг/24 ч. и/или серумен креатинин (мъже - 115 - 133 микромола/л (1,3 - 1,5 мг/дл), (жени - 107 - 124 микромола/л (1,2 - 1,4 мг/дл); доказани атеросклеротични плаки на каротидните артерии, аортата, илиачна и феморална артерия; при умерена степен АХ (II степен), със стойности на систолното артериално налягане 160 - 179 мм Hg и/или стойности на диастолното артериално налягане 100 - 109 мм Hg; при тежка степен АХ (III степен), със стойности на систолното артериално налягане, по-високи или равни на 180 мм Hg, и/или стойности на диастолното артериално налягане, по-високи или равни на 110 мм Hg: 20 - 30 %

3. При АХ от III стадий с прояви на симптоми на органно увреждане на един или повече от прицелните органи

(Процентът на трайно намалена работоспособност се определя в зависимост от степента на функционалния дефицит на прицелния/прицелните органи):

а) сърце - ангина пекторис; миокарден инфаркт; СН;

б) мозък - преходна мозъчна исхемия; мозъчен инсулт; хипертонична енцефалопатия;

в) очни дъна - ретинални хеморагии и ексудати със или без едем на папилата;

г) бъбреци - серумен креатинин над 133 микромола/л (над 1,5 мг/дл) - мъже, и над 124 микромола/л (над 1,4 мг/дл) - жени; протеинурия - над 300 мг/24 ч.; бъбречна недостатъчност;

д) съдове - дисекираща аневризма; симптомно артериално оклузивно заболяване.

Забележки:

1. При вторични хипертонии процентът на трайно намалена работоспособност се определя, като се отчитат и видът, и тежестта на основното заболяване, довело до симптоматична хипертония.

2. В случаите на вече стабилизирано състояние на таргетните органи без функционален дефицит състоянието се оценява по аналогия с т. 2.

3. При оценката на състоянието по този раздел да се има предвид стратификацията на риска по отношение на наличието или отсъствието на съпътстващи АХ рискови фактори, на захарен диабет, на таргетно органно увреждане (ТОУ) и на асоциирани с рискови фактори клинични състояния (АСС).


Раздел VІІ

Функционални кардиоваскуларни синдроми

1. При ортостатична хипотония с леки оплаквания: 0 %

2. При ортостатична хипотония с чести прояви на световъртеж и склонност към колапс: 0 - 10 %.


Раздел VІІІ

Неупоменати заболявания на сърцето

Процентът на трайно намалена работоспособност се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност:

1. При прояви на сърдечна недостатъчност от I ФК по НИХА: 0 - 10 %

2. При прояви на сърдечна недостатъчност от II ФК по НИХА: 30 - 50 %

3. При прояви на сърдечна недостатъчност от III ФК по НИХА: 60 - 80 %

4. При прояви на сърдечна недостатъчност от IV ФК по НИХА: 91 - 100 %.


ЧАСТ ПЕТА

^ ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Раздел І

Зрителна острота


Процентът на намалената работоспособност при намаление на зрителната острота се определя по следната таблица:


Дясно око1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,150,10от 0,09 Под            до 0,05 0,05            вкл. Ляво око             1,00 %0 %0 %5 %7 %10 %12 %15 %18 %20 %25 %35 %45 %0,90 %0 %5 %7 %10 %12 %15 %18 %20 %25 %30 %38 %48 %0,80 %5 %7 %10 %12 %15 %18 %20 %25 %30 %38 %40 %50 %0,75 %7 %10 %12 %15 %18 %20 %25 %30 %37 %40 %45 %55 %0,67 %10 %12 %15 %18 %20 %25 %30 %37 %40 %45 %50 %60 %0,510 %12 %15 %18 %20 %25 %30 %36 %40 %45 %50 %53 %63 %0,412 %15 %18 %20 %25 %30 %36 %40 %45 %50 %53 %55 %66 %0,315 %18 %20 %25 %30 %36 %40 %45 %50 %53 %55 %60 %70 %0,218 %20 %25 %30 %37 %40 %45 %50 %53 %55 %60 %65 %75 %0,1520 %25 %30 %37 %40 %45 %50 %53 %55 %60 %65 %70 %80 %0,1025 %30 %38 %40 %45 %50 %53 %55 %60 %65 %70 %80 %85 %от 0,0935 %38 %40 %45 %50 %53 %55 %60 %65 %70 %80 %85 %90 % до 0,05              вкл.             под 0,0545 %48 %50 %55 %60 %63 %66 %70 %75 %80 %85 %90 %100 %              Пояснения към таблицата:

1. В първия хоризонтален ред е посочена зрителната острота на дясното око.

2. В първа колона е посочена зрителната острота на лявото око.

3. В пресечните точки на вертикалните и хоризонталните линии на различните стойности на зрителната острота на лявото и дясното око е обозначен процентът на трайно намалената работоспособност.


Раздел ІІ

Периферно зрение

1. Таблица за изчисление на процента на трайно намалената работоспособност при стеснен периметър:


Д.О./ Л.О.над 50 °До 50 °до 40 °до 30 °до 20 °до 10 °до 5 °над 50 °0 %0 %5 %10 %15 %25 %35 %до 50 °0 %0 %5 %10 %15 %25 %40 %до 40 °5 %5 %15 %20 %25 %30 %45 %до 30 °10 %10 %20 %30 %40 %50 %65 %до 20 °15 %15 %25 %40 %50 %65 %80 %до 10 °25 %25 %30 %50 %65 %80 %95 %до 5 °35 %40 %45 %65 %80 %95 %100 %        Пояснение към таблицата:

1. В първия хоризонтален ред е посочено периферното зрение на дясното око, а в първия вертикален ред - на лявото око.

2. В пресечните точки на вертикалните и хоризонталните линии на различните стойности на периферното зрение на лявото и дясното око е обозначен процентът на трайно намалената работоспособност.

3. Хемианопсии (със запазено централно зрение):

3.1. хомонимна хемианопсия:

3.1.1. дясна: 50 %

3.1.2. лява: 40 %

3.2. хетеронимна хемианопсия:

3.2.1. биназална: 10 %

3.2.2. битемпорална: 30 %

3.3. хоризонтална хемианопсия:

3.3.1. горна: 20 %

3.3.2. долна: 40 %

3.4. отпадане на половината на периметъра при липса или пълна слепота на другото око: 90 %

3.5. при непълно отпадане на половината на периметъра в единственото око: 80 %.


Раздел ІІІ

Парализа

1. Придобита липса на акомодация (афакия, артифакия):

1.1. на едното око: 10 %

1.2. на двете очи: 20 %

2. Смущение във функцията на сфинктера на ириса:

2.1. на едното око: 5 %

2.2. на двете очи: 10 %

3. Офталмоплегия:

3.1. едностранна: 25 %

3.2. двустранна: 60 %.


Раздел ІV

Мидриаза

1. Едностранна (изолирана) мидриаза: 5 %

2. Двустранна (изолирана) мидриаза: 10 %.


Раздел V

Смутена адаптация

На двете очи - вродена или придобита: 15 - 20 %.

Забележка. Процентът е общ за зрителния анализатор, а не се определя за всяко око поотделно.


Раздел VІ

Болести на придатъците на окото и на очните мускули

1. Дефекти или изкривяване на клепачи или клепачния ръб, възпрепятстващи физиологичните им функции:

1.1. на едното око: 10 %

1.2. на двете очи: 20 %

2. Непоправима птоза - при хоризонталното гледане зеницата е напълно закрита:

2.1. на едното око: 40 %

2.2. на двете очи: 90 %

3. Непоправим лагофталм:

3.1. на едното око: 20 %

3.2. на двете очи: 40 %

4. Диплопия: 20 %

5. Непоправимо сълзене:

5.1. на едното око: 5 %

5.2. на двете очи: 10 %

6. Кривогледство:

6.1. съдружно: 10 %

6.2. паралитично: 20 %

7. Нистагъм: 10 %.


Раздел VІІ

Липса на леща

1. Липса на леща:

1.1. на едното око: 10 %

1.2. на двете очи: 20 %

1.3. липса на леща в единственото око: 30 %

2. Имплантирана вътреочна леща на едното или на двете очи: 10 %.


Раздел VІІІ

Общи правила

1. При преценката на степента на трайно намалената работоспособност се имат предвид основните функции на зрителния анализатор (централно зрение, периферно зрение, адаптация, акомодация), както и най-характерните, видими и доказуеми клинични изяви, съпътстващи очното заболяване.

2. Зрителната острота се преценява с поносима корекция.

3. Изследването на зрителните функции се извършва само с уреди и методи, официално приети и практикувани в офталмологичните звена на лечебните заведения.

4. При болезнена и пристъпно протичаща глаукома към процентите за увредено централно или периферно зрение се прибавят от 10 до 20 %:

а) за едното око - 10 %;

б) за двете очи - 20 %.

5. При атрофия на зрителните нерви, напреднала глаукома, обширни разпръснати или конфлуиращи дегенеративни огнища на хориоретината, при условие че са засегнати и двете очи, към процентите на намалената работоспособност за централно и периферно зрение се прибавя и процентът за смутена адаптация - по раздел V.

6. При дистрофични или възпалителни хронични процеси, свързани с чести рецидиви и разязвяване на роговицата, към процентите за намалената работоспособност се прибавят от 5 до 20 %:

а) за едното око - 5 - 10 %;

б) за двете очи - 10 - 20 %.

7. При хронични заболявания, създаващи рискове за внезапно допълнително увреждане на централното и периферното зрение (например ексцесивна дегенеративна миопия, аблационна болест, диабетна ретинопатия и др.), към процента на основното увреждане се добавят от 15 до 30 %.

Забележка. Процентът трайно намалена работоспособност се определя за риск от увреждане и не се обхваща от смисъла на раздели III и IV на Методиката за прилагане на отправните точки, поради което оценката е за зрителния анализатор като цяло с един общ процент. Самите увреждания се оценяват по съответните отправни точки.

8. При невъзвратими морфологични изменения в очните придатъци, преден очен сегмент, пречупващи среди и заден очен сегмент решението е с пожизнен срок, независимо от зрителните функции.

9. При установен злокачествен очен тумор процентът на загубената работоспособност е от 50 до 100 %:

а) до 1 година след диагностицирането му: 90 %

б) до 2 години след диагностицирането му: 70 %

в) до 5 години след диагностицирането му: 50 %

г) при наличие на близки и далечни метастази: 100 %, независимо от периода на диагностицирането.

10. При вродени или придобити помътнявания на роговицата, лещата и стъкловидното тяло и промени в зрителния нерв и ретината оценката на трайно намалена възможност за социална адаптация при децата, които не могат да бъдат оценени по функционален дефицит, се определя от степента на помътняването или промените в очните среди:

10.1. при засягане на едното око: 20 - 50 %

10.2. при засягане на двете очи: 50 - 100 %.
^ ЧАСТ ШЕСТА

БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ


Раздел І

Счупвания на ребра и деформации на гръдния кош

1. Оздравели, без функционални нарушения, според размера на дефекта:

1.1. до 5 ребра: 0 %

1.2. от 5 до 7 ребра: 5 %

1.3. над 7 ребра: 10 %

2. Дефекти на ребра с диафрагмални сраствания и шварти при запазена белодробна функция (статични показатели над 80 %): 10 %

3. При много разпространени дефекти, включително изразени деформации на гръдния кош:

3.1. без хронична дихателна недостатъчност: 10 - 20 %

3.2. с хронична дихателна недостатъчност: 30 - 50 %

4. Чужди тела в белия дроб или в стената на гръдния кош, оздравели без последици: 10 %


Раздел ІІ

Бронхиектазии като самостоятелно заболяване (доказани бронхологично или с компютърна томография)

1. Лека форма - слаба кашлица, оскъдна експекторация, 2 - 3 обостряния годишно: 10 - 20 %

2. Средно тежка форма - умерена кашлица и експекторация, 5 - 6 обостряния годишно: 30 - 50 %

3. Тежка форма - почти непрекъсната кашлица, изобилна експекторация, чести тласъци, включително "сухи" кървящи бронхиектазии:

3.1. при възрастни: 60 - 80 %

3.2. при деца: 80 - 100 %.


Раздел ІІІ

Пневмокониози

1. Силикоза I стадий - ретикуларна или микронодозна форма: 10 - 20 %

2. Силикоза II стадий: 30 - 50 %

3. Силикоза II - III стадий: 60 - 70 %

4. Силикоза III стадий, туморна форма: 80 - 100 %

5. Азбестоза плеврална форма - единични шварти и вкалцявания: 10 - 20 %

6. Азбестоза с паренхимни промени с хронична дихателна недостатъчност (ХДН) I степен: 30 - 50 %

7. Азбестоза с паренхимни промени с ХДН II степен: 60 - 70 %

8. Азбестоза с паренхимни промени с ХДН III степен: 80 - 100 %

9. Други пневмокониози:

9.1. други пневмокониози с вентилаторни нарушения без дихателна недостатъчност - 10 - 20 %

9.2. други пневмокониози с вентилаторни нарушения и дихателна недостатъчност I степен: 30 - 50 %

9.3. други пневмокониози с ХДН II степен: 60 - 70 %

9.4. други пневмокониози с ХДН III степен: 80 - 100 %.


Раздел ІV

Бронхиална астма

1. Персистираща лека астма

дневни симптоми > 1 път седмично, но < от 1 път дневно

нощни симптоми > 2 пъти месечно

ФЕО1/ВЕД > или = 80 % от предвидената стойност

дневна вариабилност на ВЕД 20 - 30 %

за тази форма се определят 20 - 30 %

2. Персистираща средно тежка астма

дневни симптоми ежедневно

нощни симптоми > от 1 път седмично

ФЕО1/ВЕД 60-80 % от предвидената стойност

дневна вариабилност на ВЕД > 30 %

за тази форма се определят 40 - 70 %

3. Персистираща тежка астма

дневни симптоми - постоянни

нощни симптоми - чести

ФЕО1/ВЕД < или = 60 % от предвидената стойност

дневна вариабилност на ВЕД > 30 %

за тази форма се определят 80 - 100 %.

Забележка. Дневната вариабилност на ВЕД се определя по формулата:


Вечерен ВЕД (19 - 21 ч.) минус сутрешен ВЕД (7 - 9 ч.) _______________________________________________________________________x 100Вечерен ВЕД   

Раздел V

Злокачествени новообразувания на дихателната система и на гръдните органи

1. Злокачествени новообразувания на трахеята, на бронхите и белите дробове - независимо от терапевтичното поведение се определя трайна неработоспособност до 5 години:

1.1. при установяване на диагнозата за съкратен срок: 95 %

1.2. при условие че няма данни за рецидив и метастазиране, в зависимост от общото състояние (редукция на тегло, анемия): 60 - 80 % (като процентът се намалява до навършване на 5 години)

2. Късните рецидиви (след 5 години): 90 - 100 %

Забележка. При всички доброкачествени тумори трайната неработоспособност се определя според засегнатите органи и степента на функционалните нарушения.


Раздел VІ

Туберкулоза

1. Активна форма на белодробна туберкулоза: 80 - 100 %

2. Хронична форма на белодробна туберкулоза: 60 - 80 %

3. Отворено оздравяла каверна според степента на функционалните нарушения: 30 - 50 %

4. Торакопластика в зависимост от степента на функционалните нарушения: 50 - 80 %

Забележка. След проведено адекватно лечение на активните форми на извънбелодробната туберкулоза трайната неработоспособност се определя според засягането на съответния орган и настъпилите функционални нарушения.


Раздел VІІ

Саркоидоза

1. Увеличение на торакалните лимфни възли с клинична симптоматика и функционални нарушения: 30 - 50 %

2. Паренхимна форма с клинична симптоматика и функционални нарушения според степенната им изразеност: 60 - 80 %

3. Разпространен ръбцов стадий според степента на функционалните нарушения - 50 - 100 %, по реда на т. 5.2, 5.3 и 5.4 от раздел X.


Раздел VІІІ

Белодробен тромбоемболизъм

1. Хронично рецидивираща инфарктна форма в зависимост от функционалните нарушения на дихателната и сърдечно-съдовата система: 80 - 100 % за срок една година.

2. Хронично рецидивираща микроемболична форма в зависимост от функционалните нарушения на дихателната и сърдечно-съдовата система: 80 - 100 % за срок една година.

Забележка. При лица, които работят, се следва временна неработоспособност до овладяване на клиничната симптоматика.


Раздел ІХ

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

1. ХОББ I ст., с обективизирани тласъци и вентилаторни нарушения, без хронична дихателна недостатъчност: 10 - 20 %

2. ХОББ II ст., с ХДН I ст., със или без хронично белодробно сърце: 30 - 50 %

3. ХОББ III ст., с ХДН II ст. - 60 - 80 %

4. ХОББ III ст., с ХДН III ст. - 90 - 100 %

5. Хроничен бронхит при децата с обструктивен тип на вентилаторна недостатъчност (ВН): 40 - 50 %.


Раздел Х

Други болести на белия дроб

1. Муковисцидоза: 80 - 100 %

2. Липса на един бял дроб: 80 - 100 %, според степента на дихателната недостатъчност

3. Частична резекция на белия дроб (лобектомия, билобектомия), в зависимост от дихателните нарушения - ВН или ХДН: 30 - 50 %

4. Алергичен алвеолит (при децата):

4.1. с лек рестриктивен тип на вентилаторна недостатъчност (витален капацитет (ВК) 70 - 80 % от нормата): 10 - 20 %

4.2. с умерено изразен рестриктивен тип на вентилаторна недостатъчност (витален капацитет (ВК) 60 - 70 % от нормата): 30 - 50 %

4.3. с тежък рестриктивен тип на вентилаторна недостатъчност (витален капацитет (ВК) < 50 % от нормата): 60 - 80 %

5. Разпространени белодробни фибрози независимо от причината - според степента на функционалния дефицит:

5.1. разпространени белодробни фибрози, независимо от причината, с обективизирани тласъци и вентилаторни нарушения, без дихателна недостатъчност - 10 - 20 %

5.2. разпространени белодробни фибрози, независимо от причината, с дихателна недостатъчност I степен - 30 - 50 %

5.3. разпространени белодробни фибрози, независимо от причината, с дихателна недостатъчност II степен - 60 - 80 %

5.4. разпространени белодробни фибрози, независимо от причината, с дихателна недостатъчност III степен - 90 - 100 %.


Раздел ХІ

Степени на функционалните нарушения

1. Лека степен - задух, превишаващ обикновен, при средно тежко натоварване или натоварване 75 - 100 вата (средно тежка физическа работа); форсиран витален капацитет (ФВК) < 80 - 60 %, Тифно 80 - 60 %; форсиран експираторен обем за една секунда (ФЕО1) 80 - 60 %; парциално напрежение на кислорода в кръвта (РаО2) - норма според възрастта 96 - 80 мм живачен стълб (Нg) (12,7 до 10,6 килопаскала (kРа); РаСО2 - норма 45 - 35 мм Нg (6 - 4,6 килопаскала (kРа), Сатурация на кислорода (О2) - норма 95 - 97 %

2. Средна степен - задух, превишаващ обикновен, при ежедневно леко натоварване, изкачване на стълби до един етаж (лека физическа работа), натоварване 50 - 75 вата; форсиран витален капацитет (ФВК) < 60 - 40 %; Тифно 60 - 40 %, форсиран експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1) 60 - 40 %; РаО2 - норма или намаление от 80 - 60 - 55 мм Нg (10 - 86 kРа); Сатурация на О2 < 90 % според възрастта

3. Тежка степен - задух при най-леко натоварване или в покой. Форсиран витален капацитет (ФВК) < 40 %, форсиран експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1) < 40 %; Тифно < 40 %; РаО2 < 55 мм Нg; РаСО2 > 45; Сатурация на кислорода (О2) < 80 според възрастта.
^ ЧАСТ СЕДМА

НЕРВНИ БОЛЕСТИ


1. Злокачествени новообразувания на главния и на гръбначния мозък:

1.1. до една година от установяването им независимо от неврологичния дефицит: 100 %

1.2. до 3-ата година, в зависимост от неврологичния дефицит: 75 - 95 %

1.3. до 5-ата година, ако няма неврологичен дефицит: 50 - 80 %

1.4. след 5-ата година оценката е в зависимост от неврологичния дефицит.

Забележка 1. При доброкачествени новообразувания процент на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя:

до 2-рата година от диагностицираното и евентуалното последно оперативно лечение, ако има рецидив: 50 %

след 2-рата година според неврологичния дефицит

2. Увреждания на главния и гръбначния мозък с различна етиология и характер, от които е последвало:

2.1. параплегия (горна, долна): 100 %

2.2. парапареза (горна, долна):

2.2.1. латентна: 30 %

2.2.2. лека степен: 50 %

2.2.3. средна степен: 75 %

2.2.4. тежка степен: 95 %

2.3. хемиплегия: 100 %

2.4. хемипареза:

2.4.1. латентна: 30 %

2.4.2. лека степен: 50 %

2.4.3. средна степен: 75 %

2.4.4. тежка степен: 95 %

2.5. моноплегия:

2.5.1. горна: 80 %

2.5.2. долна: 90 %

2.6. монопареза:

2.6.1. латентна: 20 %

2.6.2. лека степен: 40 %

2.6.3. средна степен: 60 %

2.6.4. тежка степен: 80 %

2.7. квадриплегия: 100 %

2.8. квадрипареза:

2.8.1. латентна: 50 %

2.8.2. лека степен: 75 %

2.8.3. средна степен: 95 %

2.8.4. тежка степен: 100 %

2.9. пирамидна симптоматика без парези: 10 %

2.10. нарушения на езика (афазия) и съпътстващи речово/говорни нарушения - оценка на базата на количествените и качествените нарушения на спонтанната реч, повторната реч, назоваване, разбиране на устна реч, писмена реч (процент нарушение при тестуването, в съчетание с еволюцията и етапа на обратно развитие на афазийните синдроми):

2.10.1. тежко ограничена комуникация - при стационарни форми на афазия, с липса или слаба динамика на глобална афазия, тежка смесена Брока, Вернике афазия, жаргон афазия, тежка Брока афазия; наличие на тежка речева апраксия, със/без дизартрия; наличие на аграфия/дисграфия, алексия/дислексия; акалк./диск - 100 %

2.10.2. средно към тежко ограничена комуникация - до тежко изразени еволюирани или стационирани афазийни синдроми тип Брока, Вернике, смесени форми; със/без речева апраксия или дизартрия; алексия/дислексия, аграфия/дисграфия - 80 %

2.10.3. умерено ограничена комуникация - умерена степен на езикови/говорни нарушения при Брока афазия, проводникова афазия, аномична афазия, транскортикална моторна афазия, транскортикална сензорна афазия, смесени форми; със/без речева апраксия и дизартрия; със/без дислексия/дисграфия - 60 %

2.10.4. леко към средно ограничена комуникация - до умерени езикови/говорни нарушения при Брока афазия, проводникова афазия, аномична афазия, транскортикална моторна афазия, транскортикална сензорна афазия, смесени форми; със/без речева апраксия и дизартрия; със/без дислексия/дисграфия - 40 %

2.10.5. леко ограничена комуникация - леки езикови нарушения при аномични форми на афазия; остатъчни артикулационни нарушения; със/без дислексия/дисграфия - 20 %

Забележка 2. Нарушенията на очните функции и тазово-резервоарните нарушения се оценяват в съответните части (част пета и част осма).

3. Хронични нервни болести съобразно стадия на развитие и тежестта на симптоматиката (полирадикулоневрит Гилен-Баре, множествена склероза, хередодегенеративни заболявания на нервно-мускулния апарат, миопатии, енцефалопатии, централен отоневрологичен синдром, паркинсонизъм, миастения и миастенни синдроми, сирингомиелия, мозъчни атрофии, неврологични увреждания при ХИВ инфекции, лаймска болест, невролуес, кауда еквина синдром, АЛС, табес дорзалис, фуникуларна миелоза, дискоординационни синдроми, екстрапирамидни синдроми, нарушения на стволовите функции и редки неврологични синдроми):

3.1. патологична симптоматика без двигателен дефицит - 10 - 20 %

3.2. лека степен (форма): 30 - 40 %

3.3. средна степен (форма): 50 - 80 %

3.4. тежка степен (форма): 95 - 100 %

4. Епилепсия (според вида, тежестта и честотата на пристъпите с обективизация на пристъпите):

4.1. много редки - генерализирани пристъпи (конвулсивни или неконвулсивни, парциални пристъпи с вторична генерализация) с интервали повече от една година и парциални пристъпи (прости, комплексни) - 20 %

4.2. с интервали от месеци - 40 %

4.3. редки - генерализирани пристъпи (конвулсивни или неконвулсивни, парциални пристъпи с вторична генерализация) с интервали от месеци и парциални пристъпи (прости, комплексни) с интервали от седмици - 60 - 70 %

4.4. средно чести - генерализирани пристъпи (конвулсивни или неконвулсивни, парциални пристъпи с вторична генерализация) с интервали от седмици и парциални пристъпи (прости, комплексни) с интервали от дни - 70 - 90 %

4.5. чести припадъци - ежеседмични - 90 %

4.6. епилептични синдроми, резистентна епилепсия с ежедневни и/или еженощни пристъпи - 100 % с чужда помощ (СЧП).

Забележка 3. Припадъчното заболяване се счита в ремисия, ако в продължение на 3 години без медикация няма припадък.

5. Състояние след мозъчен инсулт (хеморагичен, исхемичен и субарахноидален кръвоизлив) без остатъчен неврологичен дефицит и до една година след тях: 50 %

6. Неоперирани съдово-мозъчни аномалии без неврологичен дефицит:

6.1. аневризми и артериовенозни малформации - 50 %

6.2. високостепенни стенози (над 70 %) - 30 %

7. Увреждания на ЧМН

7.1. лека степен: 10 %

7.2. средна степен: 20 %

7.3. тежка степен: 30 %

8. Псевдобулбарна пареза: 10 - 30 %

9. Булбарна пареза в зависимост от тежестта на симптоматиката: 80 - 100 %

10. Комплицирана мигрена с чести пристъпи, тежко вторично главоболие с чести пристъпи, тежки невралгии на ЧМН (при документиране на пристъпите) - 40 %

11. Увреждания на периферните нерви:

11.1. нервус аксиларис

11.1.1. лека степен: 10 %

11.1.2. средна степен: 20 %

11.1.3. тежка степен: 30 %

11.2. нервус улнарис:

11.2.1. лека степен: 10 %

11.2.2. средна степен: 20 %

11.2.3. тежка степен: 30 %

11.3. нервус радиалис:

11.3.1. лека степен: 10 %

11.3.2. средна степен: 20 %

11.3.3. тежка степен: 30 %

11.4. нервус медианус:

11.4.1. лека степен: 10 %

11.4.2. средна степен: 20 %

11.4.3. тежка степен: 30 %

11.5. нервус феморалис

11.5.1. лека степен: 20 %

11.5.2. средна степен: 30 %

11.5.3. тежка степен: 40 %

11.6. нервус исшиадикус

11.6.1. лека степен: 40 %

11.6.2. средна степен: 50 %

11.6.3. тежка степен: 60 %

11.7. нервус фибуларис

11.7.1. лека степен: 10 %

11.7.2. средна степен: 20 %

11.7.3. тежка степен: 30 %

11.8. нервус тибиалис

11.8.1. лека степен: 10 %

11.8.2. средна степен: 20 %

11.8.3. тежка степен: 30 %

12. Вибрационна болест:

12.1. I - II стадий: 10 %

12.2. II стадий: 40 %

12.3. II - III стадий: 50 %

12.4. III стадий: 65 %

13. Тежки дефекти в затварянето на невралната тръба - менингоцеле, менингомиоцеле, менингоенцефалоцеле: 100 %

14. Тежка хидроцефалия: 80 %

15. Дискогенни заболявания (дискова херния, дискова протрузия и радикулопатии) в зависимост от неврологичния дефицит: 10 - 30 %.

Забележка 4. При увреждане на доминантния горен крайник оценката на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се завишава с 10 %.

Забележка 5. При увреждания с дефинитивен и невъзвратим характер в зависимост от заболяването може да се определи пожизнен срок.
ЧАСТ ОСМА

^ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Раздел І

Съдови заболявания на горните крайници

1. Артериални и венозни заболявания на горните крайници:

1.1. със слаби хемодинамични нарушения в периферното кръвоснабдяване: по 10 % за всяка ръка

1.2. с тежки нарушения в кръвоснабдяването, с трофични промени: 20 % за всяка ръка

1.3. с акрални некрози - 50 % за всяка ръка.


Раздел ІІ

Болести на артериите (стенози и тромбози) на долните крайници

1. I стадий (отслабен или липсващ пулс на а. тибиалис, дискомфорт в прасците или ходилата при бързо ходене):

1.1. с интермитиращо клаудикацио над 500 м:

1.1.1. на единия крак: 10 %

1.1.2. на двата крака: 20 %

2. II стадий (бледа и хладна кожа, леки трофични изменения):

2.1. IIа стадий с интермитиращо клаудикацио от 200 до 500 м, ABI>0,5

2.1.1. на единия крак: 30 %

2.1.2. на двата крака: 40 %

2.2. IIб стадий с клаудикацио до 200 м - ABI<0,5

2.2.1. на единия крак: 50 %

2.2.2. на двата крака: 60 %

3. III стадий - исхемична болка в покой артериален Доплер под 50 мм - 71 % за една година

4. IV стадий (некротичен) - некроза: 91 % за една година.


Раздел ІІІ

Хронична венозна болест (Варици, посттромботичен синдром) Лимфедем

1.1. Варикоза с динамичен оток (II клас по СЕАР) - 0 - 10 %

1.2. трайно оточен крак - 10 - 20 %

1.3. траен оток с пигментация и дермолипосклероза: 30 - 40 %

1.4. венозен улкус - 60 %

2. Лимфедем:

2.1. необратим (твърд), индурирани тъкани, фибросклероза: 20 - 30 %

2.2. елефантиаза (обезформен крайник, тежки изменения на епидермиса) - 71 %

3. Лимфедем на горните крайници - 20 - 30 %


Раздел ІV

Аневризми (без мозъчните) и артерио-венозни фистули

1. Дисекиращи аневризми на гръдната или коремната аорта:

1.1. некоригирани - 91 %

1.2. коригирани - 70 %

2. Аневризма над 7 см - 91 % за една година

2.1. след корекция - 30 %

3. Аневризма 5 - 7 см - 70 - 90 %

3.1. след корекция - 20 %

4. Аневризма 3 - 4 см - 40 %

5. Артерио-венозни фистули, ангиодисплазии, с изразени хемодинамични и трофични промени: 20 - 50 %

6. Аномалии и тромбози на в. порте - 50 - 71 %.


Раздел V

Болести на хранопровода

1. Злокачествени тумори на хранопровода:

1.1. радикално отстранен тумор в ранен стадий - Т1-2 Н0 М0 (с пластика) без усложнения:

1.1.1. до първата година след операцията: 91 %

1.1.2. до 5-ата година след операцията: 71 - 90 %

1.2. оперирани в късен стадий или с постоперативни усложнения (стенози, тракционни дивертикули, фистули и др.):

1.2.1. първата година след операцията: 100 %

1.2.2. след първата година след операцията: 80 - 100 %

2. Неоезофаг: 80 - 90 %

3. Иноперабилни тумори или с далечни метастази: 100 %

4. Атрезия на хранопровода и трахео-езофагеални фистули до завършване на етапното лечение: 100 %:

4.1. след първата година - 80 %

4.2. за деца до края на пубертета - 91 %

5. Изгаряне на хранопровода с изведени езофаго- или гастростома до завършване на лечението: 100 %.


Раздел VІ

Болести на стомашно-чревния тракт

1. Малигнен стомашен тумор:

1.1. парциална резекция:

1.1.1. през първата година: 95 %

1.1.2. от втората до петата година: 71 - 80 %

1.2. гастректомия:

1.2.1. първата година: 95 - 100 %

1.2.2. от втората до 5-ата година: 80 - 90 %

1.2.3. след 5-ата година - 50 %

1.3. гастректомия в късен стадий: 100 %

1.4. иноперабилни или с далечни метастази: 100 %

2. Малигнен дебелочревен тумор:

2.1. в ранен стадий - Т1-2 Н0 М0/парциална чревна резекция до 5-ата година:

2.1.1. първите две години: 80 %

2.1.2. от третата до петата година: 50 - 70 %

2.2. в ранен стадий с хемиколектомия:

2.2.1. първите две години: 90 %

2.2.2. от третата до петата година: 70 - 80 %

2.3. радикални операции в други стадии:

2.3.1. първите две години: 95 %

2.3.2. от третата до петата година: 75 %

3. Дефинитивен анус претер:

3.1. тънкочревен: 90 %

3.2. дебелочревен: 80 %

4. Иноперабилни тумори или с далечни метастази: 100 %

5. Временен анус претер, изведен по друг повод:

5.1. тънкочревен: 80 %

5.2. дебелочревен: 70 %

5.3. субтотална колектомия - 70 %

5.4. тотална колектомия - 91 %

6. Аноректални малформации с извеждане на провизорен анус претер - до завършване на етапното лечение: 100 %

7. Слабост на аналния сфинктер (вродена или след реконструктивни операции):

7.1. инконтиненцио алве - само при физическо натоварване: 20 - 30 %

7.2. постоянна инконтиненция: 60 %

8. Перианални фистули с постоянна секреция, след оперативни фистули и декубитуси: 20 - 40 %

9. Пролапс на ректума: 10 - 20 %

10. Загуба на анален сфинктер с пролапс на черво: 60 %

11. Малигнен тумор на панкреаса: 100 %:

11.1. първите две години: 100 %

11.2. от третата до петата година: 70 - 80 %

12. Злокачествени заболявания на перитонеума до 5-ата година: 60 - 90 %

13. Рецидивиращи доброкачествени ретроперитонеални тумори - 50 %

14. Радиационен колит - 30 - 50 %

15. Периториални сраствания с чести илеуси - 30 - 50 %

16. Състояние след мезентериална тромбоза - 50 - 70 %.


Раздел VІІ

Злокачествени заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и жлъчния мехур

1. Малигнен чернодробен тумор:

1.1. първата година след операцията: 95 - 100 %

1.2. от втората до 5-ата година след операцията: 70 - 90 %

1.3. с метастази: 100 %

2. Малигнен тумор на жлъчния мехур, екстрахепаталните жлъчни пътища и папила Фатери:

2.1. първите две години след операцията: 91 %;

2.2. втората до петата година: 71 - 90 %

2.3. с метастази: 95 - 100 %.


Раздел VІІІ

Хернии

1. Слабинни, бедрени, пъпни, следоперативни хернии: при липса на противопоказания за оперативна корекция - еднократно - 0 - 30 %

2. Диафрагмални хернии, включително релаксация на диафрагмата:

2.1. без смущения във функцията на храносмилателната система: 0 - 10 %

2.2. диафрагмални хернии с рефлукс-езофагит: 20 - 30 %

2.3. със силно изместване на вътрешни органи според въздействието върху кардиопулмоналната система или с притискане на хранопровода: 40 - 70 %.


Раздел ІХ

Пикочни органи

1. Смущения в изпразването на пикочния мехур (ретенцио урине, включително и постлъчеви увреждания):

1.1. лека степен - резидуална урина до 100 мл: 10 %

1.2. резидуална урина до 200 мл: 20 - 30 %

1.3. тежка степен - необходимост от мануално изпразване, резидуална урина над 200 мл, болезнено уриниране: 30 - 40 %

1.4. с необходимост от редовно катетризиране, постоянен катетър: 50 %

2. След отстраняване на малигнен тумор на пикочния мехур:

2.1. в ранен стадий - Т1-2 Н0 М0 с транс-уретрална резекция (ТУР) до 5-ата година: 50 - 80 %

2.2. в по-късни стадии (с парциална резекция):

2.2.1. до 5-ата година: 70 - 90 %

2.3. иноперабилни тумори или с цистектомия: 100 %

3. При отстраняване на малигнен тумор на бъбрека:

3.1. в ранен стадий Т1-2 Н0 М0 (нефректомия) - до 5 години: 60 - 90 %

3.2. в късен стадий (с метастази) - със или без нефректомия: 100 %

4. Инконтиненция на урината:

4.1. непълно (частично) отделяне на урина (стрес-инконтиненция II - III ст.): 10 - 20 %

4.2. абсолютна инконтиненция: 50 %

5. Постлъчева склероза на пикочния мехур с намаляване на капацитета му: 30 - 50 %

6. Кожно-уретерални фистули (хипоспадия, еписпадия) - до завършване на лечението: 50 %

7. Чревно-уретерални фистули: 50 %

8. Кутанна нефростома, уретеростома, цистостома: 71 %

9. Ектопия на пикочен мехур: 100 %

10. Енурезис ноктюрна - 40 %.


Раздел Х

Мъжки полови органи

1. Нео на пениса в първите 5 години: 50 - 75 %.

2. Липса на пенис и двата тестиса, с изтичане на урина: 50 %

3. Липса на двата тестиса (до 40-годишна възраст): 30 %

4. След отстраняване на малигнен тумор на тестиса в първите 5 години:

4.1. тератокарцином:

4.1.1. първите две години: 91 %

4.1.2. от третата до петата година: 80 - 90 %

4.2. семином:

4.2.1. първите две години: 91 %

4.2.2. от третата до петата година: 60 - 80 %

4.3. с метастази - 100 %

5. Аденом на простатата, II - III стадий, със задръжка на урината над 50 мл: при липса на противопоказания за оперативна корекция - еднократно - 10 - 20 %

6. След премахване на малигнен тумор на простатната жлеза в първите 5 години:

6.1. в ранен стадий (радикална простатектомия) до 5-ата година:

6.1.1. първите две години: 80 %

6.1.2. от третата до петата година: 50 - 70 %

6.2. локално авансирал процес (кастрация и хормонотерапия):

6.2.1. първите две години: 91 %

6.2.2. от третата до петата година - 60 - 80 %

6.2.3. след петата година: 50 %

7. Тумори на простатата с далечни метастази: 100 %.


Раздел ХІ

Женски полови органи

1. Малигнен тумор на гърдата в първите 5 години:

1.1. в ранен стадий, както и след екстирпация на локален рецидив или кожни метастази:

1.1.1. първите две години: 80 %

1.1.2. третата до петата година: 50 - 70 %

1.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %

2. Малигнен тумор на матката или маточната шийка в първите 5 години:

2.1. при отстраняване в ранен стадий:

2.1.1. първите две години: 90 %

2.1.2. от третата до петата година: 50 - 70 %

2.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %

3. Малигнен тумор на яйчника в първите 5 години:

3.1. в начални стадии:

3.1.1. първите две години: 91 %

3.1.2. третата до петата година: 70 - 80 %

3.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %

3.3. липса на два яйчника (посткастрационен синдром) до 50 години: 50 %

4. Ендометриоза в тежка степен: 20 - 30 %

5. Влагалищни фистули:

5.1. пикочно-влагалищни фистули и влагалищно-ректални - до корекцията им: 50 - 60 %

5.2. оформена клоака: 100 %

6. Десцензус на вагината с инконтингенция на урината - 10 - 20 %

7. Малигнен влагалищен тумор в първите пет години:

7.1. в ранен стадий до 5-ата година: 60 - 90 %

7.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %

8. Малигнен тумор на външните полови органи:

8.1. в ранен стадий до 5-ата година: 60 - 90 %

8.2. иноперабилни или с далечни метастази до 5-ата година: 71 - 100 %.


Раздел ХІІ


1. Вродени цепки на устни, челюсти и небце - до корекцията им: 80 - 100 %

2. Травматичен скалп - 50 %

3. Обезобразяващи състояния (след операция за нео гл. Паротис, резекция на челюст и др.), с нарушения на говора и храненето - 50 %

4. Новообразувания на устни, бузи, език, тонзилии, горна и долна челюст, гл. Паротис до 5-ата година след операцията: 50 - 75 %

4.1. с метастазии до 5-ата година: 71 - 100 %

5. Контрактура на темпоромануибуларните стави, с нарушено хранене - 50 %

6. Злокачествени мекотъканни тумори до 5 година - 60 - 90 %

7. За злокачествено заболяване инситу - 50 % за една година след санирането

8. При синхронни или метахронни злокачествени заболявания: 50 % след 5-ата година.

Забележка. При липса на данни за рецидив и дисеминация всички онкологични заболявания след петата година се оценяват с 50 %.


Раздел ХІІІ

Изгаряния

Оценката на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се прави по функционалния дефицит на различните органи и системи, засегнати от изгарянето.
^ ЧАСТ ДЕВЕТА

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ


Раздел І

Захарен диабет

1. Захарен диабет тип 2 (неинсулинозависим):

1.1. контролиран с диета или с перорално лечение без усложнения: 10 %

1.2. захарен диабет на перорално лечение с хронични усложнения на заболяването в зависимост от броя им: 30 - 50 %

1.3. диабет в детската възраст: 50 %

2. Захарен диабет тип 1 (инсулинозависим):

2.1. добре контролиран с инсулин без усложнения: 50 %

2.2. диабет в детската възраст без усложнения: 60 - 80 %

2.3. инсулинозависим захарен диабет с хронични усложнения в зависимост от техния брой: 60 - 80 %

Забележка. При определяне на окончателния процент на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане/степен на увреждане за т. 1.2 и 2.3 се вземат предвид и процентите, определени за функционалния дефицит на прицелните органи следствие на хроничните усложнения.


Раздел ІІ

Болести на щитовидната жлеза

1. Щитовидна хиперфункция (тиреотоксикоза), Болест на Базедов:

1.1. средно тежка форма - рефрактерна на лечение или с хронично-рецидивиращ ход с органни увреждания без траен функционален дефицит: 50 - 60 %

1.2. тежка форма (значителна загуба на тегло, пулсова фреквенция при покой над 120 удара/мин, тиреотоксично сърце, изявена (клас 4 - 6) ендокринно асоциирана офталмопатия); в оценката на окончателния процент на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане се вземат предвид и процентите, определени за функционалния дефицит на сърдечно-съдовата система и зрителния анализатор: 70 - 80 %

Забележка 1. При деца до 16 години процентът при всички форми на заболяването се приравнява към т. 1.2.

2. Щитовидна хипофункция (микседем):

2.1. добре компенсирана със заместително лечение: 0 %

2.2. при незадоволителна компенсация (по клинични и лабораторни данни и рефрактерни на лечение форми, доказани в клинична обстановка) въпреки заместителното лечение в зависимост от отражението върху общото състояние и усложненията: 30 %

2.3. при вроден хипотиреоидизъм в зависимост от психосоматичното състояние у деца до 3-годишна възраст: 30 %

3. Карцином на щитовидната жлеза:

3.1. след отстраняване на папиларен или фоликуларен тумор 1 - 2 стадий:

3.1.1. до втората година: 70 %

3.1.2. до петата година: 50 %

3.1.3. след петата година: 30 %

3.2. след отстраняване на недиференциран и медуларен карцином или на папиларен и фоликуларен карцином в 3 - 4 стадий:

3.2.1. до втората година: 80 %

3.2.2. до третата година: 60 %

3.2.3. след петата година: 30 %

Забележка 2. При определяне на окончателния процент на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се вземат предвид и процентите, определени за остатъчните органни увреди и усложнения, включително вследствие на проведеното лечение. При деца до 16 години процентът по повод карцином на щитовидната жлеза се движи в границите от 80 до 100 %. След петата година: 30 %.

4. Високостепенна и ретростернална струма, преценена в клинични условия като иноперабилна, с компресивен синдром, съпътстващи заболявания и напреднала възраст, които са контраиндикации за операция: 70 - 100 %

5. Тиреоид-асоциирана офталмопатия (без изявени тиреоидни нарушения):

5.1. клас 4 - 5 - 6 по Европейска тиреоидна асоциация (ЕТА) в активен стадий: 50 %

5.2. клас 4 - 5 - 6 (по ЕТА) в неактивен стадий: 30 %

Забележка. В посочения по-горе процент се включва и функционалният дефицит на зрителния анализатор.


Раздел ІІІ

Болести на паращитовидните жлези

1. Хипопаратиреоидизъм:

1.1. лека степен - латентна тетания с леки органни спазми: 30 %

1.2. средна степен - манифестна тетания с редки карпопедални и висцерални спазми: 40 %

1.3. тежка степен - манифестна тетания с карпопедални и висцерални спазми и психични нарушения: 50 - 80 %

1.4. при деца - всички форми на хипопаратиреоидизъм: 70 - 80 %

2. Хиперпаратиреоидизъм:

2.1. компенсиран (без риск от фрактури): 10 - 20 %

2.2. декомпенсиран (с риск от фрактури, трайна хиперкалциемия): 50 - 80 %

2.3. с прекарани множествени фрактури, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и нефрокалциноза, кардиомиопатия: 100 %

3. Карцином на паращитовидната жлеза - приравнява се с т. 3 от раздел II.


Раздел ІV

Болести на надбъбречните жлези

1. Хиперфункция на надбъбречната кора:

1.1. Синдром на Къшинг

Процентът на намалена работоспособност/степен на увреждане се определя от мускулната слабост и от отражението върху различните органи и системи (хипертония, сърдечна недостатъчност, захарен диабет, остеопороза, психични промени):

1.1.1. нелекуван (декомпенсиран): 60 - 80 %

1.1.2. тежък нелекуван, при невъзможност за повлияване от симптоматично лечение: 90 - 100 %

1.1.3. компенсиран след лечение: 40 - 50 %

1.2. Бенигнен феохромоцитом - оценката е във връзка със стойностите на катехоламиновата хипертония и свързаните с нея органни усложнения до оперативното лечение: 50 - 100 %

Забележка 1. След лечение процентът на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя в зависимост от тежестта на остатъчната хипертония, ако има такава, и усложненията й.

2. Първичен хипералдостеронизъм:

2.1. Синдром на Кон - оценката е във връзка с тежестта на хипертонията и хипокалиемията и органните усложнения до оперативното лечение: 40 - 60 %

Забележка 2. След лечение процентът на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя от тежестта на остатъчната хипертония и усложненията й.

2.2. нетуморни форми на първичен хипералдостеронизъм - процентът на намалена работоспособност/степен на увреждане се определя от степента на артериалната хипертония и хипокалиемия: 40 - 60 %

2.3. при деца с хипералдостеронизъм: 100 %

3. Хронична надбъбречна недостатъчност (Адисонова болест)

3.1. лека форма, с лесна уморяемост, лек ортостатизъм: 30 %

3.2. средно тежка форма с изявен астено-адинамичен и консумативен синдром и хипертония:

3.2.1. компенсирана с лечение: 40 %

3.2.2. с незадоволителен ефект от проведеното лечение: 60 - 70 %

3.2.3. средно тежка форма с чести Адисонови кризи: 80 - 100 %

3.3. при деца до 16 години - всички форми на вродена надбъбречна хиперплазия със солева загуба: 70 - 100 %

3.4. при деца - хипокортицизъм с неврологична симптоматика: 100 %

4. Злокачествени тумори на надбъбречните жлези (хормонално активни и неактивни):

4.1. при радикална операция без метастази:

4.1.1. до 2-рата година от отстраняване на тумора: 100 %

4.1.2. от 3-тата до 5-ата година: 80 %

4.1.3. след 5-ата година: 30 %

4.2. при метастази или при иноперабилни карциноми: 100 %


Раздел V

Хипофизарни нарушения

1. Акромегалия:

1.1. лека степен, без органни функционални нарушения, без засягане на зрението: 30 %

1.2. средно тежка степен - умерена артериална хипертония, лек функционален дефицит на опорно-двигателния апарат: 50 %

1.3. тежка степен - кардиомегалия, сърдечна недостатъчност, изразена артериална хипертония, значителни зрителни нарушения, захарен диабет, остеоартропатия - в зависимост от степента на функционалния дефицит на отделните органи и системи: 70 - 100 %

2. Нанизъм:

2.1. в детска възраст:

2.1.1. при изоставане под 2 стандартни отклонения: 0 %

2.1.2. при изоставане между 2 и 3 стандартни отклонения: 30 - 40 %

2.1.3. при изоставане от 3 до 4 стандартни отклонения: 60 - 80 %

2.1.4. при изоставане в растежа с повече от 4 стандартни отклонения: 90 - 100 %

2.2. телесна височина след приключване на растежа

2.2.1. за жени от 140 до 131 см, за мъже от 145 до 136 см: 20 - 60 %

2.2.2. за жени от 130 до 120 см, за мъже от 135 до 125 см: 50 - 70 %

2.2.3. за жени от 119 до 110 см, за мъже от 124 до 115 см: 80 % СЧП

2.2.4. за жени под 110 см, за мъже под 115 см: 100 % СЧП

Забележка 1. Тези стойности касаят лица с хармонично телесно развитие и нормално нервно-психическо развитие. Допълнително към тези проценти следва да се оценяват свързаните с ниския ръст други нарушения - непропорционално телесно развитие, намалени мнестични възможности и ендокринни нарушения. За непропорционално телесно развитие оценката се завишава с 10 % чрез действие събиране.

3. Безвкусен диабет:

3.1. вроден или придобит, компенсиран със заместително лечение: 10 %

3.2. резистентен на лечение безвкусен диабет (състоянието следва да бъде документирано клинично): 30 - 50 %

4. Хипопитуитаризъм:

4.1. панхипопитуитаризъм: 80 - 95 %

Забележка 2. Парциален хипопитуитаризъм - процентът намалена работоспособност/степен на увреждане се определя в зависимост от секторалната хормонална недостатъчност, касаеща периферните жлези.

5. Хопогонадизъм (първичен, вторичен) и гонадна дисгенезия - в зависимост от функционалния дефицит на костната и мускулната система и общото състояние: 10 - 20 %.


Раздел VІ

Хипотрофии и дистрофии в детска възраст

1. Хипотрофия със загуба на тегло над 20 на сто: 60 - 80 %

2. Хипотрофия със загуба на тегло над 30 на сто: 100 %.


Раздел VІІ

Рахит

1. Тежка форма на рахит с патологични фрактури: 100 %

2. Витамин "Д" резистентен рахит с тежки необратими изменения в костите: 80 %.


Раздел VІІІ

Други болести на обмяната

1. Смущение на обмяната и на елиминирането на аминокиселините; на въглехидратите; на липидната обмяна; на обмяната на плазмените белтъци; минералната обмяна; във водния, електролитния и алкално-киселинния баланс; други смущения на обмяната (кистозна фиброза, нарушения на обмяната на порфирина, пурина и пиримидина, амилоидоза, нарушения на екскрецията на билирубина, мукополизахаридоза, в урейния цикъл и др.). При възрастни в зависимост от функционалния дефицит на прицелните органи.

За деца до 16 години процентът е от 50 до 100 %

2. Подагра

Степента на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя съобразно функционалния дефицит на прицелните органи - бъбреци и ставен апарат. При хронична подагра с образуване на тофи оценката се определя по т. 4.3, раздел ХХIII, част девета.


Раздел ІХ

Адипозитас пермагна (индекс на телесна маса) (ИТМ) над 55 кг кв.м): 50 %

Забележка. Окончателният процент на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане у лица с екстремно затлъстяване се формира и от усложненията на сърдечно-съдовата и дихателната система, хронично-венозната недостатъчност и дегенеративните заболявания на опорно-двигателния апарат, изчислени по формулата.


Раздел Х


1. Генерализирана остеопороза без реализирани спонтанни фрактури, но с висок фрактурен риск (Т-скор над -2,5), установен чрез остеодезитрометрия на гръбначен стълб или тазобедрени стави - 30 %

2. При генерализирана остеопороза с реализирани спонтанни фрактури процентът на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя съобразно установения траен функционален дефицит на опорно-двигателния апарат, отразен в първа част на таблицата

Забележка. Вторичната остеопороза се включва в процента на основното заболяване.


Раздел ХІ

Генетични аномалии

1. Бройни или структурни хромозомни аберации

2. Наследствени дефекти на метаболизма

3. Единични и множествени вродени аномалии (дисметрични синдроми) - ако не могат да бъдат отнесени към друг раздел на тази таблица.

Забележки:

1. За посочените по-горе генетичните аномалии се следват (за възраст над 3 години): 30 %.

2. За деца до 3 години: 50 %.


Раздел ХІІ

Болести на хранопровода

1. Дивертикули със задръжка на храна и усложнения, като възпалителни промени, значителна загуба на тегло и увредено общо състояние: 20 - 40 %

2. Органични стенози на хранопровода:

2.1. без изразени трудности в акта на гълтане: 0 %

2.2. с изразени трудности в преглъщането - повръщане, отслабване на тегло, увредено общо състояние и възпалителни промени при неповлияване от оперативно лечение: 30 - 80 %.


Раздел ХІІІ

Болести на стомаха

1. Язвена болест без усложнения: 0 %

2. Язвена болест с усложнения - чести кръвоизливи и перфорации на стомаха (в зависимост от нарушенията в общото състояние и хемопоезата): 20 - 40 %

3. Болест на оперирания стомах - Дъмпинг синдром, синдром на сляпата бримка, пептични язви на йеюнума, тотална гастректомия с развит синдром на витаминен и електролитен недоимък и др.: 50 - 80 %.


Раздел ХІV

Болести на червата

1. Глутенова ентеропатия, частична резекция на черво, дивертикулити:

1.1. без синдром на малабсорбция, без съществени промени в общото състояние: 0 %

1.2. със синдром на малабсорбция, при увредено общо състояние: 50 - 70 %

2. Хроничен улцерохеморагичен колит (ХУХК) и регионален ентерит (Болест на Крон):

2.1. с рецидивиращо протичане без усложнения: 40 %

2.2. персистиращи, трудно влияещи се от лечение форми с консумативен, анемичен и адинамичен синдром: 50 - 70 %

2.3. напреднали форми с усложнения - изразен консумативен, астено-адинамичен и анемичен синдром, белтъчно-електролитни нарушения и усложнения при ХУХК и Болестта на Крон (стенози и резекции): 71 - 100 %

3. Пострезекционни състояния в детската възраст:

3.1. синдром на късо тънко черво: 100 %

3.2. синдром на късо дебело черво: 70 %.


Раздел ХV

Болести на черния дроб

1. Хроничен хепатит (вирусен, алкохолен, автоимунен) - след чернодробна биопсия, според хистологичната находка в стадий F3-F4: 10 - 40 %:

1.1. лека степен на активност: 10 %

1.2. умерена степен на активност: 20 - 30 %

1.3. висока степен на активност, преход към цироза: 40 %

2. Чернодробна цироза:

2.1. I стадий по Чайлд: 50 %

2.2. II стадий по Чайлд: 80 %

2.3. III стадий по Чайлд: 95 %

3. Първична билиарна цироза, хемохроматоза, болест на Уилсън:

3.1. без оформяне на чернодробна цироза и без промяна на общото състояние: по аналогия с т. 1

3.2. с чернодробна цироза: по аналогия с т. 2

4. Състояние след трансплантация на черния дроб:

4.1. до 2 години след трансплантацията: 80 - 95 %

4.2. след втората година в зависимост от състоянието на пациента: 20 - 70 %.


Раздел ХVІ

Болести на панкреаса

1. Хроничен панкреатит с изразен болков синдром с калцификати и/или псевдокисти и с изразено нарушаване на общото състояние (според степенната му изразеност): 30 - 60 %

2. Хроничен панкреатит с изразена екзокринна недостатъчност, консумативен синдром и увредено общо състояние, състояние след резекция на панкреаса: 70 - 90 %.


Раздел ХVІІ

Злокачествени кръвни заболявания

1. Миелоидни неоплазии:

1.1. хронични миелопролиферативни заболявания: хронична миелогенна, еозинофилна, неутрофилна левкемия, хронична идиопатична миелофиброза, полицитемия вера, есенциална тромбоцитемия:

1.1.1. в хронична фаза до 5-ата година: 75 %

1.1.2. в бластна криза: 95 %

1.1.3. от петата до десетата година: 50 %

2. Миелодиспластични (миелопролиферативни) заболявания: хронична миеломоноцитна левкемия, атипична хронична миелогенна левкемия, ювенилна миеломоноцитна левкемия: оценката е като т. 1

3. Миелодиспластични синдроми (рефрактерна анемия със или без ринг сидеробласти, със или без ексцес на бласти, рефрактерна цитопения):

3.1. до постигане на ремисия: 95 %

3.2. до 5 години от постигане на ремисията: 75 %

3.3. при постигната ремисия: 50 %

4. Остра миелоидна левкемия:

4.1. до завършване на лечението, включително консолидационни курсове: 95 %

4.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %

4.3. от 5-ата до 10-ата година: 50 %

В-клетъчни неоплазии

5. Прекурсорни В-клетъчни неоплазми (прекурсорни В-лимфобластна и В-клетъчна остра лимфобластна левкемия):

5.1. до завършване на лечение, вкл. консолидационни курсове - 95 %

5.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %

5.3. от 5-ата до 10-ата година: 50 %

6. Периферни В-клетъчни неоплазии (плазмоклетъчен миелом (плазмоцитом), лимфоцитен лимфом):

6.1. без лечение, до 5-ата година: 50 %

6.2. с умерени прояви до завършване на лечението: 75 %

6.3. с тежки прояви (остеолиза, анемия, хронична бъбречна недостатъчност): 95 %

6.4. при постигната ремисия: 50 %

7. В-клетъчна хронична лимфоцитна левкемия, В-клетъчна полиморфна левкемия, спленален маргинално зонов В-клетъчен лимфом, косматоклетъчна левкемия, екстранодален маргиналнозонов В-клетъчен лимфом, фоликуларен лимфом:

7.1. до завършване на лечението: 50 %

7.2. без лечение, до 5-ата година: 30 %

7.3. при автоимунна хемолитична анемия и/или тромбоцитопения: 95 %

8. Дифузен едро В-клетъчен лимфом, лимфом на Бъркет:

8.1. до завършване на лечението: 95 %

8.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %

8.3. при постигната ремисия: 50 %

8.4. при резистентност към лечението и авансиралост на процеса: 95 %

Т-клетъчни и NK-клетъчни неоплазии

9. Прекурсорни Т-клетъчни неоплазии (прекурсорен Т-лимфобластен лимфом, прекурсорна Т-клетъчна остра лимфобластна левкемия):

9.1. до завършване на лечението, вкл. консолидационни курсове: 95 %

9.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %

9.3. от 5-ата до 10-ата година: 50 %

10. Т-клетъчни неоплазии (Т-клетъчна полиморфна левкемия, Т-клетъчна лимфоцитна левкемия, агресивна NК-клетъчна левкемия, екстранодален Т-клетъчен лимфом, хиперспленална гама-делта Т-клетъчна лимфома, микозис фунгоидес-сезари синдром):

10.1. по време на лечение: 95 %

10.2. след лечение до 5-ата година: 75 %

10.3. при ремисия до 10-ата година: 50 %

10.4. при резистентност и авансиралост на процеса: 95 %

11. Лимфом на Хочкин:

11.1. при I и II клиничен стадий до постигане на ремисия: 75 %

11.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 50 %

11.3. при III и IV клиничен стадий до постигане на ремисия: 95 %

11.4. при постигната ремисия от 5-ата до 10-ата година: 50 %.


Раздел ХVІІІ

Други болести на кръвта и кръвотворните органи

1. Желязо- и други недоимъчни анемии:

1.1. след чести кръвоизливи или рецидиви без възможност за постигане на ремисия при лечението: 20 %

1.2. при трайно задържане на хемоглобина под 100 г/л, потребност от периодично кръвопреливане: 50 - 80 %

2. Наследствени и придобити хемолитични анемии:

2.1. при стабилизирано състояние без изразени общи нарушения: 20 %

2.2. при хемоглобин под 100 г/л, потребност от кръвопреливания, имуносупресия, умерено увредено общо състояние: 80 %

2.3. при значително увредено общо състояние, необходимост от периодични кръвопреливания, вторична хемосидероза, трайно имуносупресивно лечение: 90 - 100 %

3. Апластична анемия - при панмиелопатия или еритробластофтиза: 70 - 100 %

4. Дефекти на коагулацията:

4.1. лека степен - редки провокирани кръвоизливи (антихемофилен глобулин (АХГ) над 5 %): 20 - 30 %

4.2. средно тежка форма - с редки повтарящи се кръвоизливи (АХГ 1 - 5 %): 40 - 60 %

4.3. тежки форми - чести кръвоизливи, необходимост от регулярно заместително и друго лечение (АХГ), по-малко от 1 %: 95 - 100 %

5. Пурпура и други хеморагични състояния

Оценката се прави както по т. 4.

6. Болести на белите кръвни телца (агранулоцитоза, функционални разстройства на полиморфноядрените неутрофили, генетични аномалии на левкоцитите и др.):

6.1. при леки стабилизирани състояния: 20 - 30 %

6.2. при рецидивиращи форми и необходимост от често болнично лечение: 50 - 80 %

6.3. при тежки, неповлияващи се от лечението форми: 90 - 100 %

7. Загуба на далака (без наличие на кръвно заболяване):

7.1. за деца при загуба на далака преди навършването на 12-годишна възраст (съобразно склонността към инфекции и протичането им): 75 %

7.2. при по-късна загуба в първата година от отстраняването: 30 %

7.3. след изтичане на едногодишен период: 0 %

8. Разстройства на имунитета в детска възраст - тежка степен (вродени и придобити имунодефицитни болести): 80 %

9. Костно-мозъчна трансплантация - оценката е както в раздел ХIХ, т. 6.


Раздел ХІХ

Болести на бъбреците и пикочните пътища

1. Загуба или отпадане на един бъбрек при здрав друг бъбрек: 20 %

2. Загуба или отпадане на един бъбрек при увреден единствен бъбрек, но с компенсирана бъбречна функция при болестна находка в урината:

2.1. лесно овладяващи се медикаментозно уроинфекции: 30 %

2.2. рецидивиращи уроинфекции, нефролитиаза и т. н.:

2.2.1. при възрастни: 40 - 50 %

2.2.2. при деца: 50 - 80 %

Забележка 1. Състоянието след нефректомия заради малигнен процес се оценява по този раздел след приключване на срока на наблюдение, определен в раздел IX на част осма.

3. Хронични бъбречни инфекции при компенсирана бъбречна функция:

3.1. лека степен (интермитираща протеинурия и сигнификантна бактериурия) в зависимост от честотата на възпалителните тласъци: 0 - 10 %

3.2. в останалите случаи: 20 - 30 %

4. Бъбречно-каменна болест без ограничения в бъбречната функция:

4.1. с колики през големи интервали: 0 - 10 %

4.2. с по-чести колики и усложнения (уроинфекция, хидронефроза, ренопаренхимна артериална хипертония, анемичен синдром): 30 - 50 %

5. Функционални нарушения на бъбреците:

5.1. декомпенсирана бъбречна функция при креатенинов клирънс под 90 мл/мин и със запазени стойности на серумния креатинин: 20 - 30 %

5.2. хронична бъбречна недостатъчност в умерена степен - серумен креатинин от референтни стойности до 400 микромола/л, общо състояние леко увредено: 40 - 60 %

5.3. хронична бъбречна недостатъчност тежка степен - серумен креатенин от 401 микромола/л до 800 микромола/л, общо състояние силно увредено: 70 - 90 %

5.4. много тежка степен на хронична бъбречна недостатъчност със серумен креатинин над 800 микромола/л, тежко общо състояние, необходимост от постоянно лечение с изкуствен бъбрек (диализа): 95-100 %

Забележка 2. Пожизнен срок на инвалидността може да се определи само за случаи, които не подлежат на трансплантация (доказано с медицински документ).

6. Състояние след бъбречна трансплантация:

6.1. в първите 2 години: 100 %

6.2. след този период съобразно функционалното състояние на трансплантата, остатъчните функционални нарушения и настъпилите усложнения от имуносупресивното лечение: 50 - 100 %

7. Първични и вторични гломерулонефрити (със или без нефротичен синдром) без хронична бъбречна недостатъчност:

7.1. в период на активно лечение до постигане на ремисия или при рецидив: 50 - 80 %

7.2. след постигане на продължителна ремисия: 30 %

8. Метаболитни нарушения (цистинурия, оксалурия, тубулна ацидоза, нефрокалциноза, хиперкалциурия и др.) - при деца: 30 - 50 %

9. Вродени аномалии на отделителната система (бъбречна дисплазия едностранна или двустранна, хипоплазия, поликистозен бъбрек и др.) при компенсирана бъбречна функция:

9.1. без съществени оплаквания: 0 - 10 %

9.2. с клинична симптоматика:

9.2.1. при възрастни: 20 - 40 %

9.2.2. при деца: 40 - 70 %

10. Реновазална хипертония (доказана с реновазография), без траен функционален дефицит в прицелните органи - 40 %

11. Хронични интерстициални нефрити (биопсично доказани), без влошена бъбречна функция, но налагащи провеждане на патогенетични лечения:

11.1. в период на активно лечение до постигане на ремисия или рецидив: 50 - 80 %

11.2. след постигане на продължителна ремисия: 30 %.


Раздел ХХ

Паразитни болести

1. Ехинококоза:

1.1. първична, локализирана в един орган, подлежаща на оперативно или медикаментозно лечение съобразно функционалния дефицит на засегнатия орган: 20 - 50 %

1.2. състояние след операция без рецидив и функционални нарушения: 0 - 10 %

Забележка 1. При рецидивираща или множествена, включително и иноперабилна ехинококоза, процентът на намалена работоспособност/степен на увреждане се определя според органната локализация и степента на функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи и системи (черен дроб, бели дробове, централна нервна система (ЦНС), слезка, опорно-двигателен апарат, отделителна система, зрителни органи и др.).

2. Трихинелоза:

2.1. миопатична дисфункция след прекарана трихинелоза; оценката се базира на функционалните ограничения на крайниците: 0 - 40 %

2.2. сърдечно-съдови усложнения след прекарана трихинелоза: 20 - 80 %

3. Амебен абсцес с локализация в черен дроб, главен мозък, бели дробове и по-рядко други органи - оценката се извършва според органната локализация и степента на функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи: 20 - 50 %

4. Шистозоматози - хроничен стадий

Процентът на загубена работоспособност се определя съобразно трайния функционален дефицит на засегнатите органи и системи (пикочно-полова, храносмилателна, дихателна и др. системи).

Забележка 2. Всички останали паразитози, които могат да доведат до намалена работоспособност/степен на увреждане, се оценяват според функционалните нарушения и трайните увреждания на засегнатите органи и системи.


Раздел ХХІ

Инфекциозни болести

1. Бруцелоза - III фаза с органни поражения: 10 - 30 %

2. Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН):

2.1. субклиничен имунен дефицит: 20 - 40 %

2.2. СПИН свързан комплекс - 50 - 80 %

2.3. разгърната форма: 90 - 100 %.


Раздел ХХІІ

Хронични професионални отравяния

Оценяват се трайните функционални нарушения на засегнатите органи и системи според клиничните прояви (диагнози, синдроми), посочени в списъка на професионалните болести в част I от Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.


Раздел ХХІІІ

Заболявания на опорно-двигателния апарат

1. Инфекциозни артрити:

1.1. моноартикуларно или олигоартикуларно засягане на големи и средни стави на крайниците без тендосиновит: 10 - 20 %

1.2. моно/олигоартикуларно засягане на големи и малки стави на крайниците, чести тендосиновити, хронично рецидивиращо протичане и наличие на хрущялно-костни лезии, доказани с рентгенографии, компютърни томографии или ядреномагнитни томографии: 30 - 50 %

2. Синдром на Райтер и реактивни артрити:

2.1. полиартикуларно засягане на големи, средни и малки стави на крайниците без тендосиновит: 10 - 20 %

2.2. полиартикуларно засягане на големи и малки стави на крайниците, чести тендосиновити с хронично рецидивиращо протичане и наличие на хрущялно-костни лезии, доказани с рентгенографии, компютърни томографии и ядреномагнитни томографии: 30 - 50 %

Забележка 1. При установяване на траен функционален дефицит на опорно-двигателния апарат от другите отдели, включително гръбначен стълб, състоянието се оценява по част първа. Трайният функционален дефицит, който се оценява по част първа, се включва в посочения по-горе диапазон.

3. Псориатичен артрит

Оценката на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане при засягане на периферни стави е аналогична с тази в т. 4 (Ревматоиден артрит), а при засягане на гръбначния стълб - с т. 6.2 (Болест на Бехтерев).

4. Ревматоиден полиартрит:

4.1. първи рентгено-анатомичен: 10 %

4.2. втори рентгено-анатомичен стадий: 20 %

4.3. трети рентгено-анатомичен: 30 - 50 %

4.4. четвърти рентгено-анатомичен стадий (сублуксации, фиброзна и костна анкилоза, мускулна атрофия): 60 - 100 %

Забележка 2. В окончателната оценка влизат трайният функционален дефицит на опорно-двигателния апарат, оценен по част първа, и настъпилите усложнения от медикаментозното лечение, както и промените във висцералните органи.

5. Системни заболявания на съединителната тъкан (системен еритематоден лупус, прогресивна склеродермия, полимиозит и дерматомиозит, възлест периартрит, васкулити и други системни автоимунни болести) в зависимост от формата, протичането, засягането на отделните системи и функционалния дефицит:

5.1. от установяването на системно заболяване до постигане на ремисия при системно имуносупресивно лечение: 80 %

5.2. след постигане на ремисия без траен функционален дефицит и без усложнения от кортикотерапията: 40 - 50 %

5.3. при продължаващо имуносупресивно лечение с усложнения от основното заболяване и от лечението, както и при настъпване на рецидив: 80 %

5.4. тежки, хронични форми, неподдаващи се на лечение, с тежък функционален дефицит на съответните органи и системи: 90 - 100 %

6. Болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилоартрит):

6.1. ранен стадий (независимо от локализацията - гръбначен стълб и периферни стави), без функционални нарушения и без оплаквания в хода на лечението: 10 %

6.2. централна форма (ангажиране на шиен, торакален и лумбален отдел на гръбначния стълб):

6.2.1. начално развитие с лек функционален дефицит: 20 - 40 %

6.2.2. при ограничение на движението в засегнатите отдели на гръбначния стълб, без кифоза и лордоза: 50 - 70 %

6.2.3. при липса на движение, с оформена кифоза и лордоза: 71 - 100 %

Забележка 3. В съображението влизат функционалните дефицити от страна на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдовата и дихателната система, оценени в съответните части на таблицата.

6.3. Гръбначно-периферна форма. Оценката на окончателния процент трайно намалена работоспособност/степен на увреждане се изчислява, като се вземат предвид процентите, отразени в т. 4 и 6.2, които се включват в диапазона.
^ ЧАСТ ДЕСЕТА

КОЖНИ БОЛЕСТИ


1. Екзема:

1.1. обикновена екзема, професионална екзема (дерматит):

1.1.1. с ограничено разпространение и рецидив до два пъти годишно: 0 - 10 %

1.1.2. с широко разпространение и чести рецидиви: 20 - 30 %

2. Атопичен дерматит (конституционален невродермит):

2.1. атопичен дерматит с широко разпространение, изявен продължително време: 30 - 50 %

2.2. атопичен дерматит с генерализирани кожни прояви и потребност от многократно болнично или амбулаторно лечение: 70 - 80 %

3. Хронично рецидивираща уртикария:

3.1. с често появяващи се тласъци, доказани клинично: 20 %

3.2. тежко хронично, продължаващо с години протичане: 30 - 40 %

4. Акне конглобата и професионално акне (маслено и хлорно) с често развитие на фистули в зависимост от двигателния дефицит, оценен по част първа: 30 - 50 %

5. Акне инверса с тежко засягане и гноене (аксили, ингвинални гънки, перианално пространство) - 100 %

6. Кожни промени при автоимунни заболявания (лупус еритематодес, дерматомиозит, прогресивна склеродеремия, болест на Бехчет, пиодерма гангренозум). По този начин следва да бъде оценена и винилхлоридната болест с кожни прояви:

6.1. ограничени в предилекционното място, при ограничено разпространение: 30 %

6.2. ограничени в предилекционното място, широко разпространени, съобразно козметичните и функционалните въздействия: 40 - 50 %

6.3. преминаващи извън предилекционните места, включително улцерации: 60 - 80 %

Забележка 1. Ограничението на ставните движения и въвличането на вътрешните органи се оценяват допълнително.

7. Булозни дерматози (пемфигус, пемфигоид и морбус Дюринг):

7.1. при ограничени кожни и лигавични поражения и ограничено разпространение: 30 %

7.2. при ограничени кожни и лигавични промени с трудно постигаща се ремисия: 30 - 50 %

7.3. при разпространени кожни и лигавични поражения, при невъзможност за постигане на ремисия въпреки адекватното лечение: 60 - 80 %

7.4. в напреднал стадий, с траен функционален дефицит на органи и системи, настъпил вследствие на лечението с кортикостероиди: 90 - 100 %

Забележка 2. При освидетелстването се вземат предвид усложненията от други органи и системи (храносмилателна, опорно-двигателна и др.), както и изоставането във физическото и нервно-психическото развитие.

8. Псориазис вулгарис:

8.1. с ограничени промени 0 - 10 %

8.2. разпространени промени с възможност за постигане на ремисия (за месеци) или засягане ноктите на ръцете: 20 %

8.3. при продължително протичане, разширено разпространение: 30 - 50 %

8.4. с генерализирани кожни промени и пустулозни промени: 80 %

Забележка 3. Ставното и гръбначното участие следва да се оцени допълнително по раздел ХХIII на част девета и се включва в посочения по-горе диапазон.

9. Еритродермии:

9.1. при ниска интензивност на възпалителния процес: 30 - 50 %

9.2. при средна интензивност на възпалителния процес без значително повлияване на общото състояние: 60 %

9.3. при силно повлияване върху общото състояние: 70 - 100 %

10. Ихтиозис:

10.1. лека форма - със суха кожа, с умерена десквамация, но без значителна пигментация: 0 - 10 %

10.2. средно тежка форма със силна десквамация и пигментация: 20 - 40 %

10.3. тежка форма при участие на цялата кожа, особено по сгъвките на тялото и лицето: 50 - 90 %

11. Ограничени кератози:

11.1. с ограничени кожни лезии: 10 %

11.2. с разширени кожни лезии: 20 - 40 %

11.3. с разпространени кожни лезии и усложнения, довели до трайно намалени двигателни възможности: 50 %

12. Дерматомикози

12.1. с поразяване на всички пръсти на ръцете и краката, с разрушаване на всички нокти: 20 %

Забележка 4. При системни микози (кандидомикози, хистоплазмози, кокцидомикози) трябва да бъдат оценени промените и на вътрешни органи.

13. Хронично-рецидивиращ еризипел:

13.1. без остатъчен лимфедем: 10 %

13.2. извън това съобразно разпространението на лимфедема: 20 - 40 %

14. Невуси и невоидни образувания и други състояния, водещи до обезобразяване на лицето: 30 - 50 %

15. Пигментни нарушения, разпространени по откритите части: 0 - 10 %

16. Злокачествени тумори на кожата

След отстраняване на злокачествен кожен тумор следва да се определи процент на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане:

16.1. меланома

16.1.1. първи стадий Т1-2, N0, М0 - 50 %;

16.1.2. втори стадий Т3, N0, М0 - 80 %;

16.1.3. трети стадий Т4, N0, М0 - 90 - 100 %;

16.1.4. четвърти стадий - всяко Т, N1-2, М0 - 90 - 100 %;

16.1.5. четвърти стадий - всяко Т, всяко N, М1 - 100 %;

16.2. спиноцелуларен карцином:

16.2.1. 0 - 1 стадий Тis - 1, N0, М0 - 0 - 10 %;

16.2.2. втори стадий Т2-3, N0, М0 - 30 %;

16.2.3. трети стадий Т4, N0, М0 - 70 %;

16.2.4. четвърти стадий - всяко Т и N с M1 - 80 - 100 %;

16.3. дерматофибросарком:

16.3.1. първи стадий - Т1а, N0, М0 и Т1в, N0, М0 - 30 %;

16.3.2. втори стадий - Т2а, N0, М0 и Т2в, N0, М0 - 50 %;

16.3.3. трети стадий - всяко Т, N0, М0 - 70 %;

16.3.4. четвърти стадий - всяко Т, всяко N, М1 - 100 %;

16.4. базоцелуларен карцином:

16.4.1. единичен: 10 %

16.4.2. множествен и рецидивиращ: 30 %

След 5-ата година от отстраняване на тумора се следват 30 % с изключение на т. 16.2.1, 16.2.2, 16.3.1 и 16.4.1.


Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3


Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти


Отправните точки за оценка на намалената работоспособност в проценти не изчерпват всички възможни страдания и техните комбинации. Те имат указателен характер и по тях трябва да работят органите на експертизата на работоспособността. Ръководейки се от тях и правейки сравнение със сродни страдания и състояния, те ще могат правилно да определят във всеки отделен случай степента на трайно намалената работоспособност и няма да допуснат голямо различие в оценката при приблизително еднакви увреждания.

При ползването на отправните точки трябва да се има предвид следното:

I. Водеща при определяне степента на намалената работоспособност е експертната оценка на функционалния дефицит, обусловен от заболяването.

II. Констатираното заболяване, стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит се съобразяват със съответната отправна точка от приложение № 1 към чл. 63, ал. 1.

III. Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност е посочен отделен процент, но не е посочена такава комбинация от увреждания, общата оценка на трайно намалената работоспособност се определя, като за основа се взема най-високият процент по съответната отправна точка и ако той не е 100 %, към него се прибавят от 5 до 20 % от сбора на процентите на останалите увреждания. Прибавеният процент е в зависимост от общото състояние на освидетелстваното лице, но не може да бъде по-висок от най-високия процент за останалите увреждания.

Първи пример: лицето има 4 увреждания, за които в отправните точки са посочени следните проценти: 50; 10; 10; 10. В този случай при определяне на общия процент към 50 % не може да се прибави повече от 10 % от сбора на процентите за останалите увреждания.

Втори пример: лицето има 5 увреждания, за които в отправните точки са посочени следните проценти: 40; 30; 20; 15; 10. В този случай към 40 % може да се прибави максимум до 20 % от сбора на процентите за останалите увреждания.

IV. При единични и множествени увреждания на чифтни органи, когато в приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 не е предвидена съответна комбинация, крайният процент на намалената работоспособност се изчислява по принципа, посочен в т. III, за всеки орган поотделно, след което се изчислява и крайният процент.

V. Крайният процент на намалената работоспособност не може да бъде по-висок от 100. Когато при множествени увреждания едно или две от тях обуславят 100 % намалена работоспособност, останалите се отразяват в експертното решение, но не се вземат предвид при изчисляване на крайния процент.

VI. Увреждания, които не са посочени като отправни точки и не обуславят функционален дефицит или дефицитът е незначителен, не се вземат предвид при определяне процента на намалената работоспособност.

VII. Оценката на намалената работоспособност се определя поотделно за всеки осигурителен риск.

VIII. Когато лицето има увреждания, получени при трудова злополука и при професионална болест, се прави обща оценка, тъй като трудовата злополука и професионалната болест са един и същ осигурителен риск.


Ад конхам или
1   2   3   4

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Наредба за медицинската експертиза iconНаредба №1 от 16 януари 2008 Г. За вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица обн. Дв бр. 11 от 5 Февруари 2008г
Наредба №1 от 16 януари 2008 Г. За вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Наредба за медицинската експертиза iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" Всила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"

Наредба за медицинската експертиза iconПостановление №45 от 25 февруари 2011 г за приемане на Наредба за обхвата, струк­турата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности
Член единствен. Приема Наредба за обхва­та, структурата, съдържанието и методологи­ята за изработване на плановете за опазване и...

Наредба за медицинската експертиза iconПостановление №298 от 13 декември 2010 Г. за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства
Член единствен. Приема Наредба за услови­ята, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите...

Наредба за медицинската експертиза iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" Всила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"

Наредба за медицинската експертиза iconНаредба №4 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор на електронна техника" Всила от 18. 01. 2008 г
Наредба №4 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор на електронна техника"

Наредба за медицинската експертиза iconНаредба №2 от 13 септември 2007 Г. За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници всила от 11. 03. 2008 г
Наредба №2 от 13 септември 2007 Г. За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Наредба за медицинската експертиза iconЗа прилагане на Наредба №7 от 2003г за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на ра
Наредба №7 от 2003г за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата...

Наредба за медицинската експертиза iconНаредба №3 от 3 януари 2006 Г. За метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване

Наредба за медицинската експертиза iconПърва
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти


Документы


База данных защищена авторским правом ©znatock 2000-2011
обратиться к администрации
Документы